Ortak Balıkçılık Politikasının Ortak Piyasa Düzeni Bileşeni Kapsamında İl Tarım Müdürlükleri ve Üretici Örgütleri için Kurumsal Kapasite Oluşturulması

Öncelik Alanı

Tarım ve Kırsal Kalkınma

Proje Faydalanıcısı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

30 ay
Nisan 2019 –
Kasım 2021

AB Katkısı (Avro)

1.600.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Balıkçılık ve su ürünleri sektörlerinin dinamikleri dikkate alınarak düzenli olarak güncellenen ve Ulusal Eylem Planı’nı da içeren bir sektör stratejisinin uygulanması yoluyla üretici örgütleri ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bölge müdürlüklerinin teknik ve idari kapasitesinin arttırılmasıdır.

Yer

Ankara ve 27 kıyı şehri

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bölge müdürlükleri ve mevcut su ürünleri üretici örgütlerinin teknik ve idari kapasitesinin arttırılması
Sektörün dinamikleri çerçevesinde sektör stratejisinin incelenmesi ve güncellenmesi
Balıkçıların faaliyetlerine dair verileri (av miktarı, fiyat vb.) ilgili oldukları kooperatif veya üretici örgütlerine iletebilmelerini sağlayacak bir sistemin kurulması
Bir takas modelinin tasarlanması