Pencere 3:
Yeşil Gündem ve Sürdürülebilir Bağlantısallık

IPA III’ün “Yeşil Gündem ve Sürdürülebilir Bağlantısallık” penceresi kapsamında iki genel hedefi bulunmaktadır. Bunlardan ilki; çevre korumanın güçlendirilmesi, iklim değişikliğinin yarattığı olumsuz etkilerin hafifletilmesine katkı sunarak iklim değişikliğine karşı direncin artırılması, düşük karbonlu ve döngüsel bir ekonomiye geçişin hızlandırılması ve böylece yeşil gündemin teşvik edilmesidir. İkinci genel hedef ise dijital ekonomiyi ve toplumu geliştirmektir. Bu genel hedeflerle ortaya koyulan yaklaşım, hem kara parçaları hem de yeni ve sürdürülebilir bir mavi ekonomi perspektifiyle denizler için geçerlidir. Böylece, dayanıklılığın artırılmasına, gelecekte yaşanabilecek sağlık kaynaklı krizlerin ortaya çıkmasına ve yayılmasının önlenmesine katkı sağlanmış olacaktır.

Pencere 3’ün tematik öncelikleri, halihazırda yeni uyum politikasının (daha akıllı, daha yeşil ve daha bağlantılı bir Avrupa) hedeflerini yansıtmaktadır. Bu pencere altında önerilecek aksiyonlar cinsiyet eşitliğini değerlendirme, yaygınlaştırma, teşvik etme, eşitsizlikleri azaltma ve kırılgan kesimlere daha iyi hizmet sunma zemininde tasarlanmalıdır.

Pencere 3, AB’nin yapısal ve uyum politikalarının temel aksiyonlarını doğrudan destekleyen Pencere 4’ü (özel sektörü geliştirme, ticaret, araştırma ve yenilik, tarım, kırsal kalkınma ve balıkçılık) tamamlayıcı niteliktedir.

Çevre ve iklim değişikliği

Ulaştırma, dijital ekonomi ve toplum, enerji

TEMATİK ÖNCELİKLER
• Yargı
• Yolsuzlukla mücadele
• Örgütlü suçla mücadele/güvenlik
• Göç ve sınır yönetimi
• Temel haklar
• Demokrasi
• Sivil Toplum

1

TEMATİK ÖNCELİKLER
• İyi yönetişim
• İdari kapasite ve AB müktesebatına uyum
• İyi komşuluk ilişkileri ve uzlaşmalar
• Stratejik iletişim, izleme, değerlendirme ve iletişim faaliyetleri

2

TEMATİK ÖNCELİKLER
• Eğitim, istihdam, sosyal koruma ve kapsayıcılığı amaçlayan politikalar ve sağlık
• Özel sektörün gelişimi, ticaret, araştırma ve yenilik
• Tarım ve kırsal kalkınma
• Balıkçılık

4

TEMATİK ÖNCELİKLER
• Çevrenin Korunması, Yeşil Dönüşüm, İklim Değişikliği ile Mücadele
• Sürdürülebilir Turizm
• Rekabetçi, Akıllı Döngüsel Ekonomi
• Bölgesel Kalkınma ve Yönetsel İşbirliği
• Sınır Güvenliği, Sosyal Hakların Desteklenmesi

5