Pencere 5:
Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği

AB, bölgeler arasındaki farklılıkları ve geri kalmışlığı azaltmak için bölgesel uyumu aktif olarak desteklemektedir. Avrupa Bölgesel İş birliği (ETC); Avrupa, dış sınırlar ve merkezden en uzak bölgelerdeki (outermost regions) ulusal, bölgesel ve yerel aktörler arasında ortak aksiyonlar gerçekleştirilmesi ve politika alışverişinin sağlanması için gerekli olan çerçeveyi sunar. Bu etkileşimlerin odak noktası, Birliğin öncelikleriyle bağlantılı olan ve entegre bölgesel kalkınmayı destekleyen aksiyonlar yoluyla iş birliğinin güçlendirilmesidir.

Sürdürülebilir yerel kalkınmanın teşvik edilmesine ve ekonomik olarak geri kalmış uzak kıyı ve kırsal sınır bölgelerindeki insanların ve toplulukların refah seviyelerinin artırılmasına yönelik özel bir ihtiyaç vardır. Sınır bölgeleri, yıllar içerisinde pazarlara erişimin sınırlı olduğu, merkezden bilgi ve teknoloji transferinin zorlaştığı ve demografik göstergelerin bozulduğu ötekileşmiş bölgelere dönüşmüştür. Bununla birlikte, bu alanların çoğunda, ortaya çıkmasına izin verildiği taktirde eğilimi tersine çevirebilecek ve topluluklar arasında refah ve güven inşasında artışa yol açabilecek önemli bir potansiyel mevcuttur. Sınır bölgelerinde karşılaşılan ortak sorunlarla elbirliğiyle mücadele edilmesi önemlidir. Dolayısıyla sınır bölgelerinde sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi, istihdamı güçlendirecek, bölgesel iş birliğinin ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda sunacaktır.

Bu bağlamda IPA III yararlanıcıları arasındaki sınır ötesi iş birliği programlarının stratejik hedefleri şöyle belirlenmiştir: 

  • Uzlaşmanın, güven inşasının ve iyi komşuluk ilişkilerinin desteklenmesi;
  • Sınır bölgelerinin ekonomik, sosyal ve bölgesel kalkınması, ulusal yerel/bölgesel idareler, dernekler, sivil toplum kuruluşları ve komşu bölgelerdeki işletmeler arası iş birliklerinin güçlendirilmesi; 
  • Yerel, bölgesel ve ulusal kurumların kapasitelerinin AB programlarını yönetebilecek biçimde geliştirilmesi ve bu kurumların, AB’ye katılım sonrasında bölgesel iş birliği hedefi kapsamında sunulan müstakbel Yapısal Fonların yönetimine hazırlanması.

 

Tematik Öncelik 1: Çevrenin Korunması, Yeşil Dönüşüm

Tematik Öncelik 2: İklim Değişikliği ile Mücadele

Tematik Öncelik 3: Sürdürülebilir Turizm

Tematik Öncelik 4: Rekabetçi, Akıllı Döngüsel Ekonomi

Tematik Öncelik 5: Bölgesel Kalkınma ve Yönetsel İş birliği

Tematik Öncelik 6: Sınır Güvenliği, Sosyal Hakların Desteklenmesi

Tematik Öncelik 7: Gençlik Politikaları

Çevrenin Korunması, Yeşil Dönüşüm, İklim Değişikliği ile Mücadele

Sürdürülebilir Turizm

Rekabetçi, Akıllı Döngüsel Ekonomi

Bölgesel Kalkınma ve Yönetsel İşbirliği

Sınır Güvenliği, Sosyal Hakların Desteklenmesi

Gençlik Politikaları

TEMATİK ÖNCELİKLER
• Eğitim, istihdam, sosyal koruma ve kapsayıcılığı amaçlayan politikalar ve sağlık
• Özel sektörün gelişimi, ticaret, araştırma ve yenilik
• Tarım ve kırsal kalkınma
• Balıkçılık

4

TEMATİK ÖNCELİKLER
• Çevre ve iklim değişikliği
• Ulaştırma, dijital ekonomi ve toplum, enerji

3

TEMATİK ÖNCELİKLER
• İyi yönetişim
• İdari kapasite ve AB müktesebatına uyum
• İyi komşuluk ilişkileri ve uzlaşmalar
• Stratejik iletişim, izleme, değerlendirme ve iletişim faaliyetleri

2

TEMATİK ÖNCELİKLER
• Yargı
• Yolsuzlukla mücadele
• Örgütlü suçla mücadele/güvenlik
• Göç ve sınır yönetimi
• Temel haklar
• Demokrasi
• Sivil Toplum

1