logo

Category Gelecek Programlar

DİJİTAL AVRUPA PROGRAMI

Dijital Avrupa Programı Nedir?

Dijital Avrupa Programı (DAP), Avrupa çapında stratejik dijital kapasitelerin oluşturulmasına ve dijital teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılmasına odaklanan, AB’nin 2021-2027 döneminde uygulayacağı toplam 7,5 milyar avro bütçeli yeni finansman programıdır.

Ülkemizin Programa Katılımı

Türkiye’nin Programa katılımı konusunda Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu ile müzakereler devam etmektedir.

Program’ın ulusal eş koordinasyonu ülkemizde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Programın Amaçları Nelerdir?

Avrupa ekonomisi, sanayisi ve toplumunun dijital dönüşümünü desteklemek ve hızlandırmak,

AB vatandaşlarının, kamu kurumlarının ve işletmelerin dijital dönüşümden yararlanmasını sağlamak,

Küresel dijital ekonomide AB’nin rekabetçiliğini sağlamak,

Dijital teknoloji ve altyapılarda AB’nin dışa bağımlılığını azaltmak ve stratejik özerkliğini sağlamak,

Birlik içerisindeki dijital bölünmenin azaltılmasına destek olmaktır.

Programın Öncelikli Alanları Nelerdir?

Program kapsamında öncelikli olarak Yüksek Başarımlı Hesaplamalar, Yapay Zekâ, Veri ve Siber Güvenlik alanlarında kritik dijital altyapıların kurulması ve stratejik öneme sahip yenilikçi dijital teknolojilerin geliştirilmesi desteklenecektir. İkinci aşamada ise, kurulan altyapıların ve dijital teknolojilerin KOBİ’lerin, kamu kurumlarının ve vatandaşların erişimine açılması ve kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda beş özel hedef belirlenmiştir:

Özel Hedef 1: Yüksek Başarımlı Hesaplama (High Performance Computing)
Özel Hedef 2: Yapay Zekâ (Artificial Intelligence)
Özel Hedef 3: Siber Güvenlik ve Güven (Cybersecurity and Trust)
Özel Hedef 4: İleri Dijital Beceriler (Advanced Digital Skills)
Özel Hedef 5: Dijital Kapasitelerin Oluşturulması, En İyi Kullanımı ve Birlikte Çalışabilirlik (Deployment, Best Use of Digital Capacity and Interoperability)

Daha fazlasını bilmek ister misiniz?

Dijital Avrupa Programı 2021-2027 Yılı Tüzüğü

Program ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular dosyasına erişmek için tıklayınız.

Dijital Avrupa çalışma programları için tıklayınız.

Dijital Avrupa Programı açık çağrılarına ulaşmak için Fonlar ve İhaleler Portalı adresini ziyaret edebilirsiniz.

Sosyal Medya Hesaplarını Takip Edin!

Dijital Avrupa Programı programa katılım müzakereleri devam etmektedir. Ancak 2023 yılında sözleşmesi imzalanan çağrılara katılım sağlanabilecektir.

Read More

TEK PAZAR PROGRAMI

Tek Pazar Programı Nedir?

Tek Pazar Programı, 2014-2020 döneminde uygulanan 14 farklı Birlik programını bünyesinde toplayan bir çatı program niteliğindedir. 3 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan tüzüğüyle 2021-2027 döneminde toplam 4,21 milyar avro bütçeye sahip olduğu tescillenen Tek Pazar Programı’nın genel hedefi, daha esnek, şeffaf, basitleştirilmiş ve dirençli bir çerçeve oluşturarak, AB’nin iç pazarının sürdürülebilir ve etkin şekilde işleyişinin sağlanmasıdır. Ayrıca, başta küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) olmak üzere sanayide rekabetçiliğin desteklenmesi, insan, hayvan ve bitki sağlığının gözetilmesi, hayvan varlığının ve çeşitliliğinin korunması, istatistik kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Ülkemizin Programa Katılımı

Türkiye’nin Programa resmi katılı için Avrupa Komisyonu ile müzakereler devam etmektedir.

Programın bileşenleri nelerdir?

 • Girişimciliğin ve KOBİ’lerin Desteklenmesi -–KOSGEB
 • Tüketicinin Korunması ve Ürün Güvenliği – Ticaret Bakanlığı
 • Gıda Güvenliği – Tarım ve Orman Bakanlığı
 • İstatistik – TÜİK
 • Standardizasyon – TSE
 • İç Pazar – Ticaret Bakanlığı

Ülkemiz, 2002 yılından bu yana kesintisiz olarak KOBİ’lere ilişkin AB programlarına katılım sağlamakta olup, tüketicinin korunmasına ilişkin AB programına ilk olarak 2002-2006 döneminde katılım sağlamıştır. 2014-2020 döneminde İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı’na (CoSME Programı) katılım sağlanmıştır.

Program’a katılım müzakereleri 11 Kasım 2021 tarihinde başlamıştır. Program’a resmi katılım süreci kapsamında Komisyon’dan alınan taslak anlaşmaya ilişkin müzakereler ilgili kurumlarımızın katılımıyla AB Başkanlığı koordinasyonunda devam etmektedir.

ODAK ALANLARI
Gıda Güvenliği
 • Hayvan hastalıklarını ve bitki zararlılarını önlemeyi, kontrol altına almayı ve yok etmeyi amaçlar. Sürdürülebilir gıda üretimi ve tüketimini destekler.
 • Hayvan refahının iyileştirilmesini destekler.
 • Resmî kontrollerin etkinliğini, verimliliğini ve güvenilirliğini artırır.

Araçlar:

 • Gıda ve yeme ilişkin Hızlı Uyarı Sistemi (RASFF)
 • AB referans laboratuvarları ve referans merkezleri
 • Acil durum önlemlerinin finansmanı
 • Gıda ve yem, hayvan sağlığı ve bitki sağlığı alanında yetkili makamlara eğitim
Tüketicileri Koruma
 • Piyasadaki ürünlerin güvenli olmasını ve tüketicilerin kuralları bilmesini sağlar.
 • Ulusal yetkililerin birlikte verimli bir şekilde çalışmasına ve hızlı bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olur.

Araçlar:

 • Tehlikeli ürünler için Güvenlik Kapısı
 • AB çapındaki yasa dışı uygulamalarla mücadele etmeye yönelik Tüketicinin Korunması işbirliği ağı (örn. yanıltıcı reklam kampanyaları)
 • Örneğin, internetten alışveriş yaparken yaşanan sorunların çözülebileceği Avrupa Tüketici Merkezleri
 • Tüketicilerin anlaşmazlıkları mahkeme dışında çözmelerine yardımcı olan Çevrim İçi Uyuşmazlık Çözümü platformu
Rekabet Gücü

Özellikle KOBİ’ler olmak üzere işletmelere çeşitli destek biçimleri sağlar:

 • InvestEU Fonu kapsamındaki hibeler ve KOBİ kredi garantileri gibi finansal destekler sunar.
 • Pazarlara erişimi kolaylaştırır ve idari yükü azaltır.
 • Yeniliğin yükselişini destekler ve küresel ve toplumsal zorlukları ele alır.
 • Elverişli bir iş ortamı ve girişimcilik kültürünü teşvik eder.

Araçlar:

 • KOBİ’lere uluslararası alanda yenilik yapmaları ve büyümeleri konusunda bütünleşik bir tavsiye paketi sunan İşletme Avrupa Ağı
 • InvestEU Fonu’na ait “KOBİ Penceresi” altında borç ve öz kaynak finansmanı
 • Gelişmiş araçlar ve kapasite geliştirme sayesinde ulusal makamlarla güçlendirilmiş uygulamalar ve işbirliği
Etkili Bir Tek Pazar

Mevcut kuralları uygular ve şirket ve sözleşme hukuku, kara para aklamayla mücadele ve sermayelerin, malların ve hizmetlerin serbest dolaşımı dahil olmak üzere söz konusu alanlarda bunları daha da geliştirir.

Finansal hizmetlerin tüketicilerin, sivil toplumun ve son kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamasını sağlar.

Dijital ekonomide rekabet kurallarını etkili bir şekilde uygulamanın yanında Üye Devlet yetkilileriyle işbirliğini güçlendirmek ve geliştirmek için Komisyon’un araçlarını ve uzmanlığını geliştirmenin savunuculuğunu yapar.

Tek Pazar’ın sahada daha iyi çalışması için kamu alıcılarının vatandaşların paraları için daha iyi değer elde etmelerine yardımcı olur.

Araçlar:

 • Vatandaşlar ve şirketler için çevrim içi yönetim hizmetleri sunan Tek Dijital Ağ Geçidi
 • Yetkililer arasında bilgi alışverişi için İç Piyasa Bilgi Sistemi
 • Vatandaşlar ve işletmelere yönelik sorun çözme ağı SOLVIT
Avrupa İstatistikleri

Ekonomik, sosyal, çevresel ve bölgesel durumu izlemek adına yüksek kaliteli istatistiklerin üretimi ve yaygınlaştırılması için ulusal istatistik üreticilerine finansman sağlar.

İstatistikler, AB dahilinde kanıta dayanan karar verme ve AB girişimlerinin etkisini ölçme açısından önem arz eder.

Araçlar:

 • Birden fazla veri kaynağı, gelişmiş veri analitiği yöntemleri, akıllı sistemler ve dijital teknolojiler kullanarak Eurostat, AB İstatistik Kurumu ve ulusal istatistik enstitüleri arasındaki ortaklıkları güçlendirir
Etkili Standartlar

Avrupa çapında standartlar geliştiren kuruluşlara finansal destek sağlar.

Avrupa genelinde uygulanan standartların, ürün ve hizmetlerin kararlaştırılan kalite ve güvenlik düzeyini karşılamasını sağlar.

Araçlar:

 • Ortak inisiyatifler ve eylem planları yardımıyla Komisyon ve Avrupa Standardizasyon Organizasyonları arasında işbirliği sağlar

Daha fazlasını bilmek ister misiniz?

Tek Pazar Programı tüzüğü

Program hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

Tek Pazar Programı KOBİ bileşeni hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

 

Tek Pazar Programı programa katılım müzakereleri devam etmektedir. Ancak 2023 yılında sözleşmesi imzalanan çağrılara katılım sağlanabilecektir.

Read More

YATIRIM AB PROGRAMI

Yatırım AB Programı Nedir?

Yatırım AB (InvestEU) Programı, AB’nin yeşil ve dijital dönüşüm hedeflerine ulaşmak, COVID-19’un sosyo-ekonomik etkileri ile mücadele etmek ve gerekli ekonomik toparlanmayı sağlamak için ortaya koyduğu temel yatırım ve finansman programıdır. InvestEU Programı ile AB, başta AYB Grubu olmak üzere AB’nin uygulama ortaklarının sağladığı finansal ürünleri/araçları AB Bütçe Garantisi yoluyla desteklemektedir. Programın temel amacı özel yatırımcıların algıladıkları riskler nedeniyle finansman sağlamadığı ekonomik aktörlere uzun vadeli finansman sağlamaktır. Program kapsamında, ekonomik olarak yapılabilir, gelir getirme potansiyeli olan ve AB politika önceliklerine katkıda bulunan projelere destek sağlanması öngörülmektedir.

InvestEU Programı altında AB’deki yatırımları desteklemek için halihazırda mevcut olan çok sayıda AB finansal aracı, COSME, Erasmus+, Ufuk 2020 ve EaSI Programları kapsamında yer alan finansal araçlar da dahil olmak üzere, tek bir çatı altında bir araya getirilerek AB InvestEU Fonu oluşturulmuş ve Avrupa’daki yatırım projelerinin finansmanı daha basit, daha verimli ve daha esnek hale getirilmeye çalışılmıştır.

Ülkemizin Programa Katılımı

Program, Avrupa Serbest Ticaret Birliği üyesi üçüncü ülkeler (AB üyesi olmayan ülkeler), katılımcı ülkeler, adaylar ve potansiyel adaylar, Avrupa Komşuluk Politikası kapsamındaki ülkeler ve koşullara uygun olarak diğer ülkelerden yapılacak katkılara açıktır.

15 Nisan 2021 tarihinde AB Programları Kurulu tarafından Programa katılım yönünde ilke kararı alınmıştır. Programa katılım niyetimiz Avrupa Komisyonu’na iletilmiş, 22 Mart 2022 tarihi itibarıyla Komisyon İle müzakere toplantılarına başlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.

Programın ilgili kurumu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır.

Programın Bileşenleri Nelerdir?

Bu Program; AB bütçesinden fonlanan garantileri kapsayacak olan InvestEU Fonu yatırım projelerine teknik danışmanlık sağlayacaktır. InvestEU Yatırım, InvestEU Danışma Merkezi ve projeler ile yatırımcıları bir araya getirecek InvestEU Portal’ı olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır.

InvestEU Yatırım

InvestEU Fonu, Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Grubu ve diğer finans kurumları gibi uygulama ortaklarının yatırımlarını destekleyen 26,2 milyar avroluk AB bütçe garantisi aracılığıyla 372 milyar avrodan fazla kamu ve özel yatırımı harekete geçirmeyi amaçlamaktadır.

InvestEU Danışma Merkezi

InvestEU Danışma Merkezi, proje geliştiricilere ve kuruluşlara -özel ve kamu- kapasite geliştirme dahil olmak üzere teknik destek ve yardım sağlamaktadır ve yatırım projelerinin hazırlanmasına, geliştirilmesine, yapılandırılmasına ve uygulanmasına yardımcı olmaktadır.

InvestEU Yatırım

InvestEU Portalı, AB içinde mevcut olan, kolay erişilebilir ve kullanıcı dostu bir yatırım fırsatları veri tabanı sağlayarak, yatırımcıları ve proje destekçilerini AB çapında tek bir platformda bir araya getirmektedir.

InvestEU Fonu, Birlik için önemli politika önceliklerini temsil eden ve yüksek AB katma değeri getiren dört tematik politika penceresini desteklemektedir: 

ico1

SÜRDÜRÜLEBİLİR ALTYAPI

9.9 milyar avro

ico2

ARAŞTIRMA, YENİLİK VE DİJİTALLEŞME

6,6 milyar avro

ico3

KOBİ’LER

6,9 milyar avro

ico4

SOSYAL YATIRIM VE BECERİLER

2,8 milyar avro

Sürdürülebilir Altyapı

Ulaşım, özellikle temiz ve sürdürülebilir ulaşım modları, multimodal taşımacılık, karayolu güvenliği, demiryolu ve karayolu altyapısının yenilenmesi ve bakımı

Enerji, özellikle yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve enerji tasarrufuna ve binaların bağlı bir enerji kaynağı, depolama, dijital ve ulaşım sistemine entegrasyonuna odaklanan bina yenileme projeleri, enerji altyapısı ara bağlantı seviyelerinin iyileştirilmesi

Kırsal alanlar dahil dijital bağlantı ve erişim

Hammadde, uzay, okyanuslar, iç su yolları dahil su temini ve işlenmesi, atık hiyerarşisi ve döngüsel ekonomi doğrultusunda atık yönetimi

Doğa ve diğer çevre altyapısı

Kültürel miras, turizm

AB'nin çevresel iklim direncine veya sosyal sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunan ve AB'nin çevresel veya sosyal sürdürülebilirlik standartlarını karşılayan ekipman, mobil varlıklar ve yenilikçi teknolojilerin dağıtımı

Araştırma, Yenilik ve Dijitalleşme

Araştırma, ürün geliştirme ve yenilik faaliyetleri

Teknolojilerin ve araştırma sonuçlarının pazara transferi, pazar etkinleştiricilerin desteklenmesi ve işletmeler arası işbirliği

Yenilikçi çözümlerin gösterilmesi ve yaygınlaştırılması ve AB endüstrisinin sayısallaştırılmasının yanı sıra yenilikçi şirketlerin ölçeğinin büyütülmesine destek

KOBİ’ler

Yenilikçi olanlar ile kültürel ve yaratıcı sektörlerde faaliyet gösterenler de dahil olmak üzere öncelikle KOBİ'ler ve ayrıca küçük orta ölçekli şirketler için finansmana erişim ve finansmanın mevcudiyeti

2019 yılı sonunda Devlet yardımlarında zorluk çekmeyen, ancak bu tarihten itibaren COVID-19 pandemisinin yol açtığı kriz nedeniyle önemli risklerle karşı karşıya kalan KOBİ'lere sermaye desteği imkânı

Sosyal Yatırım ve Beceriler

Mikrofinans

Sosyal girişim finansmanı ve sosyal ekonomi

Cinsiyet eşitliği becerilerini, eğitimi, öğretimi ve ilgili hizmetleri teşvik etmeye yönelik önlemler

Sosyal altyapı (sağlık ve eğitim altyapısı ile sosyal ve öğrenci konutları dahil)

Sosyal etki, etki yatırımı ve sosyal sonuç sözleşmesi dahil olmak üzere sosyal yenilik

Sağlık ve uzun süreli bakım

Dahil etme ve erişilebilirlik

Sosyal amaçlı kültürel ve yaratıcı faaliyetler

Üçüncü ülke vatandaşları da dahil olmak üzere savunmasız kişilerin entegrasyonu

Daha Fazlasını Bilmek İster misiniz?

