Türkiye’de İklim Değişikliğinden Kaynaklanan Afet Risklerinin Azaltılması ve Adaptasyonunda AFAD’ın Kapasitesinin Artırılması için Teknik Yardım Projesi

Öncelik Alanı

Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Yönetimi / Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

30 ay
Mart 2020 –
Eylül 2022

AB Katkısı (Avro)

2.550.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Projenin amacı, olası afet risklerinin belirlenmesi, kayıpların azaltılmasına yönelik çalışmalar için bulgulardan yararlanılması ve risklerin azaltılması için kapasite oluşturulması ve iklim değişikliğine uyum kapasitesinin ve paydaşların direncinin AB ve uluslararası politikalar doğrultusunda artırılması için teknik, finansal ve planlama seçeneklerinin geliştirilmesidir.

Yer

Ankara ve seçilecek pilot bölge(ler).

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

İklim değişikliği kaynaklı olası afetlerin ve risklerin yanı sıra buna ilişkin adaptasyon kapasitesinin belirlenmesi için AFAD'da gerekli teknik ve insan kaynakları kapasitesinin oluşturulması.
Seçilen pilot bölgelerde, iklim değişikliğinin neden olduğu afetlerden kaçınmak, bunları yönetmek ve bunlara uyum sağlamak için yerel afet eylem planlarının hazırlanması için yerel kapasitenin ve kamu bilincinin artırılması.