Hanehalkının Enerji Verimliliği Alanında Bilincinin Artırılması Amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının (ETKB) Uygulama ve Etki Ölçümü Konusunda Kapasitesinin Artırılması

Öncelik Alanı

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi

Proje Faydalanıcısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
(Dünya Bankası ile birlikte yürütülecek)

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

İhale dokümanları hazırlık aşamasında.

AB Katkısı (Avro)

1.376.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Bakanlığın kamuda enerji verimliliği bilincinin artırılması çalışmalarını yapabilmesi için uygulama ve etki ölçümü konusunda kapasitesinin geliştirilmesi.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

AB’nin ekodizayn ve enerji etiketlemesi mevzuatına uyum için bir yol haritasının hazırlanması, verimsiz olan elektrikli ev aletlerinin verimli olanlarla değiştirilmesi sonucunda ortaya çıkacak olan enerji tasarrufu potansiyelinin izleme ve hesaplama modelinin tasarlanması,
Ofis ekipmanları, aydınlatma, ev aletleri ve tüketici elektroniği dahil olmak üzere enerji verimli ürünlerin kamu alımlarına yönelik bir satın alma rehberi ve hesaplama aracının geliştirilmesi; iletişim stratejisi ve planlarının hazırlanması, farkındalık yaratma ve halkla ilişkiler kampanyalarına yönelik eğitimlerin düzenlenmesi,
Evsel elektrik yüklerinin denetimi, ev aletlerinin talep tarafı katılımı ve yük kaydırma potansiyelinin incelenmesi ve bunların ulusal elektrik yük eğrisi üzerindeki olası etkilerinin analizi; tüketiciler tarafından yük kaydırmanın parasal tasarruf potansiyelinin belirlenmesi; ulusal düzeydeki yük kaydırma potansiyelinin hesaplanması,
Hanehalkına yönelik bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenmesi için iletişim planı ve bilinçlendirme kampanyasının tasarlanması,
Enerji verimliliği ve hanelerin tüketim alışkanlıklarının temel itici güçleri konusunda hanehalkı bilinç düzeyini değerlendirmek için hanehalkı için sosyo-ekonomik ve coğrafi faktörleri göz önünde bulundurarak ön / son anketlerin geliştirilmesi; anketin seçilmiş bir hanehalkı grubu üzerinde uygulanması; bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi; anketin seçilen haneler üzerinde yeniden uygulanması; farkındalık düzeyini ölçmek için bir bilinç indeksinin geliştirilmesi,
Verimsiz ev aletlerinin, ofis ekipmanlarının, aydınlatmanın ve tüketici elektroniğinin değiştirilmesi için sürdürülebilir bir enerji verimliliği finansman mekanizmasının geliştirilmesi; mevcut durumun ve teşvik programlarının gözden geçirilmesi; engellerin belirlenmesi; uluslararası en iyi uygulamaların incelenmesi; yasal ve mali reformlarla ilgili tavsiyeler.