InvestEU Programı Tüzüğü 

Program hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

Read More

GÜMRÜKLER PROGRAMI

Gümrükler Programı Nedir?

Avrupa Birliği’ndeki gümrük otoriteleri arasındaki işbirliğini desteklemek ve üye devletlerin finansal ve iktisadi çıkarlarını korumak amacı çerçevesinde devam eden Gümrükler Alanında İşbirliği Programı (Customs) için 2021-2027 mali döneminde 950 milyon avro bütçe belirlenmiştir. Gümrük Programı, Birlik’teki gümrükler için merkezi BT sistemlerinin geliştirilmesini ve işletilmesini ve AB genelinde gümrük makamları arasındaki temel işbirliğini desteklemektedir.

Program, gümrük idarelerinin artan ticaret akışları ile e-ticaret ve blok zinciri gibi yükselen trendler ve teknolojilerle başa çıkmasına yardımcı olmaktadır. Güvenlik tehditlerine daha iyi yanıt verilmesini sağlamaktadır. Avrupa Birliği ile üye devletlerinin mali ve ekonomik çıkarlarına katkıda bulunmaktadır.

Ülkemizin Programa Katılımı

Ülkemizin 2003 yılın bu yana katılım sağladığı Gümrükler Programına, 27 Ekim 2020 tarihinde AB Programları Kurulu prensip kararıyla katılıma devam kararı almıştır. Program’ın ulusal koordinatörü Ticaret Bakanlığı’dır. Program’a resmi katılım sürecinin tamamlanması için Avrupa Komisyonu ile müzakereler devam etmektedir.

Programın Hedefleri Nelerdir?

 • Gümrük Birliği ve gümrük idarelerinin birlikte hareket etmesine destek olmak,
 • Birliğin ve üye devletlerin mali ve ekonomik çıkarlarını korumak,
 • Birlik içinde güvenlik ve emniyeti sağlamak,
 • Meşru ticari faaliyeti kolaylaştırırken Birliği haksız ve yasa dışı ticaretten korumaktır.

Program Neleri Destekliyor?

 • Gümrük mevzuatı ve politikasının hazırlanması ve tek tip uygulanması
 • Gümrük işbirliği
 • Avrupa elektronik sistemlerinin geliştirilmesi ve işletilmesinin yanı sıra insan yeterliliği ve eğitimi de dahil olmak üzere idari kapasite ve BT kapasitesinin geliştirilmesi
 • Gümrük politikası alanında yenilik

Daha Fazlasını Bilmek İster misiniz?

Gümrükler Program tüzüğü

Program hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

2021-2022 çalışma programına ulaşmak için tıklayınız.

Read More

SİVİL KORUMA MEKANİZMASI PROGRAMI

AB Sivil Koruma Mekanizması Programı Nedir?

Ülkemizin Programa Katılımı

2021-2027 döneminde program kapsamında felaketlerin önlenebilmesi ve hazırlık seviyesinin artırılması amacıyla Mekanizma’nın bütçesinde ciddi bir artışa gidilerek 3 milyar avro tutarında bütçe belirlenmiştir.

Genel amacı, afetleri önleme, afetlere hazırlık ve müdahalenin geliştirilmesi için katılımcı devletler arasında sivil koruma alanındaki işbirliğini güçlendirmek olan Sivil Koruma Mekanizmasına ülkemiz 2016 yılından bu yana katılım sağlamaktadır. 27 Ekim 2020 tarihinde AB Programları Kurulu prensip kararıyla Sivil Koruma Mekanizması Programı’na (UCPM) katılıma devam yönünde  karar almıştır.

Program’ın ülkemizdeki ulusal koordinatörü Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD)dır. Halihazırda Programa resmen katılım sağlanmamakla birlikte, Programa katılımımıza ilişkin Avrupa Komisyonuyla müzakere süreci devam etmektedir.

Ekim 2001’de kurulan ve Avrupa Komisyonu Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü (DG ECHO) bünyesinde yer alan Sivil Koruma Mekanizması, afetleri önlemek, afetlere hazırlık ve müdahaleyi geliştirmek için Mekanizma üyeleri (AB ülkeleri ve 6 katılımcı ülke – İzlanda, Norveç, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Türkiye) arasında sivil koruma alanında işbirliği ve dayanışmayı  güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Bir acil durum, Avrupa ve ötesindeki bir ülkenin müdahale kapasitesini aştığında ülke, Mekanizma aracılığıyla yardım talep edebilir. Avrupa Komisyonu, görevlendirmelerin ulaştırma ve/veya operasyonel maliyetlerinin en az %75’ine katkıda bulunarak, dünya çapında afet müdahalesini koordine etmede kilit bir rol oynamaktadır.

Neden Önemli?

Afetler sınır TANIMAZ ve uyarı olmaksızın bir veya birkaç ülkeyi aynı anda ETKİLEYEBİLİR.

İyi koordine edilmiş bir ortak müdahale aracına sahip olmak, ulusal makamların yetersiz kaldığı durumlarda, birden fazla muhatap yerine tek bir temas noktasına sahip olunduğu anlamına gelmektedir.

Ortak bir yaklaşım,

İlk müdahale ekiplerinin uzmanlık ve kapasitelerinin bir araya getirilmesine yardımcı olur, yardım çabalarının tekrarlanmasını önler ve yardımdan etkilenenlerin ihtiyaçlarını karşılamasını sağlar.

Sivil koruma kapasitelerini ve yeteneklerini bir araya getirerek, daha güçlü ve daha tutarlı bir ortak müdahaleye olanak tanır.

AB ülkelerine ek olarak, şu anda Mekanizma’da 6 katılımcı devlet bulunmaktadır (İzlanda, Norveç, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Türkiye). 2001 yılındaki başlangıcından bu yana, AB Sivil Koruma Mekanizması AB içinde ve dışında 540’tan fazla yardım talebine yanıt vermiştir.

Sivil Korumada Önleme ve Hazırlık Projeleri

AB Sivil Koruma Mekanizması, üye ve katılımcı devletlerin afete hazırlık ve önleme alanındaki çabalarını destekleyen projeleri ortak finanse etmektedir.

Doğal ve insan kaynaklı tehlikeler, savaş, terör eylemleri, teknolojik, radyolojik ve çevresel kazalardan kaynaklanan afetler sınır tanımamaktadır. Deneyimler, Avrupa ülkeleri arasında yapılan sivil koruma alanındaki işbirliğinin, önleme ve hazırlıklı olmayı daha etkili hale getirdiğini ve nihayetinde yaşamları ve ekonomileri koruduğunu göstermektedir.

Önleme ve hazırlık projeleri aracılığıyla AB, 27 AB Üye Devleti’nin yanı sıra İzlanda, Karadağ, Norveç, Sırbistan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Türkiye arasında 2 ortak hedefe yönelik işbirliğini kolaylaştırmaktadır.

İnsanları, çevreyi, mülkiyeti ve kültürel mirası afetlere karşı korumak

Afete hazırlık seviyesini artırmak ve acil durumlara hızlı ve verimli bir şekilde müdahale etmek

Finansman fırsatları, sivil koruma makamlarına ve ortaklarına afet risk yönetimi için eylemler geliştirmelerinde yardımcı olan yıllık teklif çağrıları yoluyla sağlanmaktadır. Program kapsamında 2 çeşit finansman yolu bulunmakta olup Program kapsamında tek ülkeli (1. yol) veya çok ülkeli projeler (2. yol) için hibeler verilmektedir.

1. Yol: Tek Ülke Hibeleri

Bu hibeler, AB Sivil Koruma Mekanizması’nın “Afet Risk Yönetimi Eylemlerinin Hazırlanması ve Uygulanması için Üye Devletlere Yardım” eylemi kapsamında sağlanmaktadır.

Bu finansman yolu, daha büyük afet risk yönetimi etkisi için yatırımları güçlendirecek stratejik faaliyetlerin (fizibilite çalışmaları, teklifler, politikalar ve planlar dahil) geliştirilmesi adına üye ve katılımcı ülkelerin ulusal sivil koruma makamlarına mali destek sağlamaktadır.

2. Yol: Çok Ülkeli Hibeler

Bu hibeler, Mekanizma’nın “Sivil Koruma ve Deniz Kirliliğine İlişkin Önleme ve Hazırlık Projeleri” eylemi kapsamında sağlanmaktadır.

Bu finansman yolu, üye ve katılımcı devletler, AB komşu ülkeleri ve katılımcı devlet olmayan genişleme ülkeleri arasında afete hazırlık ve önleme konularında işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan çok ülkeli ortaklıkları desteklemektedir.

Daha Fazlasını Bilmek İster misiniz?

AB Sivil Koruma Mekanizması Programı Tüzüğü

Program hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

AB Sivil Koruma Mekanizması Programı açık çağrılarına ulaşmak için “Funding and Tenders” adresini ziyaret edebilirsiniz.

Sosyal Medya Hesaplarını Takip Edin!

Read More

YARATICI AVRUPA

Kültürel ve yaratıcı sektörleri destekleyen AB Yaratıcı Avrupa Programı,  2021-2027 yılları arasında 2,44 milyar avroluk bir bütçeye sahiptir. 2014-2020 dönemine kıyasla %50’lik bir bütçe artışıyla, kültürel çeşitliliği pekiştiren, kültürel ve yaratıcı sektörlerin ihtiyaçlarına ve zorluklarına cevap veren eylemlere yatırım yapmaktadır. Program’ın getirdiği yenilikler bu sektörlerin iyileşmesine katkıda bulunarak Avrupa’nın daha dijital, daha yeşil, daha dayanıklı ve daha kapsayıcı olma çabalarını pekiştirecektir.

Ülkemizin Programa Katılımı

2006 yılından bu yana Kültür bileşenine katılım sağlamakta olduğumuz Programa 2023-2027 dönemi için resmi katılım sürecinin tamamlanması üzere Avrupa Komisyonu ile müzakereler devam etmektedir. Programa 2023 yılı itibariyle katılım sağlanması beklenmektedir.

Program ülkemizde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koordine edilmektedir.

Yaratıcı Avrupa Programının Amaçları Nelerdir?

Avrupa kültürel ve dilsel çeşitliliğini ve mirasını korumak, geliştirmek ve teşvik etmek,

Başta görsel-işitsel sektör olmak üzere, kültürel ve yaratıcı sektörlerin rekabet gücünü ve ekonomik potansiyelini artırmak,

→ Avrupa düzeyinde sanatsal ve kültürel işbirliğini geliştirmek, Avrupa eserlerinin yaratılmasını desteklemek, Avrupa’nın kültürel ve yaratıcı sektörlerinin ekonomik, sosyal ve dış boyutunu güçlendirmek, yenilik ve hareketlilikten yana olmak,

İnovasyon, sürdürülebilirlik ve rekabet gücü konusunda işbirliğini teşvik etmek,

→ Sektörler arası yenilikçi ve işbirlikçi eylemlerin yanı sıra çeşitli, bağımsız ve çoğulcu medya ortamı/medya okuryazarlığını teşvik etmek, böylece sanatsal anlatım, kültürlerarası diyalog ve sosyal kapsayıcılığı geliştirmektir.

Daha fazlasını bilmek ister misiniz?

Yaratıcı Avrupa Programı 2021-2027 Dönemi Tüzüğü

Programın sunduğu tüm fırsatları keşfetmek için Yaratıcı Avrupa web sitesini ve finanse edilen projeler hakkında daha fazla bilgi almak için sonuç platformunu ziyaret edebilirsiniz.

Katılımcı ülkelerdeki program hakkında bilgi sağlayan ve diğer ülkelerdeki kuruluşlarla işbirliğini kolaylaştıran ve başvuru sahiplerinin projelerini geliştirmelerine yardımcı olan katılımcı ülkelerde Yaratıcı Avrupa Masaları’nı ziyaret edebilirsiniz.

Yaratıcı Avrupa Programı 2022 Yılı Çalışma Programı

 

Yaratıcı Avrupa Programı programa katılım müzakereleri devam etmektedir. Ancak 2023 yılında sözleşmesi imzalanan çağrılara katılım sağlanabilecektir.

Read More