Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK) ile Kirlenmiş Sahaların Tespiti ve İyileştirilmesi Projesi

Öncelik Alanı

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Çevre Yönetimi
Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Diğer Faydalanıcılar

Birleşmiş Milletler Kalkınma Planı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay
Kasım 2019 –
Kasım 2022

AB Katkısı (Avro)

1.725.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

AB Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzüğü ve Toprak Kirliliği Stratejisi’nin uygulanmasına ilişkin kapasitenin geliştirilerek, insan sağlığının ve çevrenin özellikle kirlenmiş sahalarda bulunan Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOK) ve diğer zararlı maddelerin olumsuz etkilerinden korunması ve bu doğrultuda insanların yaşam kalitesinin yükseltilmesidir.

Yer

Ankara ve proje kapsamında Türkiye genelinde seçilecek pilot sahalar

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın (merkez ve taşra teşkilatındaki) teknik ve kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi
Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi üzerinden KOK'larla kirlenmiş sahaların tespitinin ve sınıflandırılmasının yapılması
Türkiye'de kirlenmiş sahaların tespit edilmesi sonrasında seçilecek iki pilot saha için iyileştirme çalışması yapılması
İnsan sağlığı ve çevre için risk oluşturan KOK'lar hakkında kamu farkındalığı oluşturulması