Pencere 1:
Hukukun Üstünlüğü, Temel Haklar ve Demokrasi

2021-2027 dönemi Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (IPA III) “IPA III’ün genel ve özel hedeflerinin AB’nin genişleme politikasını tüm yönleriyle kavradığı dikkate alındığında, hukukun üstünlüğü, yargı, temel haklar ve demokrasi alanındaki reformlar ile uygun bir göç yönetiminin temininin aynı zamanda genişleme süreci bakımından da kilit önceliğe sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Hukuk kurallarının uygulanması ile hukuki ve cezai konularda adli işbirliğinin geliştirilmesi, kolluk kuvvetleri arasında işbirliği ile organize suçlarla, siber suçlarla, terör suçlarıyla, şiddete varan aşırıcılıkla ve nihayet toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadelenin güçlendirilmesi suretiyle güçlü bir güvenlik ortamının sağlanması, temel hakların korunmasında hayati önem taşır. Bu farkındalıkla, AB tarafından sağlanan yardımın odağında da, mevzuatın ilgili uluslararası sözleşmelerle uyumlu olarak geliştirilmesi, ilgili kurumların ve kapasitelerinin güçlendirilmesi ve IPA III yararlanıcılarının, istikrarlı ve somut sonuçlar elde etmek amacıyla, operasyonel işbirliğini hızlandırmak için teşvik edilmeye devam edilmesi yer almaktadır.

Diğer taraftan, demokratik toplumların güçlendirilmesindeki kritik unsurlardan biri de sivil toplumdur. Bu nedenle bir yandan güçlü ve canlı bir sivil toplum için elverişli ortam oluşturulmasını bir yandan da sivil toplumun kapasitesinin geliştirilmesini desteklemektedir. Bu pencere altında önerilecek aksiyonlar cinsel şiddet ve toplumsal cinsiyete her türlü şiddetle mücadeleye, cinsiyet eşitliğini teşvik etmeye ve kız çocuklarıyla kadınların güçlendirilmesine özel önem vermeli, cinsiyet eşitliğinin değerlendirildiği, ele alındığı ve yaygınlaştırıldığı bir zeminde tasarlanmalıdır.

“Hukukun Üstünlüğü, Temel Haklar ve Demokrasi” konulu birinci pencere altındaki Tematik Öncelikler (TÖ) şunlardır:

Yargı

Yolsuzlukla mücadele

Örgütlü suçla mücadele/güvenlik

Göç ve sınır yönetimi

Temel haklar

Demokrasi

Sivil Toplum

TEMATİK ÖNCELİKLER
• İyi yönetişim
• İdari kapasite ve AB müktesebatına uyum
• İyi komşuluk ilişkileri ve uzlaşmalar
• Stratejik iletişim, izleme, değerlendirme ve iletişim faaliyetleri

2

TEMATİK ÖNCELİKLER
• Çevre ve iklim değişikliği
• Ulaştırma, dijital ekonomi ve toplum, enerji

3

TEMATİK ÖNCELİKLER
• Eğitim, istihdam, sosyal koruma ve kapsayıcılığı amaçlayan politikalar ve sağlık
• Özel sektörün gelişimi, ticaret, araştırma ve yenilik
• Tarım ve kırsal kalkınma
• Balıkçılık

4

TEMATİK ÖNCELİKLER
• Çevrenin Korunması, Yeşil Dönüşüm, İklim Değişikliği ile Mücadele
• Sürdürülebilir Turizm
• Rekabetçi, Akıllı Döngüsel Ekonomi
• Bölgesel Kalkınma ve Yönetsel İşbirliği
• Sınır Güvenliği, Sosyal Hakların Desteklenmesi

5