Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanmasının Desteklenmesi Projesinin Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi

   IPA II dönemi Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programının üçüncü eylemi Sürdürülebilir Kalkınma için Çevresel Yönetim kapsamında hayata geçirilmiş olan Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) Yönetmeliği'nin Uygulanmasının      Desteklenmesi Projesinin kapanış toplantısı 11 Şubat 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

    Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen, nihai faydalanıcısı Bakanlığımız ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Altyapı Yatırımları ÇED ve SÇD Dairesi Başkanlığı’nın olduğu projenin toplam bütçesi yaklaşık 300 bin Avro  olup, 22 aylık uygulama süresinde; AB uyumlaştırma süreci kapsamında çevre üzerinde önemli etkiler yapması muhtemel plan ve programların hazırlanması ve onaylanması süreçlerine çevresel hususların entegre edilerek çevrenin üst seviyede     korunmasına katkı sağlamak hedeflendi.

   Kurumsal kapasitenin ve uygulamanın geliştirilmesi, SEA 2001/42/EC Direktifine uyumlu olarak Stratejik Çevresel Değerlendirmesinin ulusal kapsamda yaygınlaştırılmasının amaçlandığı proje kapsamda çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Boşluk    analizinin yapılmasıyla başlayan faaliyetleri öncelikli sektörler arasında 2 pilot sektörün seçilmesi takip etmiştir. Seçilen pilot sektörler için SÇD süreçleri yürütülmüştür. SÇD konusunda farkındalığının arttırılmasına yönelik eğitimler düzenlenmiştir.     Farkındalık arttırma konusunda üniversiteler, STK’lar, meslek odaları ve halk için çalıştaylar düzenlenmiştir. Projenin çıktılarına göre mevcut internet sayfası (https://scd.csb.gov.tr/) güncellenmiştir.

    Proje kapsamında 30’dan fazla rapor oluşturuldu

    Proje uygulama süresince;

    -      Başlangıç ve ara ilerleme raporları,

    -      Proje faaliyetlerine ilişkin raporlar,

o   Açılış toplantısı raporu,

o   Boşluk analizi ve eğitim ihtiyaç değerlendirme raporu,

o   Pilot SÇD raporları, eğitim raporları vs.

        olmak üzere 30’dan fazla rapor oluşturulmuştur.

        SÇD hakkındaki farkındalık %60’tan fazla arttırıldı

        Proje sonucunda;

  •       SÇD hakkındaki farkındalık %60’tan fazla artmıştır (Hedef: %50).
  •       5 öncelikli sektörde SÇD Yönetmeliği’nin uygulanması konusunda, iyi eğitimli ve deneyimli personel sayısı %80 artmıştır (Hedef: %50).
  •       En az 120 kişiye eğitim verilmesi hedefine ulaşılmıştır.
  •       Eğitilen ve eğitimlere/çalıştaylara katılan personel sayısı neredeyse %60 artmıştır (Hedef: %30)
  •       Farkındalık artırma faaliyetlerine en az 160 kişinin katılması hedefine ulaşılmıştır.
  •       SÇD Yönetmeliği’nin uygulanması ile birlikte, “Nitrat Eylem Planı” ve “Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi Planı” olmak üzere iki çevre dostu plan ve program hazırlanmıştır.

Kuzey Ege Havzası Nitrat Eylem Planı SÇD Pilot Uygulaması

Türkiye’deki ilk Nitrat Eylem Planı hazırlandı. Planın amacı; öncelikli olarak Nitrata Hassas Bölgelerde olmak üzere yeraltı ve yerüstü sularında tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğin önlenmesi ve azaltılmasıdır. Söz konusu “Kuzey Ege Nitrat Eylem Planı”; Balıkesir, Çanakkale, Manisa ve İzmir illerini kapsamaktadır.

Nitrat Eylem Planlarının hazırlanması ile;

-Sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliği azalacak, hastalık yapan etmenlerin yayılması önlenecek, gübre yığında meydana gelen ısı ile zararlı patojenlerin ölmesi sağlanarak çevre ve insan/hayvan sağlığının korunmasına katkı sağlanacaktır.

-Hayvansal gübrelerin uygun şekilde kullanımı ile tarım arazilerimizin azot açığı kapatılacak ve kimyasal gübre kullanımı azaltılarak kaynak tasarrufu sağlanacaktır.

-Hayvansal gübre kullanımı ile topraktaki organik madde miktarı artacak, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısında iyileşme sağlanacak, kimyasal gübrelerin etkinliği artacaktır.

-Hayvansal gübrenin uygun depolanması işlenmesi ve araziye uygulanması ile gübrenin çevreye koku ve kirlilik gibi olumsuz etkileri azaltılarak kırsalda yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlanacaktır.

Proje Kazanımları

-      SÇD uygulamaları için ihtiyaç duyulan kurumsal kapasitenin gelişmesine büyük katkı sağladı.

-      Çevre ve Şehircilik Bakanlığı SÇD Şube Müdürlüğü'nün SÇD Yönetmeliği’ni uygulama kapasitesi arttırıldı

-      Türkiye’deki bütün Nitrat Eylem Planları tamamlanana kadar, SÇD Yönetmeliği doğrultusunda pilot uygulama örnek alınarak diğer SÇD süreçlerinin yürütülmesine yardımcı oldu.

-      Mekânsal Planlar için hazırlanan Şartnameler kapsamında SÇD uygulaması da eklenmeye başlandı.

-      Öncelikli beş sektör; tarım, turizm, su yönetimi, mekânsal planlama ve kıyı yönetimi sektörlerinde SÇD uygulamalarının yaygınlaştırılmasına önemli katkı sağladı. Yeni uygulamaları tetikledi, Bakanlığımıza yeni SÇD başvuruları başladı.

-      2023 itibariyle uygulamaya geçecek sektörler için örnek uygulamalar ilgili paydaşlarla paylaşıldı.

-      Üniversitelerin SÇD konusuna olan ilgisi arttı.

Haber Tarihi: 11.02.2021
HABERLER Tüm Haberler
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr