logo

Category Temel Haklar Alt Sektörü

Kalabalık Kontrolüne İlişkin Mülki İdare Amirlerinin ve Etkili Soruşturmaya İlişkin Mülkiye Müfettişlerinin Kapasitelerinin Artırılması

Öncelik Alanı

Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar Sektörü / Temel Haklar Alt Alanı

Proje Faydalanıcısı

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
Haziran 2017 –
Haziran 2019

AB Katkısı (Avro)

1.425.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Kalabalık kontrolüne ilişkin mülki idare amirlerinin ve etkili soruşturmaya ilişkin mülkiye müfettişlerinin kapasitelerinin arttırılması yoluyla söz konusu alanda Türkiye’deki uygulamaların AB’deki uygulamalara yakınlaşmasını sağlamak.

Yer

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Kalabalık kontrolünün ve etkili soruşturmanın temel bileşenleri belirlenerek rehberlik prosedürleri oluşturulması
AB’deki iyi uygulamalarla uyumlu olarak kalabalık kontrolü ve etkili soruşturmalar konusunda uygulamada etkinliğin sağlanması
Read More

Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Öncelik Alanı

Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar Sektörü / Temel Haklar Alt Alanı

Proje Faydalanıcısı

Türkiye Barolar Birliği

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

48 ay
Mart 2018 –
Mart 2022

AB Katkısı (Avro)

3.150.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Genel amaç, Türkiye’de Avrupa insan hakları (İH) standartlarının etkili bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunmaktır.
Özel amaç ise Türkiye’deki baroların ve avukatların Avrupa insan hakları (İH) standartlarını uygulama kapasitelerini güçlendirmektir.

Yer

Pilot İller: Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Mersin, Trabzon, Van

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

7 pilot ildeki baroların İnsan Hakları Merkezleri (İHM)’nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve aralarındaki koordinasyonun iyileştirilmesi
Avukatların günlük çalışma ortamlarında Avrupa insan hakları standartlarını uygulama kapasitelerinin arttırılması - Türkiye Barolar Birliği ile barolardaki İnsan Hakları Merkezleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi
Read More

İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi III.Aşama

Öncelik Alanı

Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar Sektörü / Temel Haklar Alt Alanı

Proje Faydalanıcısı

İçişleri Bakanlığı

Diğer Faydalanıcılar

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay
Aralık 2018 –
Aralık 2021

AB Katkısı (Avro)

5.400.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Genel amaç, iyi yönetişim ilkelerine ve insan odaklı güvenlik ve toplumsal asayiş anlayışına dayalı, sivil ve demokratik bir iç güvenlik gözetimi sistemine geçişi sağlamaktır.
Özel amaç ise iç güvenlik kuvvetlerinin (İGK) sivil ve demokratik gözetiminin kurumsallaşmasını sağlamak ve vatandaş odaklı katılımcı planlama ve uygulamaların AB müktesebatı ve en iyi uluslararası uygulamalara uygun olarak bu sürece dâhil edilmesidir.

Yer

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

İGK’nın hesap verebilir ve şeffaf biçimde faaliyet göstermesi için yasal çerçevenin; AB standartları ve uluslararası standartlar tarafından sunulan sivil ve demokratik gözetim ve hesap verebilirlik ilkeleri ile en iyi uygulamalar ışığında geliştirilmesi
Türkiye'deki iç güvenlik kuvvetlerinin gözetimi için beş yıllık organizasyonel strateji hazırlanması
İçişleri Bakanlığı tarafından İGK’lerin değerlendirilmesinde tutarlılık sağlayacak spesifik, ölçülebilir, kabul edilebilir, gerçekçi ve zamana bağlı (SMART) göstergelere dayalı performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi
Ulusal Suç Önleme Ofisi için yasal çerçevenin, AB standartları ve uygulamalarına uygunluk analizi temel alınarak geliştirilmesi
Seçilen 10 yeni il/ilçede, Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulları’nın kurulması
İçişleri Bakanlığı ve İGK'dan 500 profesyonel personele İGK'nın sivil/demokratik gözetimi ve vatandaş odaklı güvenlik hizmetleri konularında eğitim programları sunulması
İGK'ya yönelik etkin ve tam işleyen Meclis gözetimi stratejisinin geliştirilmesi
Vatandaşlar, sivil toplum ve yerel basının sivil ve demokratik gözetim konusundaki farkındalığının arttırılması
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) müfredatının, sivil ve demokratik gözetim konuları açısından iyileştirilmesi
Read More