Çiftçilerin ve Gıda İşleme Sektörünün, IPARD Destekleri ile AB Çevre ve Hijyen Standartları Konusunda Farkındalıklarının Artırılması

Öncelik Alanı

Tarım ve Kırsal Kalkınma

Proje Faydalanıcısı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

14 ay
Eylül 2018 –
Kasım 2019

AB Katkısı (Avro)

800.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Gıda işleme işletmelerinin ve çiftçilerin, kullanılacak donanımlarla ve uyum gösterilecek yapısal ilkelerle ilgili olanlar dahil, Avrupa çevre ve hijyen standartları hakkındaki bilgilerini güçlendirmektir.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Gıda hijyeni ve çevrenin korunması konusunda AB standartları ve ülke mevzuatının; Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla beraber incelenmesi
Alt sektörler bağlamında çevresel standartların tespiti
AB standartlarına erişilmesi için ihtiyaç analizi
Gıda işletmeleri ve çiftçilerin bahsedilen konulardaki AB mevzuatı anlamında boşluk analizine tabi tutulmasıİhtiyaç ve boşluk analizlerinden hareketle eğitim programları ve eylem belgelerinin oluşturulması
Gıda işletmeleri ve çiftçilere düzenlenecek tanıtım faaliyetleri ile çevre ve hijyen konularında liderlik edilebilmesi için IPARD ajansı uzmanlarına eğitimler verilmesi
Hem IPARD II programı hem de çevre ve hijyen alanındaki AB standartlarında proje teklifi hazırlanması konusunda broşür ve tanıtım materyallerinin hazırlanması.
Türkiye'deki çiftçiler ve gıda işletmecileri arasında, AB gıda hijyeni ve çevre standartları konusunda farkındalığın arttırılması