Tüm Haberler
 

IPA-2 dönemi Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı’nın 3. Eylemi ‘Sürdürülebilir Kalkınma için Çevresel Yönetim’in altında yer alan; Bakanlığımız, Avrupa Birliği ve nihai faydalanıcısı Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün desteği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının  (UNDP) aracılığı ile uygulanmaya başlayan ve 11 milyon Avro’luk proje bedeline sahip “Türkiye’de İklim Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi”nin açılışı gerçekleştirilmiştir.

Proje ile Türkiye'de uyum faaliyetlerini güçlendirerek sektörlerin ve kentlerin iklim değişikliğinin etkilerine karşı direncinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Projenin genel hedefi, özellikle sektör ve kent ölçeğinde iklim değişikliğine uyumun güçlendirilmesi yoluyla toplumsal direncin arttırılmasıdır.

Bu projenin özel amacı;

(i)            ulusal iklim değişikliğine uyum politikaları için daha iyi karar verme araçları oluşturarak

(ii)          kentsel uyum planlama çözümleri sunarak (kentsel uyum stratejileri ve eylem planları),

(iii)         AB ve uluslararası toplumla iklim değişikliğine uyum için kapasite geliştirme ve ağ oluşturma faaliyetlerinde bulunarak

(iv)         iklim değişikliğine uyum eylemini uygulamak için bir “uyum hibe programı” dahilinde politika, teknik ve işlevsel referans çizgileri geliştirerek Türkiye'de iklim değişikliğine uyum için uygun bir ortam oluşturmaktır.

Öngörülen proje çıktıları;

(v)          İklime dayanıklı sürdürülebilir kalkınma için daha iyi karar verme araçları geliştirilmesi,

(vi)         Kentsel alanlarda uyum ve esneklik planlaması geliştirmek,

(vii)        İklim değişikliğine uyum eylemi için kapasite geliştirmek,

(viii)       hibe programı ile iklim değişikliğine uyum konusunda işlevsel kapasitenin geliştirilmesidir.

 

Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programımızın 3. eylemi altında yer alan sözleşme makamı olduğumuz, nihai faydalanıcısı Bakanlığımız Çevresel Etki Değerlendirme, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü olan ve Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirilecek olan “Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliğinin Uygulanmasının Desteklenmesi” (SEA) Projesi’nin açılışı 18/06/2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bütçesi yaklaşık 300 Bin Avro olan proje ile ülkemizde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına katkı sağlaması ve SÇD Yönetmeliği uygulamalarının ülke geneline yaygınlaştırılması anlamında olumlu etkilerinin olması beklenmektedir.

Proje ile AB SÇD Direktifi (2001/42/AT) ile uyumlu bir şekilde Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin ülke genelinde uygulanması, yaygınlaştırılması ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 2017 yılı içerisinde ülkemizde ilk kez yayımlanan SÇD Yönetmeliği’nin yetkili kurumlar tarafından etkin uygulanması için projenin önemli katkı sağlaması beklenmektedir.

SÇD projesi ile;

  • Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliğinin ilk uygulamalarına ilişkin, ilgili kurumların kurumsal kapasitenin ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın konu hakkındaki uzmanlığı geliştirilecektir.
  • Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliğinin temellerine ilişkin bilgiler ulusal ve yerel paydaşlara, proje kapsamında yapılacak olan farkındalık arttırma faaliyetleriyle yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

 

Proje kapsamında, SÇD Yönetmeliği’nin uygulanmasıyla ilgili Bakanlığımız ve hedef grup içerisinde yer alan yerel ve ulusal ölçekte paydaşları kapsayacak şekilde görüşmeler yapılarak hali hazırdaki durumun tespiti yapılacaktır. Sonrasında SÇD konusunda Eğitim İhtiyacı Tespit edilerek Su Yönetimi, Tarım, Turizm, Kıyı Yönetimi ve Mekânsal Planlama konuları öncelikte olmak üzere yerel ve ulusal ölçekte gerekli Eğitim Programları ve Çalıştaylar düzenlenerek kurumsal kapasite geliştirilecek ve farkındalık arttırılacaktır. Ayrıca Su Yönetimi, Tarım, Turizm, Kıyı Yönetimi ve Mekânsal Planlama sektörleri arasından 2 farklı sektör seçilerek bu sektörler konusundan Stratejik Çevresel Değerlendirme Pilot Uygulamaları gerçekleştirilecektir.

Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr