Türkiye’de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması

Öncelik Alanı

Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar Sektörü / Temel Haklar Alt Alanı

Proje Faydalanıcısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Diğer Faydalanıcılar

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay
Aralık 2020 –
Aralık 2023

AB Katkısı (Avro)

3.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Projenin genel amacı, kadın erkek eşitliği perspektifinin ulusal ve yerel düzeyde politika oluşturma ve bütçeleme süreçlerinin tüm aşamalarına sistematik ve sürdürülebilir entegrasyonu ile Türkiye’de kadınların güçlenmesine ve kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına katkı sunmaktır.

Yer

Pilot İller: Kocaeli, Eskişehir, Gaziantep Edirne

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Merkezi ve yerel yönetimlerde kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme uygulamalarına yönelik farkındalığın artırılması yoluyla kadınların güçlenmesinin desteklenmesi,
Merkezi ve yerel yönetimlerin kadınların ve erkeklerin eşit hak, fırsat ve imkanlara erişimini gözeten plan ve programlar geliştirilme kapasitelerinin artırılması,
Kadın kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesiyle etkin denetim ve izlenebilirlik altyapısının güçlendirilmesi.