Türkiye’de İklim Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi

Öncelik Alanı

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Çevre Yönetimi
Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Diğer Faydalanıcılar

Birleşmiş Milletler Kalkınma Planı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

48 ay
Ekim 2019 –
Ekim 2023

AB Katkısı (Avro)

3.591.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Sektör ve kent ölçeğinde iklim değişikliğine uyumun güçlendirilmesi yoluyla toplumsal direncin arttırılmasıdır.

Yer

Ankara ve proje kapsamında seçilecek 4 pilot büyükşehir

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Öncelikli sektörlere ilişkin kapsamlı iklim değişikliği etki analizleri yapılması
Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı (UUSEP)’nın güncellenmesi
UUSEP için izleme, değerlendirme, raporlama ve bildirim sistemi oluşturulması
UUSEP için finansman stratejisi geliştirilmesi
Öncelikli sektörler için uyum planlama kılavuzları hazırlanması
İklim değişikliğine uyumun güçlendirilmesi amacıyla politikalar ve paydaşlara ilişkin kapasite ve ihtiyaç analizi yapılması ve bu doğrultuda gerekli kapasite geliştirme ve işbirliği faaliyetlerinin yürütülmesi
Ulusal Uyum Platformu kurulması
Proje kapsamında seçilecek 4 büyükşehir için “Yerel İklim Değişikliğine Uyum Stratejileri ve Eylem Planları (YUSEP)” hazırlanarak izleme ve değerlendirme sistemleri oluşturulması ve uygulamaya ilişkin finansman stratejilerinin geliştirilmesi