Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Öncelik Alanı

Yargı

Proje Faydalanıcısı

Yargıtay Başkanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay
21 Şubat 2019 –

AB Katkısı (Avro)

2.700.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Yargının güçlendirilmesi ve yargının bağımsızlığının, tarafsızlığının, etkinliğinin ve idaresinin daha somut ve görünür kılınmasıdır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Yargıtay’ın işleyişini, yapısını ve istinaf sürecini düzenleyen hukuki çerçevenin gözden geçirilmesi
Avrupa’daki en iyi uygulama örnekleri gözetilerek yeknesak bir uygulama sağlanması amacıyla yeni çalışma usullerinin ve araçlarının tanıtılması
Yargıtay’ın eğitim politikası ve programının kalitesinin en iyi Avrupa uygulamaları dikkate alınarak geliştirilmesi