Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye’deki Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Projesi

Öncelik Alanı

Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Yönetimi / Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay
Ağustos 2020 –
Ağsutos 2023

AB Katkısı (Avro)

2.125.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Projenin amacı, türlerin korunması alanında mevcut çalışmaların geliştirilmesiyle Türkiye Tür Koruma Stratejisinin oluşturulması ve Tür Eylem Planlarının hazırlanması için tehlike altındaki türlerin önceliklendirilmesine yönelik nesnel bir metodoloji oluşturulmasıdır.

Yer

Ankara ve pilot türlerin bulunduğu iller.

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Tür Eylem Planında yer alan koruma eylemlerinin uygulanması vasıtasıyla sorumlu Bakanlıkların Türkiye'deki yabani türlerin korunmasına yönelik kapasitesinin güçlendirilmesi.
Paydaşların kapasitesinin geliştirilmesi, kamuoyu farkındalığının artırılması ve doğal kaynaklar, ekosistem hizmetleri, türlerin korunmasıyla ilişkili tehdit ve risklere yönelik anlayışın geliştirilmesi.