Nitrat Eylem Planları için İzleme ve Raporlama Metodolojisi Oluşturularak Suların Tarımsal Kirliliğe Karşı Korunması Projesi

Öncelikli Alanı

Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Yönetimi / Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
Aralık 2021
Aralık 2023

AB Katkısı (Avro)

1.912.000

Projenin Kısa Tanımı
Temel Amaçları

AB Nitrat ve Su Çerçeve Direktifleri ile uyumlu olarak nitrata hassas alanlarda Nitrat Eylem Planlarının uygulanmasına ilişkin izleme metodolojisinin oluşturulmasıdır.

Yer

Ankara ve ilgili nehir havzaları

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Nitrat eylem planlarının oluşturulması ve Nitrat Bilgi Sistemine entegre edilmesi.
Nitrata hassas bölgelerde nitrat kirliliğinin azaltılması için Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının kapasitesinin artırılması.
Yerel toplulukların konu hakkındaki farkındalığının artırılması.