UFUK 2020 (Horizon 2020) Teknik Destek Projesi

Öncelik Alanı

Müktesebat ve sektör yaklaşımı ile ilgili kapasite geliştirme

Proje Faydalanıcısı

TUBITAK

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

1 Temmuz 2019 –
6 Ocak 2022

AB Katkısı (Avro)

3.226.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Türkiye’nin Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa Programlarından daha fazla istifade etmesinin ve bu fonlardan azami düzeyde faydalanmasının sağlanması
Türkiye Araştırma Alanının (TARAL) Ufuk 2020’deki payını arttırarak Avrupa Araştırma Alanına entegrasyonunun kolaylaştırılması

Yer

Tüm Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Türkiye Araştırma Alanı paydaşlarına, akademik çevrelere, araştırmacılara, KOBİ’lere, kamu kuruluşlarına ve STK’lara, Ufuk 2020 ve diğer gelecek Avrupa Birliği Çerçeve Programları hakkında farkındalığın arttırılmasına yönelik proje başvurusu yazma eğitimlerinin verilmesi, proje pazarı etkinliklerinin düzenlenmesi, ulusal danışma grubu toplantıları gibi faaliyetlerin hayata geçirilmesi,
TÜBİTAK'ın kapasitesini artırmak için ihtiyaç analizi, fikri mülkiyet hakları, finansa erişim gibi konularda eğitim verilmesi ve Avrupa’ya çalışma ziyaretlerinin düzenlenmesi