logo

Category IPA II Projeleri

Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması

Öncelik Alanı

Yargı

Proje Faydalanıcısı

Adalet Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay
15 Mart 2019 –

AB Katkısı (Avro)

4.500.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Türk yargısının daha da güçlendirilmesi ve ceza adaleti alanında uluslararası standartlar ve Avrupa standartları ile uyumu sağlanarak yargının daha verimli, etkili ve görünür kılınmasıdır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Yargı kurumlarının ve diğer kurumların ceza adaletini AİHS standartlarına uygun olarak uygulamasına ilişkin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi
Türk hukukçuların ceza adaleti alanında Avrupa insan haklarını uygulama bilgi ve becerilerinin geliştirilmesiİlgili kurumlar arasında işbirliği ve farkındalık ile tüm vatandaşların ceza adaletine erişim imkanının iyileştirilmesi
Read More

İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Öncelik Alanı

Yargı

Proje Faydalanıcısı

Adalet Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay
20 Aralık 2018 –

AB Katkısı (Avro)

2.700.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

İdari yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı ve etkinliğinin güçlendirilmesi, kamunun idari yargıya olan güveninin sağlanmasıdır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

İdari yargının etkililiğinin iyileştirilmesi yönünde yaklaşım ve politikaların belirlenmesi
İdari yargının kurumsal ve mesleki kapasitesinin güçlendirilmesi ve kamunun idari yargıya olan güveninin arttırılması
Mahkemelerin ağır iş yükünün giderilmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi
Temyiz davalarının görülme sürelerinin kısaltılması, sistem ve süreçlerde gerekli düzenlemelerin yapılması
Read More

Ceza Adaleti Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi

Öncelik Alanı

Yargı

Proje Faydalanıcısı

Adalet Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
21 Mart 2017 –
18 Haziran 2019

AB Katkısı (Avro)

2.090.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Mağdur haklarına yönelik farkındalığın arttırılması ve mağdur haklarının daha etkin uygulanmasının sağlanması amacıyla kurumsal ve yasal altyapının geliştirilmesidir.

Yer

Ankara, Sakarya, İstanbul, İzmir, Adana, Eskişehir, Samsun, Malatya, Rize

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Uygun, etkin ve sürdürülebilir bir mağdur destek modelinin oluşturulması
AB müktesebatı ile uyumlu yasal belgelerin hazırlanması
Read More

İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması Eşleştirme Projesi (Faz II)

Öncelik Alanı

Yargı

Proje Faydalanıcısı

Adalet Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
29 Ağustos 2018 –

AB Katkısı (Avro)

1.900.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

İcra sistemindeki işleyişin hızlandırılması ve kamuoyunda icra dairelerine olan güvenin arttırılmasıdır.

Yer

Ankara, Kayseri, Antalya, İstanbul, Adana

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

İcra dairelerine yönelik yeni bir standart model tasarlanması ve uygulanması
Büyük mahaller için dizayn edilecek yeni icra dairesi modelinin uygulanması
Vatandaş ve avukatların icra sistemine olan güveninin arttırılması
Read More

Adli İstatistiklerin Kapasitesinin ve Kalitesinin Arttırılması

Öncelik Alanı

Yargı

Proje Faydalanıcısı

Adalet Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
20 Aralık 2018 –

AB Katkısı (Avro)

1.800.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

UYAP sistemine doğru ve eksiksiz veri girişinin sağlanması ile adli istatistik kapasitesinin ve kalitesinin arttırılması, verilerin AB standartlarına uygun hale getirilmesidir.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Ulusal adli istatistik sisteminin iyileştirilmesi
Bilgi teknolojileri altyapısının geliştirilmesi
Adli istatistiklere yönelik farkındalığın arttırılması
Read More

Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi

Öncelik Alanı

Yargı

Proje Faydalanıcısı

Adalet Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
9 Temmuz 2018 –

AB Katkısı (Avro)

1.570.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Adli tebligat sisteminin iyileştirilmesi ve adli süreçlerin hızlandırılmasıdır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Standart kuralların geliştirilmesi
İlgili tüm paydaşların kapasitesinin güçlendirilmesi
Elektronik tebligat sisteminin işlerliğinin arttırılması
Read More

Yardımcı Yargı Personelinin Verimliliğinin ve Eğitimlerinin Kalitesinin Arttırılması

Öncelik Alanı

Yargı

Proje Faydalanıcısı

Adalet Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
14 Mayıs 2018 –
13 Mayıs 2020

AB Katkısı (Avro)

3.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Yargı süreçlerinde verimliliğin arttırılması amacıyla Avrupa standartları doğrultusunda yargıda görevli destek personelinin kapasitesinin geliştirilmesi ve AB’deki en iyi uygulamalara paralel, sürdürülebilir bir eğitim sisteminin oluşturulmasıdır.

