Sivil Toplum Destek Programı – II

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim / Sivil Toplum

Proje Faydalanıcısı

Avrupa Birliği Başkanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
2019 –
2021

AB Katkısı (Avro)

3.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

CSSP II Hibe Programı, STK’ların kapasitesini geliştirmek üzere genel nitelikte bir yaklaşım geliştirmeyi hedefleyerek ulusal STK’lara hitap etmektedir. Program; daha iyi bir sivil diyalog ve katılım için sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin geliştirilmesine odaklanmıştır. Program içinde sivil toplum kuruluşları desteklenmekte, mevcut kuruluş ve ağların gelişiminin sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.

Yer

Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Program kapsamında; dernekler, vakıflar, dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları ile kooperatiflerin projelerine 60 bin avro ile 150 bin avro arası hibe desteği sağlanmaktadır.
Sivil toplum kuruluşlarının idari ve mali sürdürülebilirlikleri, iletişim ve savunuculuk yetenekleri, karar alma süreçlerine aktif katılımları ile şeffaflık ve hesap verebilirliklerinin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.