Ortak Pazar Gerekliliklerine Uyum Sağlanması Amacıyla Strateji Geliştirilmesi

Öncelik Alanı

Tarım ve Kırsal Kalkınma

Proje Faydalanıcısı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

12 ay
Kasım 2017 –
Kasım 2018

AB Katkısı (Avro)

722.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

AB’nin Ortak Pazar konulu mevzuatına uyum için bir strateji hazırlanması ve gerekli kurumsal kapasitenin tesisidir.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Ortak Tarım Politikası Ortak Pazar bağlamında Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili paydaşların kurumsal kapasitesinde iyileşme sağlanması
Ortak Pazar’a dair AB mevzuatının AB üyelik süreci boyunca kademeli olarak kabul edilebilmesi için atılması gereken adımları, takvimi ve bütçe gereksinimlerini tanımlayan bir stratejinin geliştirilmesi