Türkiye’de Çocuk Haklarının Desteklenmesi

Öncelik Alanı

Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar Sektörü / Temel Haklar Alt Alanı

Proje Faydalanıcısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Diğer Faydalanıcılar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay
Kasım 2021 –
Kasım 2024

AB Katkısı (Avro)

3.400.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Projenin amacı engelli, göçmen ve mülteci çocuklara özel dikkat gösterilerek, Türkiye’de çocuk yararına bütünsel hak temelli politikaların uygulanmasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın desteklenmesi, çocuklara sağlanan sosyal hizmet standartlarının iyileştirilmesi ve çocuk işçiliği ile mücadele edilmesidir.

Yer

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çocukların korunmasına yönelik koordinasyon kapasitesinin ve kamuoyunda konuya ilişkin farkındalığın artırılması
Çocuk hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının savunuculuk kapasitelerinin güçlendirilmesi
Erken evliliklerin önlenmesine ilişkin kamuoyunda ve kamu kuruluşlarında farkındalık geliştirilmesi, risk altında bulunan çocuklarının belirlenmesi ve çocuk bakım hizmetlerine yönlendirilmesinde iyileşme sağlanması
Çocuk bakım hizmetlerinin standartlarının, kalitesinin ve erişilebilirliğinin yükseltilmesi
Çocuk işçiliğinin önlenmesi ve izlenmesi konusunda kurumsal kapasitenin artırılması
Hassas durumdaki çocukların (çocuk işçiliği, çocuk sömürüsü, fiziksel ve cinsel istismar, erken evlilik durumlarına maruz kalmış ve sokakta yaşayan çocuklar) zamanlıca tespit edilmesi için yeni araçların geliştirilmesi ve bu durumdaki çocuklara yönelik tedavi ve rehabilitasyon kapasitesinin artırılması