Sivil Toplum Diyaloğu ve Sivil Toplum Destek Programlarının Uygulanması

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim / Sivil Toplum

Proje Faydalanıcısı

Avrupa Birliği Başkanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay
2019 –
2022

AB Katkısı (Avro)

3.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Projenin temel amacı, AB Başkanlığı bünyesinde uygulaması süreklilik kazanan “Sivil Topum Diyaloğu” ve “Sivil Toplum Destek Programı” projelerinin uygulamasına destek olmaktır.

Yer

Türkiye ve Hibe ortağı-yararlanıcısı olan AB ülkeleri

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Sivil toplum örgütlerinin operasyonel kapasitelerinin artırılması; böylece, temsil yeteneği yüksek, hesap verebilir, etkili ve otonom sivil toplum örgütlerinin oluşmasının desteklenmesidir.
Proje kapsamında; ülke çapında sivil toplum buluşmaları düzenlenmesi, sivil toplum örgütlerine eğitimler verilmesi, değerlendirme raporları hazırlanması, izleme ziyaretleri yapılması ve izleme bilgi sisteminin yeniden düzenlenmesi gibi birçok aktivite yer almaktadır.