logo

IPA III (2021-2027)

KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA)
III. DÖNEMİ (2021-2027)

AB tarafından aday ülkelere sağlanan Katılım Öncesi Mali Destekler, 2021-2027 yıllarını kapsayan IPA III döneminde de devam edecektir. IPA III döneminde destek alacak projelerin Avrupa Komisyonu tarafından “ilgililik” ve “olgunluk” kriterlerine tabi tutularak fonlanması planlanmıştır. İlgililik, yararlanıcı kurum tarafından teklif edilen projenin; AB uyum sürecimizle bağlantılı bir konuya sahip olması, kurumun AB’ye uyum süreci kapsamında gidermesi gereken eksikliklerini tamamlayıcı olması, AB üyesi ülkelerin iyi uygulama ve örneklerinin transferine yönelik olması anlamına gelmektedir. İlgililik aşamasını geçen proje teklifleri, olgunluk değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Olgunluk değerlendirmesinde, yararlanıcı kurum tarafından teklif edilen projeler arasında en hızlı biçimde ihale edilebilecek ve uygulaması en kısa sürede başlayabilecek projelere öncelik verilmektedir.

YÖNETİM YAPISI

IPA III Dönemi Tematik Çerçeveler ve Öncelik Alanları

IPA III döneminde 5 Tematik Çerçeve ve bu çerçeveler altında farklı Tematik Öncelikler bulunmaktadır. Her kurum görev ve yetki alanlarına uygun Tematik Önceliklerde IPA projeleri hazırlayıp teklif edebilmektedir. Aşağıda yer alan Tematik Çerçeve ve Öncelik Alanları ile ilgi kurulması durumunda sorumlu lider kurum desteğiyle proje teklifinde bulunulabilecektir.

TEMATİK ÖNCELİKLER
• Yargı
• Yolsuzlukla mücadele
• Örgütlü suçla mücadele/güvenlik
• Göç ve sınır yönetimi
• Temel haklar
• Demokrasi
• Sivil Toplum

1

TEMATİK ÖNCELİKLER
• İyi yönetişim
• İdari kapasite ve AB müktesebatına uyum
• İyi komşuluk ilişkileri ve uzlaşmalar
• Stratejik iletişim, izleme, değerlendirme ve iletişim faaliyetleri

2

TEMATİK ÖNCELİKLER
• Çevre ve iklim değişikliği
• Ulaştırma, dijital ekonomi ve toplum, enerji

3

TEMATİK ÖNCELİKLER
• Eğitim, istihdam, sosyal koruma ve kapsayıcılığı amaçlayan politikalar ve sağlık
• Özel sektörün gelişimi, ticaret, araştırma ve yenilik
• Tarım ve kırsal kalkınma
• Balıkçılık

4

TEMATİK ÖNCELİKLER
• Çevrenin Korunması, Yeşil Dönüşüm, İklim Değişikliği ile Mücadele
• Sürdürülebilir Turizm
• Rekabetçi, Akıllı Döngüsel Ekonomi
• Bölgesel Kalkınma ve Yönetsel İşbirliği
• Sınır Güvenliği, Sosyal Hakların Desteklenmesi

5

IPA III döneminin hukuki çerçevesiyle ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki dokümanlardan ulaşabilirsiniz.