logo

Teknik Destek Projesi

TEKNİK DESTEK PROJESİ

PROJENİN GENEL HEDEFİ VE AMACI
Projenin genel amacı, IPA fonlarının daha etkin ve verimli yönetimi ve kullanımı için Türk İdaresinin yönetim kapasitesini daha da artırmak ve pekiştirmektir. Bu sözleşmenin amaçları, aşağıdaki alanlarda NIPAC (Ulusal IPA Koordinatörlüğü) ve diğer ilgili kurumların kapasitesini güçlendirmektir: i. stratejik planlama ve programlama; ii. uygun ve sürdürülebilir proje stoğu geliştirme ve önceliklendirme; iv. ihale aşamasında destek sağlanması; raporlama gereksinimlerini kapsayan izleme ve değerlendirme aşamalarını hızlandırmak; v. Birlik Programlarının koordinasyonu için NIPAC’a destek sağlanması ve vi. Sınır Ötesi İşbirliği programlarının hazırlanmasına katkı verilmesi.

Proje amacının altı ayağı, altı sonuç alanında yansıtılmaktadır.

PROJENİN HEDEFLENEN SONUÇLARI
Sonuç Alanı 1: “Stratejik” düşünme ve “sonuç odaklı” planlamaya entegrasyon, IPA III’ün tanıtımı için “stratejik” programlama ve ulusal politikalar/planlar ile uyum konusunda ulusal düzeyde koordinasyonu geliştirmeye odaklanacaktır. Faaliyetler, çeşitli yararlanıcı ülkelerde ve Türkiye’de IPA I ve IPA II uygulama dönemlerinden öğrenilen dersleri dikkate alacaktır. Yeni IPA III çerçevesinin ülkeye nasıl fayda sağlayabileceğine tam olarak riayet etmek için yeni stratejik belgelerin geliştirilmesi ve mevcut olanların güncellenmesi desteklenecektir.

Sonuç Alanı 2: Yeni AB mali yardım aracına uygun olarak proje stoğu hazırlama ve önceliklendirme ile ilgili olarak IPA kuruluşları için standartlar ve prosedürler geliştirmeyi ele alacaktır. 2021-2027 dönemi için oluşturulan yeni tematik önceliklere atıfta bulunan Anahtar Performans Göstergelerine dayalı olarak projelerin geliştirilmesine yönelik yeni bir metodoloji detaylandırılacaktır. Bu bileşenin faaliyetleri, kısmen, altında stratejik önceliklerin oluşturulacağı Sonuç Alanı 1’deki ilerlemeye bağlı olacaktır.

Sonuç Alanı 3: IPA kuruluşlarına gerekli görüldüğü takdirde ihale aşaması için (teknik ve ihale dokümanlarının hazırlanması vb.) destek sağlanacaktır. Bu bileşenin faaliyetleri altında, proje tekliflerinin, olgunluklarının, hazırlık düzeylerinin ve potansiyel etkilerin değerlendirilmesine destek verilecektir. İki tür proje olabilir: i) daha fazla olgunlaşma gerektirecek önceden seçilmiş kavramlar ve ii) ihaleye/uygulamaya hazır projeler. Bazı ihale dokümanları sıfırdan geliştirilecek, bazı ihale dokümanları ise kalite ve tutarlılık açısından gözden geçirilip iyileştirilecektir-. Bu kapsamda destek danışmanlık paketleri, uygulamalı yardım, koçluk ve mentorluk yoluyla gerçekleştirilecektir.

Sonuç Alanı 4: will address developing a sound performance monitoring framework that will capture not only project progress but also progress on reforms related to accession negotiations and macroeconomic indicators and criteria established by the Commission in the proposed Regulation. Special attention will be paid to horizontal and cross-cutting indicators. Activities will also include, but not be limited to, organisation of discussion forums, seminars and conferences, if needed.

