İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi

Öncelik Alanı

Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar Sektörü / Temel Haklar Alt Alanı

Proje Faydalanıcısı

Kamu Denetçiliği Kurumu

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Eşleştirme Bileşeni: 8 ay + Ekim 2018-Haziran 2019

Teknik Destek Bileşeni: 46 ay + Mart 2019-Ocak 2023

AB Katkısı (Avro)

Eşleştirme Bileşeni: 250.000 Avro

Teknik Destek Bileşeni: 1.750.000 Avro

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Genel amaç, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları uyarınca, herhangi bir ayrımcılık olmaksızın tüm bireyler için Türkiye’de temel hak ve özgürlüklere yönelik mevcut saygının daha da güçlendirilmesine katkıda bulunulmasıdır.
Özel amaç ise Kamu Denetçiliği Kurumu’nun insan haklarının korunması ve tanıtılmasındaki rolünün güçlendirilmesidir.

Yer

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Eğitimler, çalışma ziyaretleri ve görevlendirmeleri kapsayan uluslararası işbirliği yoluyla en iyi uygulamalar ve deneyimler konusunda Kamu Denetçiliği Kurumu personelinin bilgi ve tecrübelerinin arttırılması
2. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun görev ve yetkileri hakkında hem kamu kurumları arasında hem de kamuoyunda geniş bir farkındalığın sağlanması