Doğalgaz Altyapı Şebekesinin Güçlendirilmesi için Ekipman Alımı​

Öncelik Alanı

Pazara entegrasyon ve enerji altyapılarının geliştirilmesi

Proje Faydalanıcısı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
7 Aralık 2018 –
1 Aralık 2020

AB Katkısı (Avro)

6.807.725

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Doğal gaz iletim sisteminin sürdürülebilirliğinin ve güvenilirliğinin arttırılmasıdır.

Yer

Ankara ve yerelde çeşitli istasyonlar

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Gaz ağı içinde, dağıtım noktaları, kompresör istasyonları ve boru vanalarından gelecek verilerin toplandığı bir modüler veri merkezinin kurulması ve işletilmesi
SCADA sistemine eklenecek yeni veri merkezi güvenlik ürünlerinin alınması ve tesisi
BOTAŞ’ın operasyonel prosedürlerinin incelenerek tavsiyelerde bulunulması
Çevrimçi ve çevrimdışı çalışmasına izin verecek şekilde gerçek zamanlı bir ağ simülasyon yazılımının alınması
Eş zamanlı veri toplanabilmesi için, SCADA sistemiyle uyumlu, talep tahmin yazılımı satın alınması
Uzak terminal birimlerinin (RTU) ve yedeklerinin alınması
Doğal gaz iletim sisteminin sürdürülebilirliğinin ve güvenilirliğinin arttırılması