Yer

Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Samsun

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Katipler için etkin ve sürdürülebilir bir hizmet öncesi eğitim sisteminin geliştirilmesi
Yardımcı personele yönelik hizmet içi eğitimlerin güçlendirilmesi
Yardımcı personel için performans araçlarının geliştirilmesi
Raporlama sistemine dair standartların belirlenmesi ile aile ve çocuk mahkemelerinde görev yapan psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanlarının verimliliğinin arttırılması
Yargı çalışanları için etik kuralların belirlenmesi
Read More

Ortak Balıkçılık Politikasının Ortak Piyasa Düzeni Bileşeni Kapsamında İl Tarım Müdürlükleri ve Üretici Örgütleri için Kurumsal Kapasite Oluşturulması

Öncelik Alanı

Tarım ve Kırsal Kalkınma

Proje Faydalanıcısı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

30 ay
Nisan 2019 –
Kasım 2021

AB Katkısı (Avro)

1.600.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Balıkçılık ve su ürünleri sektörlerinin dinamikleri dikkate alınarak düzenli olarak güncellenen ve Ulusal Eylem Planı’nı da içeren bir sektör stratejisinin uygulanması yoluyla üretici örgütleri ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bölge müdürlüklerinin teknik ve idari kapasitesinin arttırılmasıdır.

Yer

Ankara ve 27 kıyı şehri

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bölge müdürlükleri ve mevcut su ürünleri üretici örgütlerinin teknik ve idari kapasitesinin arttırılması
Sektörün dinamikleri çerçevesinde sektör stratejisinin incelenmesi ve güncellenmesi
Balıkçıların faaliyetlerine dair verileri (av miktarı, fiyat vb.) ilgili oldukları kooperatif veya üretici örgütlerine iletebilmelerini sağlayacak bir sistemin kurulması
Bir takas modelinin tasarlanması
Read More

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı: Hedef 2020

Öncelik Alanı

Tarım ve Kırsal Kalkınma

Proje Faydalanıcısı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

18 ay
Şubat 2020 –
Ağustos 2021

AB Katkısı (Avro)

2.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA)’nın kullanımı ve işlevselliği ile veri kalitesinin arttırılmasıdır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

ÇMVA’ya dair merkez ve bölge müdürlüğü seviyesindeki algının iyileştirilmesi
Bölge müdürlüklerinin CMVA uygulaması anlamındaki kapasitelerinin güçlendirilmesi ve eğitimler vasıtasıyla ÇMVA kullanımının arttırılması
Seçilen çiftliklerde yapılacak yerinde izlemelerle veri kalitesinin kontrolü ve iyileştirilmesi
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın karar mekanizmalarının ÇMVA verilerinin kullanılması yoluyla iyileştirilmesi
Veri toplama metodolojisinin incelenmesi, detaylandırılması ve yasal altyapının taslaklanması
Read More

TKDK’nın Risk Yönetimi ve Kontrol Faaliyetlerini Uygulama Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Öncelik Alanı

Tarım ve Kırsal Kalkınma

Proje Faydalanıcısı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
Aralık 2020 –
Aralık 2022

AB Katkısı (Avro)

800.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun risk yönetimi ve kontrol faaliyetleri bakımından kurumsal kapasitesinin arttırılması ve IPARD II programı gereksinimleri çerçevesinde risk göstergelerinin belirlenmesidir.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Risk yönetimi çerçevesinin yeniden oluşturulması
Bir risk yönetim yazılımının kurulması
TKDK personelinin; ISO 31000 standardı, COSO Kurumsal Risk Yönetimi, entegre risk yönetim çerçevesi ve kurulacak risk yönetimi yazılımı konularında eğitilmesi
Read More