Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün (UHDGM) Demiryolu Emniyeti ve Düzenleme İşlevlerinin Desteklenmesine Yönelik Teknik Yardım Projesi

Öncelik Alanı

Müktesebata Uyum ve AB ile Entegrasyon / Ulaştırma

Proje Faydalanıcısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 Ay
Ağustos 2020 –
Ağustos 2022

AB Katkısı (Avro)

2.051.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Projenin amacı, demiryolu sektöründe serbestleşme sürecine paralel olarak AB müktesebatına etkin uyum için emniyet, karşılıklı işletilebilirlik ve düzenleyici fonksiyonlara ilişkin idari kapasitenin güçlendirilmesi ve demiryolu sektörüyle ilgili AB müktesebatının etkin bir şekilde uyumlaştırılmasını ve uygulanmasını desteklemektir.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

UHDGM’nin emniyet ve karşılıklı işletilebilirlik işlevlerine ilişkin idari kapasitenin artırılması.
Geliştirilmiş mevzuat ve UHDGM’nin düzenleyici işlevlerinin idari kapasitesinin artırılması yoluyla demiryolu serbestleşmesi için güçlendirilmiş temel.
Demiryolu serbestleştirilmesi, demiryolu emniyet ve karşılıklı işletilebilirlik konularında farkındalığın artırılması.