logo

Category IPA II Projeleri

TEİAŞ’ın Planlama İle İlgili Faaliyetlerinin, Ar-Ge Uygulamalarının, İletim ve Üretim Planlamasının İyileştirilmesi

Öncelik Alanı

Pazara Entegrasyon ve Enerji Altyapılarının Geliştirilmesi

Proje Faydalanıcısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
(Dünya Bankası ile birlikte yürütülecek)

Diğer Faydalanıcılar

TEİAŞ

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

İhale dokümanları hazırlık aşamasında.

AB Katkısı (Avro)

1.500.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

TEİAŞ’ın planlama ile ilgili faaliyetlerinin, Ar-Ge uygulamalarının, iletim ve üretim planlamasının iyileştirilmesi.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

TEİAŞ’ın Ar-Ge biriminin organizasyon yapısı ve operasyonlarının değerlendirilmesi; TEİAŞ’ın Ar-Ge yeniden yapılanması için ihtiyaç analizi ve bir fizibilite çalışması raporu hazırlanması,
TEİAŞ’ın üretim planlamasının değerlendirilmesi; TEİAŞ personeli için yeni üretim planlama metodolojileri ve uygulamaları hakkında eğitim; TEİAŞ’ın üretim planlamasının iyileştirilmesi için ihtiyaç değerlendirmesi ve fizibilite çalışması raporu,
TEİAŞ’ın iletim planlamasının değerlendirilmesi; TEİAŞ personeli için yeni tür iletim planlama metodolojileri ve uygulamaları hakkında eğitim; TEİAŞ’ın iletim planlamasının iyileştirilmesi için ihtiyaç analizi ve bir fizibilite çalışması raporu.
Read More

Doğal Gaz Piyasasında Şeffaflık ve Rekabet Mevzuatının Uygulanmasına ve Doğal Gaz Şeffaflık Platformunun Kurulmasına Destek

Öncelik Alanı

Pazara entegrasyon ve enerji altyapılarının geliştirilmesi

Proje Faydalanıcısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
(Dünya Bankası ile birlikte yürütülecek)

Diğer Faydalanıcılar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

İhale dokümanları hazırlık aşamasında.

AB Katkısı (Avro)

500.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Doğal gaz piyasasında şeffaflık ve rekabet mevzuatının uygulanmasına ve doğal gaz şeffaflık platformunun kurulmasına destek sağlanması.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

EPDK personeline, doğal gaz piyasalarında şeffaflık ve rekabet ile doğal gaz piyasası işlemleri ile ilgili mevzuat hazırlama konusunda eğitim verilmesi,
Etki değerlendirmeleri ile iç ve dış istişarelerin ardından, doğal gaz piyasasında şeffaflık ve rekabet ile doğal gaz piyasası işlemlerine ilişkin mevzuat taslağının hazırlanması; daha iyi şeffaflık ve daha aktif ve likit bir piyasa sağlamak için pazarda yapılacak iyileştirmeler için bir yol haritasının hazırlanması; çok paydaşlı çalıştayların düzenlenmesi,
Doğal gaz piyasası şeffaflığını ve işlemlerini izlemek için bir yazılımın/platformun tasarımı ve geliştirilmesi.
Read More

Hanehalkının Enerji Verimliliği Alanında Bilincinin Artırılması Amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının (ETKB) Uygulama ve Etki Ölçümü Konusunda Kapasitesinin Artırılması

Öncelik Alanı

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi

Proje Faydalanıcısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
(Dünya Bankası ile birlikte yürütülecek)

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

İhale dokümanları hazırlık aşamasında.

AB Katkısı (Avro)

1.376.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Bakanlığın kamuda enerji verimliliği bilincinin artırılması çalışmalarını yapabilmesi için uygulama ve etki ölçümü konusunda kapasitesinin geliştirilmesi.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

AB’nin ekodizayn ve enerji etiketlemesi mevzuatına uyum için bir yol haritasının hazırlanması, verimsiz olan elektrikli ev aletlerinin verimli olanlarla değiştirilmesi sonucunda ortaya çıkacak olan enerji tasarrufu potansiyelinin izleme ve hesaplama modelinin tasarlanması,
Ofis ekipmanları, aydınlatma, ev aletleri ve tüketici elektroniği dahil olmak üzere enerji verimli ürünlerin kamu alımlarına yönelik bir satın alma rehberi ve hesaplama aracının geliştirilmesi; iletişim stratejisi ve planlarının hazırlanması, farkındalık yaratma ve halkla ilişkiler kampanyalarına yönelik eğitimlerin düzenlenmesi,
Evsel elektrik yüklerinin denetimi, ev aletlerinin talep tarafı katılımı ve yük kaydırma potansiyelinin incelenmesi ve bunların ulusal elektrik yük eğrisi üzerindeki olası etkilerinin analizi; tüketiciler tarafından yük kaydırmanın parasal tasarruf potansiyelinin belirlenmesi; ulusal düzeydeki yük kaydırma potansiyelinin hesaplanması,
Hanehalkına yönelik bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenmesi için iletişim planı ve bilinçlendirme kampanyasının tasarlanması,
Enerji verimliliği ve hanelerin tüketim alışkanlıklarının temel itici güçleri konusunda hanehalkı bilinç düzeyini değerlendirmek için hanehalkı için sosyo-ekonomik ve coğrafi faktörleri göz önünde bulundurarak ön / son anketlerin geliştirilmesi; anketin seçilmiş bir hanehalkı grubu üzerinde uygulanması; bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi; anketin seçilen haneler üzerinde yeniden uygulanması; farkındalık düzeyini ölçmek için bir bilinç indeksinin geliştirilmesi,
Verimsiz ev aletlerinin, ofis ekipmanlarının, aydınlatmanın ve tüketici elektroniğinin değiştirilmesi için sürdürülebilir bir enerji verimliliği finansman mekanizmasının geliştirilmesi; mevcut durumun ve teşvik programlarının gözden geçirilmesi; engellerin belirlenmesi; uluslararası en iyi uygulamaların incelenmesi; yasal ve mali reformlarla ilgili tavsiyeler.
Read More

Belediyeler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği için Ekipman Alımı

Öncelik Alanı

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi

Proje Faydalanıcısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Diğer Faydalanıcılar

Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Manisa, Şanlıurfa ve Trabzon Büyükşehir Belediyeleri

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

22 ay
17 Mart 2019 –
28 Ocak 2021

AB Katkısı (Avro)

7.900.241

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Belediyelerde yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji verimliliği yatırımlarının desteklenmesidir.

Yer

Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Manisa, Şanlıurfa ve Trabzon

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Belediyelerin tesislerinde güneş ve hidroelektrik enerji kullanımının desteklenmesi ile belediye hizmetlerinde yenilenebilir enerji kullanımına destek olunması ve yüksek verimli su pompalarının tedariki ile elektriğin verimli kullanımının sağlanmasıBelediyelerde yenilenebilir enerji kullanımının ve enerji verimliliğinin arttırılması
Read More

Enerji Verimliliğinde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi

Öncelik Alanı

Pazara Entegrasyon ve Enerji Altyapılarının Geliştirilmesi

Proje Faydalanıcısı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

19 ay
24 Nisan 2019 –
24 Kasım 2020

AB Katkısı (Avro)

1.800.300

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Sosyal tarifeyi de içeren performans bazlı bir tarife mekanizması geliştirilmesi ile EPDK’nın etkin tarife belirleme ve piyasayı izleme kabiliyetinin arttırılmasıdır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Mevcut tarife yapısının, piyasa izleme yönetmeliklerinin analizi ve boşluk ve engellerin çalıştaylar ve çalışma ziyaretleri ile tespit edilmesi
Enerji piyasası tarife (elektrik ve gaz) izleme siteminin iyileştirilmesi için tavsiyeler ve eğitimler verilmesi Elektrik ve gaz piyasaları tarife yapısına Ar-Ge ve inovasyonu teşvik eden mekanizmaların eklenmesine yönelik tavsiyeler verilmesi, çalıştaylar ve eğitimlerle geliştirilmesi
Elektrik ve doğal gaz piyasaları için akıllı şebeke yol haritası hazırlanması ve çalıştaylar düzenlenmesi
Elektrik ve doğal gaz piyasasında kırılgan tüketici eylem planının (sosyal tarife), ilgili paydaşlarla çalıştaylar düzenlenerek hazırlanması
Diğer paydaşlar tarafından uygulanması gereken sosyal tarife metodolojisine yönelik tavsiyelerin hazırlanması
Türk elektrik piyasasındaki son kaynak tedariki sisteminin etkinliğinin arttırılması için tarife yapısına yönelik tavsiyeler verilmesi
Tüketici şikayet mekanizmasının geliştirilmesi ve çıktılarının tarife hesaplamalarına yönelik çalışmalar yapılması
EPDK’nın kapasitesinin, sosyal tarife de dahil olmak üzere, yeni bir performansa dayalı tarife hesaplama mekanizması geliştirilerek desteklenmesi
Read More

Geliştirilmiş bir İzleme Sistemi yolu ile EPDK’nın Performans Bazlı Tarife Düzenlemesinin İyileştirilmesi

Öncelik Alanı

Pazara Entegrasyon ve Enerji Altyapılarının Geliştirilmesi

Proje Faydalanıcısı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

19 ay
24 Nisan 2019 –
24 Kasım 2020

AB Katkısı (Avro)

1.800.300

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Sosyal tarifeyi de içeren performans bazlı bir tarife mekanizması geliştirilmesi ile EPDK’nın etkin tarife belirleme ve piyasayı izleme kabiliyetinin arttırılmasıdır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Mevcut tarife yapısının, piyasa izleme yönetmeliklerinin analizi ve boşluk ve engellerin çalıştaylar ve çalışma ziyaretleri ile tespit edilmesi
Enerji piyasası tarife (elektrik ve gaz) izleme siteminin iyileştirilmesi için tavsiyeler ve eğitimler verilmesi Elektrik ve gaz piyasaları tarife yapısına Ar-Ge ve inovasyonu teşvik eden mekanizmaların eklenmesine yönelik tavsiyeler verilmesi, çalıştaylar ve eğitimlerle geliştirilmesi
Elektrik ve doğal gaz piyasaları için akıllı şebeke yol haritası hazırlanması ve çalıştaylar düzenlenmesi
Elektrik ve doğal gaz piyasasında kırılgan tüketici eylem planının (sosyal tarife), ilgili paydaşlarla çalıştaylar düzenlenerek hazırlanması
Diğer paydaşlar tarafından uygulanması gereken sosyal tarife metodolojisine yönelik tavsiyelerin hazırlanması
Türk elektrik piyasasındaki son kaynak tedariki sisteminin etkinliğinin arttırılması için tarife yapısına yönelik tavsiyeler verilmesi
Tüketici şikayet mekanizmasının geliştirilmesi ve çıktılarının tarife hesaplamalarına yönelik çalışmalar yapılması
EPDK’nın kapasitesinin, sosyal tarife de dahil olmak üzere, yeni bir performansa dayalı tarife hesaplama mekanizması geliştirilerek desteklenmesi
Read More

Doğalgaz Altyapı Şebekesinin Güçlendirilmesi için Ekipman Alımı​

Öncelik Alanı

Pazara entegrasyon ve enerji altyapılarının geliştirilmesi

Proje Faydalanıcısı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
7 Aralık 2018 –
1 Aralık 2020

AB Katkısı (Avro)

6.807.725

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Doğal gaz iletim sisteminin sürdürülebilirliğinin ve güvenilirliğinin arttırılmasıdır.

Yer

Ankara ve yerelde çeşitli istasyonlar

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Gaz ağı içinde, dağıtım noktaları, kompresör istasyonları ve boru vanalarından gelecek verilerin toplandığı bir modüler veri merkezinin kurulması ve işletilmesi
SCADA sistemine eklenecek yeni veri merkezi güvenlik ürünlerinin alınması ve tesisi
BOTAŞ’ın operasyonel prosedürlerinin incelenerek tavsiyelerde bulunulması
Çevrimçi ve çevrimdışı çalışmasına izin verecek şekilde gerçek zamanlı bir ağ simülasyon yazılımının alınması
Eş zamanlı veri toplanabilmesi için, SCADA sistemiyle uyumlu, talep tahmin yazılımı satın alınması
Uzak terminal birimlerinin (RTU) ve yedeklerinin alınması
Doğal gaz iletim sisteminin sürdürülebilirliğinin ve güvenilirliğinin arttırılması
Read More

Gaz Ağı Altyapısının Güçlendirilmesi için Teknik Yardım

Öncelik Alanı

Pazara Entegrasyon ve Enerji Altyapılarının Geliştirilmesi

Proje Faydalanıcısı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
5 Şubat 2019 –
5 Şubat 2021

AB Katkısı (Avro)

999.550

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Doğal gaz iletim sisteminin sürdürülebilirliğinin ve güvenilirliğinin arttırılmasıdır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

BOTAŞ’ın piyasa operasyonları, organizasyonel yapı ve bilgi işlem sistemlerine ilişkin kurumsal kapasitesini geliştirmeye yönelik eğitimler verilmesi
SCADA sistemi ve diğer iletişim ağlarına yönelik eğitimler verilmesi
BOTAŞ’ın operasyonel prosedürlerinin incelenerek tavsiyelerde bulunulması
Doğal gaz iletim sisteminin sürdürülebilirliğinin ve güvenilirliğinin arttırılması
Read More

Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği (Teknik Yardım)

Öncelik Alanı

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi

Proje Faydalanıcısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

18 ay
16 Nisan 2019 –
15 Ekim 2021

AB Katkısı (Avro)

4.499.520

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Belediyeler ve üniversitelerde yenilenebilir enerji (YE) konusundaki çalışmaları ve enerji verimliliği (EV) çabalarını desteklemektir.

Yer

Ankara ile proje kapsamında daha sonra belirlenecek üniversite ve belediyelerin bulunduğu iller.

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Belediye ve üniversitelere YE ve EV yatırımlarına yönelik eğitimler verilmesi ve çalışma ziyaretleri yapılması
Belediye ve üniversitelere YE ve EV yatırımlarına yönelik saha ziyaretleri yapılması
Pilot projeler için tedarik dokümanlarının hazırlanması ve mühendislik desteği sağlanması
Üniversitelere YE ve EV alanlarında Ar-Ge desteği sağlanması
Belediyelerin ve üniversitelerin YE ve EV uygulamaları konusunda kapasitelerinin arttırılması
Belediyelerde ve üniversitelerde YE kullanımı ve EV uygulamalarının arttırılması YE ve EV uygulamalarına ilişkin Ar-Ge uygulamalarının desteklenmesi
Read More

Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye’deki Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Projesi

Öncelik Alanı

Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Yönetimi / Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay
Ağustos 2020 –
Ağsutos 2023

AB Katkısı (Avro)

2.125.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Projenin amacı, türlerin korunması alanında mevcut çalışmaların geliştirilmesiyle Türkiye Tür Koruma Stratejisinin oluşturulması ve Tür Eylem Planlarının hazırlanması için tehlike altındaki türlerin önceliklendirilmesine yönelik nesnel bir metodoloji oluşturulmasıdır.

Yer

Ankara ve pilot türlerin bulunduğu iller.

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Tür Eylem Planında yer alan koruma eylemlerinin uygulanması vasıtasıyla sorumlu Bakanlıkların Türkiye'deki yabani türlerin korunmasına yönelik kapasitesinin güçlendirilmesi.
Paydaşların kapasitesinin geliştirilmesi, kamuoyu farkındalığının artırılması ve doğal kaynaklar, ekosistem hizmetleri, türlerin korunmasıyla ilişkili tehdit ve risklere yönelik anlayışın geliştirilmesi.
Read More