Temel Eğitim Kurumlarında Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi

Öncelik Alanı

Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar Sektörü / Temel Haklar Alt Alanı

Proje Faydalanıcısı

Milli Eğitim Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

51 ay
Ağustos 2018 –
Kasım 2022

AB Katkısı (Avro)

3.600.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Genel amaç, ortak değerler, temel hak ve hürriyetler ile uyumlu demokratik bir okul kültürünün eğitim sistemine entegre edilmesidir.
Özel amaç ise demokratik değer ve uygulamaların okullarda güçlendirilmesi için öneriler getirilmesi ve eğitim sürecinde yer alan aktörlerin demokratik okul kültürü bağlamındaki kapasitesinin geliştirilmesidir.

Yer

Pilot İller: Adana, Aydın, Burdur, Çanakkale, Iğdır, Kars, Muğla, Sinop, Sivas, Yozgat

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Eğitim sisteminde demokrasi ve insan hakları kültürünün teşviki için politika tavsiyeleri geliştirilmesi
İlkokul ve okul öncesi eğitim için insan hakları, demokrasi ve ortak değerleri teşvik etmek üzere eğitim materyalinin hazırlanması
İlkokul ve okul öncesi eğitim öğretmenlerinin demokratik kültür yetenekleri edinmeleri
İlkokul ve okul öncesi eğitim kurumları ile kamuoyunda demokratik okul anlayışının geliştirilmesi ve farkındalığının yaratılması