Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Öncelik Alanı

Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar Sektörü / Temel Haklar Alt Alanı

Proje Faydalanıcısı

Türkiye Barolar Birliği

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

48 ay
Mart 2018 –
Mart 2022

AB Katkısı (Avro)

3.150.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Genel amaç, Türkiye’de Avrupa insan hakları (İH) standartlarının etkili bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunmaktır.
Özel amaç ise Türkiye’deki baroların ve avukatların Avrupa insan hakları (İH) standartlarını uygulama kapasitelerini güçlendirmektir.

Yer

Pilot İller: Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Mersin, Trabzon, Van

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

7 pilot ildeki baroların İnsan Hakları Merkezleri (İHM)’nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve aralarındaki koordinasyonun iyileştirilmesi
Avukatların günlük çalışma ortamlarında Avrupa insan hakları standartlarını uygulama kapasitelerinin arttırılması - Türkiye Barolar Birliği ile barolardaki İnsan Hakları Merkezleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi