Tüm Haberler
 

IPA II dönemi Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı’nın 3. Eylemi olan Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Yönetimi kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilerek yürütülmüş olan “REACH Tüzüğü Kapsamında Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesinin Yürütülmesi için Teknik Destek Projesi”nin kapanışı Ankara’da gerçekleştirildi.

Toplam 1,5 milyon Avro bütçeli ve 24 ay süreli, nihai faydalanıcısı Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı olan projenin amacı; AB-REACH Tüzüğü kapsamında devlet ve sanayi kuruluşlarının Kimyasal Güvenlik Değerlendirmeleri konusunda mevcut kapasitesinin güçlendirilmesi ve kimyasal yönetiminin iyileştirilmesiydi. Yüklenici, eğitim ve dağıtım seminerleri düzenlemiş ve güvenlik değerlendirme aracını mevcut Kimyasal Kayıt Sistemine entegre etmiştir.

Proje kapsamında;

- Eğitim ihtiyaçları değerlendirilmiştir,

- Eğitim programları organize edilmiş ve eğitim verebilecek personel yetiştirilmiştir,

- Farklı şehirlerde bölgesel otoriteler ve sanayi sektörü için seminerler düzenlenmiştir,

- Kimyasal kayıt sistemi formatı son IUCLID versiyonuna göre güncellenmiştir,

- CHESAR aracı kimyasal kayıt sistemine eklenmiştir,

- Avrupa Kimyasallar Ajansı‘nın (ECHA) kimyasalların güvenlik değerlendirmesi talimatnamesi Türkçe’ye çevrilerek, yeni bir kimyasallar kayıt sistemi ve CHESAR aracı (kimyasalların güvenlik değerlendirmesi ve raporlaması) talimatnamesi oluşturulmuş, sanayinin kullanımına sunulmuş, KKS kullanımını anlatan kısa yönlendirme videoları hazırlanmıştır.


 

IPA II dönemi Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı kapsamında yer alan “Altı Havza İçin Nehir Havzası Yönetim Planlarının Hazırlanması” projemizin “Başlangıç Toplantısı (kick-off)” 18 Ekim 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Nihai faydalanıcısı  Tarım ve Orman Bakanlığı/Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün olduğu projenin bütçesi 6.915.500 Avro olup uygulama süresi 42 aydır.

Projenin maksadı Çevre ve İklim Değişikliği faslı kapanış kriterlerinden birisi olan ve tüm havzalarında tamamlanması hedeflenen Nehir Havza Yönetim Planlarının Su Çerçeve Direktifi uyarınca hazırlanmasında ülkemizin kapasitesinin artırılmasıdır ve proje Antalya, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, Kızılırmak ve Marmara havzalarını içermektedir. Projenin nihai hedefi ise; Su Çerçeve Direktifi ve kardeş direktiflerinin uygulanması ile havzalarda iyi su durumuna erişilmesidir. Projeden beklenen 5 temel sonuç söz konusudur:

 1-6 Havzada NHYP hazırlanarak “iyi su durumu”na ulaşılması ve Çevre ve İklim Değişikliği faslının gerekliliklerinin karşılanmasına katkı sağlanması

2- 6 Havzada Sektörel Su Tahsis Planlarının hazırlanarak su ile ilgili her sektörde su talebinin karşılanmasını sağlanması

3- Sektörel Su Tahsis Planlarının uygulanmasında mevcut kurumsal yapının ve mevzuatın güçlendirilmesi

4- Kurumsal ve yerel kapasitenin geliştirilmesi

5- Doğu Akdeniz Havzasında Çevresel Kalite Standardının uygulanmasında çevresel ve sağlık etkilerinin tespit edilmesi


 

IPA II dönemi Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı’nın 3. Eylemi Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Yönetimi altında yer alan REACH Tüzüğü Kapsamında Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesinin Yürütülmesi için Teknik Destek Projesi kapsamında 14-15 Ekim 2021 tarihlerinde sırasıyla İzmir ve İstanbul’da Bilgilendirme/Yaygınlaştırma Seminerleri düzenlendi.

14 Ekim'de İzmir'de düzenlenen seminer yüz yüze, 15 Ekim’de İstanbul’da hibrit olarak düzenlenen seminer ise hem yüz yüze hem de REACH-KKDİK Youtube kanalından canlı yayın olarak izleyici ve katılımcılarıyla buluştu.

Seminerlerin her ikisi de aynı kapsamda olup, gündemlerinde söz konusu proje kapsamında yapılan çalışmalar, Kimyasalların Yönetimine İlişkin Bakanlığın Görevleri ve Çevre Kanunu Uygulamaları, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik'e ilişkin genel bilgilendirme, yenilenen Kimyasal Kayıt Sisteminin (KKS) işleyişi ve KKS'ye entegre edilen Kimyasal Güvenlik Değerlendirme ve Raporlama Aracının tanıtımı konularına yer verilmiştir.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen projenin nihai faydalanıcısı Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü-Kimyasallar Yönetimi Dairesi olup toplam bütçesi 1,6 milyon Avrodur.

Projenin amacı; AB-REACH Tüzüğü kapsamında devlet ve sanayi kuruluşlarının Kimyasal Güvenlik Değerlendirmeleri konusunda mevcut kapasitesinin güçlendirilmesi ve kimyasal yönetiminin iyileştirilmesidir.

Proje kapsamında, eğitim ve dağıtım seminerleri verilerek kurumsal kapasite arttırılmış olup, güvenlik değerlendirme aracı mevcut Kimyasal Kayıt Sistemine entegre edilmiştir. Var olan kimyasal kayıt sistemi (KKS) geliştirilmiştir.


 

IPA-II dönemi Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı’nın 1. Eylemi olan Su ’yun altında Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin ortak finansmanı ile uygulama aşaması devam eden Kastamonu Atıksu Arıtma Tesisi Projesine; Nihai faydalanıcı Kastamonu Belediyesi teknik personelleri (PIU), müşavir, yüklenici firma temsilcileri ve sözleşme makamının katılımıyla 18.08.2021 tarihinde 17. Aylık İlerleme Toplantısı ve saha ziyareti gerçekleştirildi.


Proje kapsamında; 31.978 m3/gün kapasiteli (155.790 kişinin atık suyunu arıtabilecek) ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi inşa edilecektir. Sistem ön arıtma, biyolojik olarak fosforun bertaraf edilmesi, pre-denitrifikasyon, nitrifikasyon ve son çöktürme aşamalarını içermektedir. Arıtma tesislerinde oluşacak arıtma çamurları, anaerobik çürütücü ile stabilize edilecektir.  Anaerobik çürütücüde oluşacak biyogazın Merkezi Isıtma ve Enerji Tesisi’nde (CHP) yakılmasıyla, tesisin tüm ısı ihtiyacı ve enerji ihtiyacının önemli bir kısmı üretilmiş olacaktır. Stabilize edilen susuzlaştırılmış çamur, Solar Kurutucular ile kurutularak sahadan uzaklaştırılacaktır. Tesiste oluşan istenmeyen kokuların giderimi için Biyolojik Koku Giderim ünitesi de planlanmıştır.

Toplantıda tarafların katılımıyla inşaatın fiziksel ilerlemesi ve proje genel ilerlemesi incelenmiştir. Yapım işinde fiziksel ilerleme 72% mertebesinde olup, teknik müşavirlik ve kapasite geliştirme işleri devam etmektedir.

Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr