logo

Category IPA II Projeleri

Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim / Sivil Toplum

Proje Faydalanıcısı

EUROCHAMBERS

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

30 ay
Temmuz 2018 –
Temmuz 2021

AB Katkısı (Avro)

4.700.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Türkiye’deki odaların ve borsaların kapasite geliştirmesine, AB’deki oda ve borsalarla yeni ortaklıklar kurmasına ve böylece iş dünyasında yeni fırsatlardan yararlanabilmesine imkan sunulmaktadır. Proje ayrıca, Gümrük Birliği’nin modernize edilmesine de katkı sağlayacaktır.

Yer

Türkiye’nin 26 ilinden gelen 19 proje aracılığı ile Almanya, Fransa, İtalya, Çekya, Yunanistan gibi AB ülkelerindeki meslek kuruluşları arasında ortaklıklar kurulmaktadır.

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Proje kapsamında teknik desteğin yanı sıra, tamamı AB katkısı olan 2,5 milyon avroluk hibe programı da yer almaktadır. Bu hibe programı ile odalarımıza ve borsalarımıza 50.000’den 150.000 avroya kadar hibe desteği sağlanmaktadır. Söz konusu hibe programına 100’e yakın başvuru alınmış ve bunlardan 19 tanesi fonlanmıştır.
Read More

Sivil Toplum Diyaloğu ve Sivil Toplum Destek Programlarının Uygulanması

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim / Sivil Toplum

Proje Faydalanıcısı

Avrupa Birliği Başkanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay
2019 –
2022

AB Katkısı (Avro)

3.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Projenin temel amacı, AB Başkanlığı bünyesinde uygulaması süreklilik kazanan “Sivil Topum Diyaloğu” ve “Sivil Toplum Destek Programı” projelerinin uygulamasına destek olmaktır.

Yer

Türkiye ve Hibe ortağı-yararlanıcısı olan AB ülkeleri

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Sivil toplum örgütlerinin operasyonel kapasitelerinin artırılması; böylece, temsil yeteneği yüksek, hesap verebilir, etkili ve otonom sivil toplum örgütlerinin oluşmasının desteklenmesidir.
Proje kapsamında; ülke çapında sivil toplum buluşmaları düzenlenmesi, sivil toplum örgütlerine eğitimler verilmesi, değerlendirme raporları hazırlanması, izleme ziyaretleri yapılması ve izleme bilgi sisteminin yeniden düzenlenmesi gibi birçok aktivite yer almaktadır.
Read More

Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek Programı Birlikte

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim / Sivil Toplum

Proje Faydalanıcısı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
15 Mart 2017 –
15 Mart 2019

AB Katkısı (Avro)

1.269.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Program, STGM tarafından yine AB finansmanı ile yürütülen “Yerel STÖ’ler İçin Stratejik Kapasite Geliştirme” Projesi kapsamında bir alt-hibe programı olarak geliştirilmiş ve uygulamaya konulmuştur.

Yer

Adana, Antalya, Samsun, Ankara, Denizli, Kırklareli, İstanbul, İzmir, Mersin, Çanakkale, Diyarbakır, Bursa, Tekirdağ, Trabzon, Giresun, Kars

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

BİRLİKTE Destek Programı’ndayerel STÖ’ler en fazla 30.000 avro, ulusal STÖ’ler ise 36.500 avroya kadar kurumsal hibe desteği almaktadır. Ayrıca iki yıl boyunca kurumsal gelişimlerine hizmet eden bir kurumsal rehberlik (mentorluk) programından da yararlanmışlardır.
STGM’nin 15 yıllık kapasite geliştirme deneyimine dayanan Program, örgütlerin farklı ihtiyaçlarına yanıt üretecek esneklikte tasarlanmıştır. Bu yanıyla Program, yaygın hibe programlarından önemli bir farklılık göstermektedir. STÖ’ler, BİRLİKTE Destek Programı kapsamındaki hibe olanağından belli bir proje faaliyetine bağlı olmaksızın faydalanmışlardır. Dolayısıyla Program, uzun yıllardır özellikle yerel STÖ’ler için bir önemli sorun olan kurumsal sabit giderleri için kullanabilecekleri bir fon sağlamıştır.
Öte yandan BİRLİKTE, sadece bir hibe programı değil, aynı zamanda STÖ’lere rehberlik sağlayan bir destek programı olarak da dikkat çekmektedir.
Read More

Türkiye ve Avrupa Birliği Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi V (2019-2020)

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim / Sivil Toplum

Proje Faydalanıcısı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
2019 –
2021

AB Katkısı (Avro)

7.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Türkiye’den ve AB üyesi/AB’ye aday ülkelerden STK’ların ortaklaşa uygulayacakları diyalog projelerinin desteklenmesidir.

Yer

Proje, tüm Türkiye’deki STK’ları ve AB’deki potansiyel ortaklarını kapsamıştır. Projelerin faydalanıcılarının 32’si Türkiye’den, 7’si AB üyesi ülkelerden ve 1’i Bosna Hersek’ten gelmiştir.

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Diyalog geliştirme ve iş birliği temalarına odaklanılması
Engelliler, yaşlılar, mülteciler gibi dezavantajlı gruplara yönelik sosyal konularda çalışmalar yapılması
Toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim, sağlık, tarım, gıda ve çevre gibi alanlarda projelerin uygulanması
Türkiye ve AB üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının ortak bir konu etrafında bir araya getirilmesi, toplumların birbirini tanımalarını, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmalarını ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayacak bir platformun oluşturulması
Read More

Sivil Toplum Destek Programının Uygulanması

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim / Sivil Toplum

Proje Faydalanıcısı

Avrupa Birliği Başkanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
2018 –
2020

AB Katkısı (Avro)

540.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Projenin temel amacı, AB Başkanlığı bünyesinde uygulaması süreklilik kazanan “Sivil Toplum Destek Programı – CSSP” projesinin uygulamasına destek olmaktır. Proje, demokratik katılım ve karar alma mekanizmalarının güçlendirilmesi yoluyla sivil toplum kuruluşlarını desteklemektedir.

Yer

Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Proje kapsamında; CSSP’nin uygulaması desteklenecek ve CSSP altındaki iki hibe bileşeninin etkili bir şekilde uygulanması sağlanacaktır. Proje kapsamında, söz konusu bileşenler için bir görünürlük planı hazırlanması, hibe yararlanıcılarının eğitimi ve kendilerine canlı destek sağlanması, projelere izleme ziyaretleri yapılması, değerlendirme raporu hazırlanması, web sitesinin ve sosyal medya hesaplarının yönetimi gibi destekleyici faaliyetler yer almaktadır.
Read More

Kamu – STK İşbirliği için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Yardım Projesi

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim/Sivil Toplum

Proje Faydalanıcısı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
Mayıs 2018 –
Mayıs 2020

AB Katkısı (Avro)

2.700.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Proje, genel olarak kamu ve STK’lar, özelde ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile sosyal politika alanında çalışmalar yürüten STK’lar arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Proje, politika oluşturma ve karar verme süreçlerine daha aktif bir demokratik katılım yoluyla ve temel haklar ve diyalog kültürünü teşvik ederek sivil toplumun gelişimini desteklemeyi hedeflemektedir.

Yer

Erzurum, İstanbul, Bursa, Ankara, Trabzon, Diyarbakır, Antalya, Gaziantep, İzmir, Adana

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve STK’ların karşılıklı politika oluşturma, yürütme, izleme ve değerlendirme anlamında kapasitelerinin arttırılması
STK’ların hukuki yardım ve danışmanlık alanlarında kapasitelerinin arttırılması
Read More

AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim/Sivil Toplum

Proje Faydalanıcısı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
21 Aralık 2018 –
21 Aralık 2020

AB Katkısı (Avro)

5.805.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Proje, Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nün kuruluşunu ve sürdürülebilirliğini sağlayacak, bu alandaki bilimsel ve akademik çalışmalar için kurumsal ve organizasyonel bir altlık, bir koordinasyon üssü ve kolaylaştırıcı ortam yaratacak, bu çabaları etkin bir şekilde desteklemek için Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerindeki eskiçağ bilimcileri ve sivil toplum arasında bağ kuracaktır.

Yer

Gaziantep

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

İlk milli arkeoloji ve kültürel miras enstitüsünü, uluslararası standartlarda ve köklü uluslararası enstitülerle işbirliği geliştiren, rekabet edebilir bir yapı ile kurmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
Türkiye’deki bilim insanları, arkeolojik çalışmalar ve müzeler arasında bir koordinasyon ve işbirliği ağı yaratmak,
Kültürel miras çalışmaları için uluslararası bir meslek ağı kurarak, bu ağlarda temsiliyet sağlamak,
Kültürel ve doğal kaynakların sosyo-ekonomik kullanımının en güncel yaklaşımlarına dayanarak arkeolojik tur rotaları tasarlamak,
İlgili kişiler için staj, eğitim programları ve inceleme ziyaretleri düzenlemek
Read More

Türkiye ve AB Arasında şehir Eşleştirme (TWIN)

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim

Proje Faydalanıcısı

Avrupa Birliği Başkanlığı

Diğer Faydalanıcılar

Türkiye Belediyeler Birliği

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

33 ay
Nisan 2018 –
Aralık 2020

AB Katkısı (Avro)

4.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme projesi, Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında sürdürülebilir yapılar oluşturmayı hedeflemektedir.

Yer

Tüm Türkiye’deki ve AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecine sağlayacağı katkıların anlatılacağı Şehir Eşleştirme Buluşması
“Şehir Eşleştirme” ve “AB Müktesebatı” konulu kapasite geliştirme eğitimleri,
Şehir Eşleştirme alanında 2 adet çalıştay,
Etki Değerlendirme çalışması,
Dört çalışma ziyareti,
İki haftalık staj programı,
Şehir Eşleştirme Yol Haritası,
Yerelde AB sitesi içerisinde geliştirilen internet tabanlı şehir eşleştirme aracı,
Hibe projelerinin süreçlerini takip etmek ve uygulama-izleme kapasitesini artırmak amacıyla düzenlenecek eğitimler,
Hibe projelerini tanıtan bir compendium hazırlanması,
Uluslararası Şehir Eşleştirme Konferansı
Ayrıca projenin hibe bileşeni altında yer alan yararlanıcılara, 130.000 avroya kadar hibe desteği.
Read More

Kurumsal Çocuk Bakımı Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi

Öncelik Alanı

Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politika

Proje Faydalanıcısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay
1 Nisan 2019 –
31 Mart 2022

AB Katkısı (Avro)

29.867.660

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Küçük çocuğu olan kadınların kayıtlı istihdamının teşvik edilmesi için kurumsal erken çocuk eğitim ve bakım hizmetleri alınması hususunda mali destek sağlanmasıdır.

Yer

Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

10.250 kadının finansal destek alması 2 adet bilimsel/teknik araştırma raporu hazırlanması
Read More

Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi

Öncelik Alanı

İstihdam

Proje Faydalanıcısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

44 ay
Başlangıç tarihi: 1 Mayıs 2019

AB Katkısı (Avro)

28.664.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Kadınların iş gücüne katılımının ve çalışan kadınların kayıtlı istihdamının desteklenmesidir.

Yer

Ankara, İstanbul ve İzmir

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Çocuklarını eğitimli çocuk bakıcılarına baktırmaları ve çocuk bakıcılarını sigortalı olarak çalıştırmaları konusunda ebeveynlerin farkındalığının arttırılması
Eğitimli çocuk bakıcılığının insana yakışır bir düzeyde olması sağlanarak çocuk bakıcılığı sektörünün desteklenmesi
Eğitimli çocuk bakıcısı istihdam eden annelere hibe desteği sağlanması (Çalışan Anne Desteği)
Çocuk bakımı alanında Milli Eğitim Bakanlığı sertifikası alan kadınlara hibe desteği sağlanması (Bakıcı Eğitim Teşviki)
3.700 sertifikalı çocuk bakıcısı kadının iş bulabilecek duruma gelmesi
Bakım sorumlulukları nedeniyle iş gücü piyasasından çekilme riski olan yaklaşık 3.700 annenin, iş gücü piyasasına katılmaya devam edebilmesi
Yaklaşık 6.000 kadının, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan Çocuk Bakımı Kursu belgesine sahip olması
Read More