Sonuç Alanı 5: AB (Birlik) Programlarının uygulanmasına ilişkin artan sorumluluğu ve denetleme/koordinasyon rolü doğrultusunda Avrupa Birliği Başkanlığının kapasitesini güçlendirmeye, paydaşlar arasındaki işbirliğini geliştirmeye, sinerji yaratmak ve daha fazlasını oluşturmak için sorumlu kurumlar arasındaki koordinasyonu geliştirmeye ve Programların etkin tanıtımına odaklanacaktır. Bu sayede Birlik Programlarının AB üyeliğine yönelik olarak etkin, verimli ve tutarlı kullanımını artırmayı hedeflemektedir.

Sonuç Alanı 6: Programların uygun alanlarında yerel, bölgesel ve ulusal aktörleri gerektiği gibi içeren üç Sınır Ötesi İşbirliği (SÖİ) programının, programlama sürecini destekleyecektir. Bu bileşen kapsamında, Program alanlarının ve SÖİ Tüzüğü’nde belirtilenlerin ihtiyaçlarına özel olarak odaklanılarak destek sağlanacaktır. Bu bileşen kapsamındaki destek, stratejik çevre değerlendirmesi, tanıtım etkinlikleri, eğitimler ve SÖİ programlarının gerektirdiği diğer ilgili faaliyetleri içerecektir.

PROJE BİLEŞENLERİ VE FAALİYETLERİ
Sonuç alanları doğrultusunda proje, 6 tematik bileşene ayrılmıştır. Aşağıdaki gibi yatay bir bileşen de vardır (Bileşen 0):

Bileşen 0 – Yatay faaliyetler 

Faaliyet 0.1 Eğitim İhtiyaç Analizi

Faaliyet 0.2 İnternet sitesi

Faaliyet 0.3 Sosyal medya

Faaliyet 0.4 Görünürlük materyalleri

Faaliyet 0.5 İletişim Planı

Bileşen 1 – Stratejik Planlama ve Programlama

Faaliyet 1.1 Stratejik Cevap Belgesinin hazırlanmasına ve IPA III Programlama Çerçevesinin uygulanmasına destek

Faaliyet 1.2 Mutabakat zaptı, kılavuzlar ve ilgili rehberlerin gözden geçirilmesi

Faaliyet 1.3 IPA III Pencelerini tanıtan çalıştaylar

Bileşen 2 – Proje Stoğu Geliştirme ve Önceliklendirme

Faaliyet 2.1  Proje stoğu geliştirme ve önceliklendirme için metodoloji

Faaliyet 2.2  Proje stoğu geliştirme ve önceliklendirme metodolojisinin uygulanmasına destek

Bileşen 3 – İhale Aşamasında Destek Sağlanması

Faaliyet 3.1 Uygulamaya yönelik danışmanlık ve kapasite geliştirme faaliyetleri

Faaliyet 3.2 Teknik ve ihale dokümanlarının hazırlanması

Bileşen 4 – İzleme ve Değerlendirme Aşamalarının Geliştirilmesi

Faaliyet 4.1 IPA III’ün izlenmesi ve değerlendirilmesi için performans çerçevesi

Faaliyet 4.2 İzleme ve değerlendirme yaklaşımını teşvik etmek için metodoloji/yönergeler

Faaliyet 4.3 Gelecekteki planlama ve programlamayı geliştirmek için sistematik yapı

Bileşen 5 – Birlik Programlarının Koordinasyonu için NIPAC’a Destek Sağlanması

Faaliyet 5.1 Avrupa Birliği Başkanlığının, Birlik Programlarının aktif koordinasyonu için kapasitesinin güçlendirilmesi

Faaliyet 5.2 Birlik Programlarının koordinasyonu ve yönetimi için danışmanlık ve kapasite geliştirme faaliyetleri

Bileşen 6 – Sınır Ötesi İşbirliği Programlarının Hazırlanmasında Destek Sağlanması

​Faaliyet 6.1 Sınır Ötesi İşbirliği Programlarına dahil olan kurumların kapasitesinin artırılması

​Faaliyet 6.2 Sınır Ötesi İşbirliği Programlarının Stratejik Çevresel Değerlendirmesi

PROJE HEDEF GRUPLARI
Projenin hedef grubu, Avrupa Birliği Başkanlığı ve IPA III döneminde programlama ve uygulamadan sorumlu olacak diğer aktörler ile sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, uzmanlar, medya gibi genel kamuoyundaki ilgili vb. paydaşlarıdır.