Türkiye’de Demokratik Yerel Yönetişimin Güçlendirilmesi için Sivil Katılım ve Gönüllülüğün Güçlendirilmesi

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim / Sivil Toplum

Proje Faydalanıcısı

İçişleri Bakanlığı – Türkiye Belediyeler Birliği

Diğer Faydalanıcılar

Sivil toplum örgütleri

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
2022 –
2024
arasında uygulanması planlanmaktadır.

AB Katkısı (Avro)

6.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Türkiye’de sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları arasında yerel düzeyde işbirliği ve sürdürülebilir diyaloğun geliştirilmesi projenin ana hedefini teşkil etmektedir. Projenin özel amacı ise yerel ve ulusal düzeyde gönüllülüğün teşvikidir.

Yer

Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Proje içerisinde; sivil toplum örgütleri için bir sivil katılım stratejisi ve iki yıllık aksiyon planı geliştirilmesi, yerel katılım mekanizmalarının değerlendirilmesi, sivil toplum örgütlerinin ve yerel otoritelerin kararlar katılım kapasitelerinin geliştirilmesi, gönüllülük için çerçeve bir yasal doküman hazırlanması gibi faaliyetler yer almaktadır.