Pencere 4:
Rekabetçilik ve Kapsayıcı Büyüme

IPA III’ün “Rekabetçilik ve Kapsayıcı Büyüme” penceresi kapsamındaki genel hedefi, tarımsal, kırsal ve endüstriyel kalkınmanın yanı sıra özel sektör kalkınması odağında eğitim, rekabet edebilirlik, araştırma ve yenilik, sosyal içerme, sanayi ve istihdam politikaları yoluyla ekonomik ve sosyal kalkınmanın güçlendirilmesidir. Bu pencere altında kadınlara, gençlere ve mültecilere özel önem verilmekte, toplumsal cinsiyet eşitliği, eşitsizliklerin azaltılması ve sosyal uyumun güçlendirilmesi konuları dikkate alınmaktadır.

IPA III ayrıca, yararlanıcılarının makro-ekonomik istikrarının sağlanması da dahil olmak üzere, bölgenin direncinin artırılmasına ve sosyoekonomik toparlanmanın desteklenmesine katkı sunmayı hedeflemektedir. Pencere 3 kapsamında desteklenen Yeşil Gündemin; çevre ve iklim değişikliği, ulaştırma, dijital ekonomi ve toplum, enerji önceliklerini tamamlayıcı olarak Pencere 4; yapısal reformları, sermaye yatırımlarını, sektörel idari ve kurumsal kapasitelerin geliştirilmesinde temel teşkil eden sektör önceliklerini bütünsel bir şekilde ele almayı amaçlar.

Böylelikle, AB müktesebatında yer alan mevcut politika çerçevesi, gereklilikler ve standartlar ile uyumlu olarak, kapsayıcı, sürdürülebilir büyüme ve istihdamın sağlanması mümkün kılınmaktadır. Ekonomik büyümenin hem kentsel hem de kırsal alanda gerçekleştirilmesini öngören Pencere 4 kapsamında sunulacak aksiyonlarda toplumsal cinsiyet eşitliği dikkate alınmalı, mümkün olduğunca ana akım haline getirilmeli ve teşvik edilmelidir. Buna paralel olarak, eğitim, istihdam ve sağlığa erişim, adli yardım ve sosyal bakım hizmetleri gibi çeşitli sosyal kalkınma alanlarında en kırılgan gruplara yoğunlaşarak destek sunan Pencere 4, sürecin insani ve sosyal yönlerini de göz önünde bulundurmaktadır.

Bu pencere altında tarım ve gıda üretimi, kırsal ve endüstriyel kalkınma ve sürdürülebilir mavi ekonomiye verilen destek, yararlanıcıların bu alanlarda karşılaştığı çeşitli zorluklar ve fırsatlar karşısında aksiyon almalarına, doğal kaynakların sürdürülebilir üretim ve yönetimini, sektörün genel rekabet gücünü, kırsal ve kıyı alanlarının dengeli bölgesel gelişimini güçlendirmelerine imkân sunmaktadır.

Eğitim, istihdam, sosyal koruma ve kapsayıcılığı amaçlayan politikalar ve sağlık

Özel sektörün gelişimi, ticaret, araştırma ve yenilik

Tarım ve kırsal kalkınma

Balıkçılık

THEMATIC PRIORITIES
• Judiciary
• Fight against corruption
• Fight against organized crime/security
• Migration and border management
• Fundamental rights
• Democracy
• Civil Society

1

THEMATIC PRIORITIES
• Good governance
• Administrative capacity and acquis alignment
• Good neighborly relations and reconciliation
• Strategic communication, monitoring, evaluation, and communication activities

2

THEMATIC PRIORITIES
• Environment and climate change
• Transport, digital economy and society, and energy

3