Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi

Öncelik Alanı

Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar Sektörü / Temel Haklar Alt Alanı

Proje Faydalanıcısı

Anayasa Mahkemesi

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

48 ay
Eylül 2021 –
Eylül 2025

AB Katkısı (Avro)

4.950.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

İnsan hakları alanında Anayasa Mahkemesi kararlarının etkin bir şekilde uygulanmasının güçlendirilmesi, Anayasa Mahkemesi içtihatları ve bireysel başvuru mekanizması hakkında ilgili paydaşlarda farkındalığın yükseltilmesidir.

Yer

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Anayasa Mahkemesi kararlarının icrasına ilişkin olarak, AB standartları ve uygulamaları doğrultusunda işleyen bir izleme mekanizması kurulması ve paydaş platform izlemesinin güçlendirilmesi
Anayasa Mahkemesi içtihadı kapsamında tespit edilen sistemik insan hakları kanun boşluklarının irdelenmesi
Hakimler, savcılar, ilgili kamu çalışanları ve avukatların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi içtihatları hakkında bilgi sahibi ve benzer durumlarda bu kararları uygulayabilir olmaları
Temel haklar alanında AB deneyimlerinin aktarılması, Türk mahkemelerinin ve ilgili paydaşların Avrupa ve AB üye devletler kurumları/mahkemeleri ile işbirliğinin güçlendirilmesi ve bunun, AB standartları doğrultusunda gerekli değişikliklerin yolunu açması