Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Kapsamında Türkiye’nin Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi Projesi

Öncelik Alanı

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Çevre Yönetimi
Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay
Temmuz 2020 –
Temmuz 2023

AB Katkısı (Avro)

3.825.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Türkiye’de Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (EKÖK) yaklaşımının etkin bir şekilde uygulanabilmesine yönelik teknik kurumsal kapasitenin arttırılmasıdır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

EKÖK yaklaşımı çerçevesinde kimya, metalik olmayan mineral ürünler ve diğer sektörler öncelikli olmak üzere sektörel uyum durumları ve belirlenmesine yönelik analiz çalışması yapılması
Proje kapsamında yer alan sektörlerin EKÖK mevzuatı ve EKÖK belgelendirme sisteminin gerekliliklerine tam uyumu için gerekli olacak teknoloji değişikliği ve buna ilişkin yatırım ihtiyaçlarının belirlenmesi
Mevcut En İyi Teknikler (MET)’in kullanımına yönelik olarak belirlenen sektörlere ilişkin sektörel boşluk analizi çalışması yapılması
MET referans dokümanlarının ve ilgili kılavuzların Türkçeleştirilmesi, halihazırda Türkçe versiyonu bulunan dokümanların güncellenerek pilot sektörler ile ilgili MET referans dokümanları için Ulusal Kılavuz hazırlanması
Tüm sektörlere ilişkin ihtiyaç ve maliyet analizinin yanı sıra sektörel uyumlaşma takvimini içeren bir Ulusal Eylem Planı hazırlanması