Pencere 2:
İyi Yönetişim, AB Müktesebatına Uyum, İyi Komşuluk İlişkileri ve Stratejik İletişim

IPA III’ün “İyi Yönetişim, AB Müktesebatına Uyum, İyi Komşuluk İlişkileri ve Stratejik İletişim” penceresi altındaki genel hedefi, iyi yönetişimin teşvik edilmesi, yönetişim alanındaki Birlik değerlerine uyumun ve ilgili Birlik kural, standart ve uygulamalarıyla uyumluluğun artırılmasıdır.

“İyi Yönetişim, AB Müktesebatına Uyum, İyi Komşuluk İlişkileri ve Stratejik İletişim” penceresi, mu yönetiminde bilhassa dijital dönüşüm ve kamu mali yönetimi de dahil olmak üzere kamu yönetimi reformu alanında, AB müktesebatıyla mevzuat uyumunu ve kurumsal uyumu sağlamayı amaçlamaktadır. Bu pencere altındaki Tematik Öncelikler şunlardır:

İyi yönetişim

İdari kapasite ve AB müktesebatına uyum

İyi komşuluk ilişkileri ve uzlaşmalar

Stratejik iletişim, izleme, değerlendirme ve iletişim faaliyetleri

TEMATİK ÖNCELİKLER
• Yargı
• Yolsuzlukla mücadele
• Örgütlü suçla mücadele/güvenlik
• Göç ve sınır yönetimi
• Temel haklar
• Demokrasi
• Sivil Toplum

1

TEMATİK ÖNCELİKLER
• Çevre ve iklim değişikliği
• Ulaştırma, dijital ekonomi ve toplum, enerji

3

TEMATİK ÖNCELİKLER
• Eğitim, istihdam, sosyal koruma ve kapsayıcılığı amaçlayan politikalar ve sağlık
• Özel sektörün gelişimi, ticaret, araştırma ve yenilik
• Tarım ve kırsal kalkınma
• Balıkçılık

4

TEMATİK ÖNCELİKLER
• Çevrenin Korunması, Yeşil Dönüşüm, İklim Değişikliği ile Mücadele
• Sürdürülebilir Turizm
• Rekabetçi, Akıllı Döngüsel Ekonomi
• Bölgesel Kalkınma ve Yönetsel İşbirliği
• Sınır Güvenliği, Sosyal Hakların Desteklenmesi

5