logo

Category Temel Haklar Alt Sektörü

Avukatların ve Baroların Çocuk Haklarının Teşviki, Korunması ve İzlenmesi Konusundaki Kapasitesinin Geliştirilmesi

Öncelik Alanı

Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar Sektörü / Temel Haklar Alt Alanı

Proje Faydalanıcısı

Türkiye Barolar Birliği

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay

Henüz uygulama takvimi kesinleştirilmemiştir.

AB Katkısı (Avro)

2.920.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Türkiye’de çocuk haklarının uluslararası standartlara uygun olarak daha iyi tanıtılmasına ve korunmasına katkıda bulunmak, Baro ve avukatların çocuk hakkı ihlali iddiası bulunan davalara müdahalelerinin sayı ve kalitesini artırmaktır.

Yer

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Avukatların çocuk haklarının tanıtılması ve yasal ve idari işlemler sırasında çocuğa duyarlı prosedürlerin uygulanması konusundaki mesleki kapasite ve becerilerinin güçlendirilmesi
TBB'nin ve Baroların çocuk hakları ihlallerine müdahale etme, denetleme, izleme ve raporlama konusundaki kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi
Çocukların, hak ihlallerine karşı çözüm yollarına erişim haklarını iyileştirmek için bilgi seviyesinin ve koordinasyon programlarının artırılması
Read More

Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi

Öncelik Alanı

Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar Sektörü / Temel Haklar Alt Alanı

Proje Faydalanıcısı

Anayasa Mahkemesi

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

48 ay
Eylül 2021 –
Eylül 2025

AB Katkısı (Avro)

4.950.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

İnsan hakları alanında Anayasa Mahkemesi kararlarının etkin bir şekilde uygulanmasının güçlendirilmesi, Anayasa Mahkemesi içtihatları ve bireysel başvuru mekanizması hakkında ilgili paydaşlarda farkındalığın yükseltilmesidir.

Yer

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Anayasa Mahkemesi kararlarının icrasına ilişkin olarak, AB standartları ve uygulamaları doğrultusunda işleyen bir izleme mekanizması kurulması ve paydaş platform izlemesinin güçlendirilmesi
Anayasa Mahkemesi içtihadı kapsamında tespit edilen sistemik insan hakları kanun boşluklarının irdelenmesi
Hakimler, savcılar, ilgili kamu çalışanları ve avukatların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi içtihatları hakkında bilgi sahibi ve benzer durumlarda bu kararları uygulayabilir olmaları
Temel haklar alanında AB deneyimlerinin aktarılması, Türk mahkemelerinin ve ilgili paydaşların Avrupa ve AB üye devletler kurumları/mahkemeleri ile işbirliğinin güçlendirilmesi ve bunun, AB standartları doğrultusunda gerekli değişikliklerin yolunu açması
Read More

Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi

Öncelik Alanı

Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar Sektörü / Temel Haklar Alt Alanı

Proje Faydalanıcısı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
Ocak 2022 –
Ocak 2024

AB Katkısı (Avro)

1.400.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Projenin amacı temel haklar alanında kurumsal koordinasyonun ve işbirliğinin güçlendirilmesidir.

Yer

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Temel Haklar sektör koordinasyon platformunun kurulması ve işler hale getirilmesi
Lider kurumun ve temel haklar sektör koordinasyon platformunun temel haklar konusundaki kapasitesinin geliştirilmesi
Paydaşlar arasında ve kamuoyunda temel haklara yönelik farkındalığın yükseltilmesi
Read More

Türkiye’de Çocuk Haklarının Desteklenmesi

Öncelik Alanı

Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar Sektörü / Temel Haklar Alt Alanı

Proje Faydalanıcısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Diğer Faydalanıcılar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay
Kasım 2021 –
Kasım 2024

AB Katkısı (Avro)

3.400.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Projenin amacı engelli, göçmen ve mülteci çocuklara özel dikkat gösterilerek, Türkiye’de çocuk yararına bütünsel hak temelli politikaların uygulanmasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın desteklenmesi, çocuklara sağlanan sosyal hizmet standartlarının iyileştirilmesi ve çocuk işçiliği ile mücadele edilmesidir.

Yer

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çocukların korunmasına yönelik koordinasyon kapasitesinin ve kamuoyunda konuya ilişkin farkındalığın artırılması
Çocuk hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının savunuculuk kapasitelerinin güçlendirilmesi
Erken evliliklerin önlenmesine ilişkin kamuoyunda ve kamu kuruluşlarında farkındalık geliştirilmesi, risk altında bulunan çocuklarının belirlenmesi ve çocuk bakım hizmetlerine yönlendirilmesinde iyileşme sağlanması
Çocuk bakım hizmetlerinin standartlarının, kalitesinin ve erişilebilirliğinin yükseltilmesi
Çocuk işçiliğinin önlenmesi ve izlenmesi konusunda kurumsal kapasitenin artırılması
Hassas durumdaki çocukların (çocuk işçiliği, çocuk sömürüsü, fiziksel ve cinsel istismar, erken evlilik durumlarına maruz kalmış ve sokakta yaşayan çocuklar) zamanlıca tespit edilmesi için yeni araçların geliştirilmesi ve bu durumdaki çocuklara yönelik tedavi ve rehabilitasyon kapasitesinin artırılması
Read More

Roman Strateji Belgesi (Eylem Planları) için Etkili Bir İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizması Kurulması

Öncelik Alanı

Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar Sektörü / Temel Haklar Alt Alanı

Proje Faydalanıcısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

30 ay
Temmuz 2020 –
Aralık 2022

AB Katkısı (Avro)

2.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesinin uygulanmasını desteklemek, verimli bir şekilde izlenmesini ve değerlendirilmesini temin etmek, ilgili kurumlar arasında iletişimi tesis etmektir.

Yer

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Roman vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi’nin uygulanması için bir izleme ve değerlendirme çerçevesinin ve ilgili uygulamaların oluşturulması. (Yeni çerçeveyi destekleyecek bir IT altyapısı da oluşturulacaktır.)
Paydaşlar ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili personeli arasında izleme ve değerlendirme kapasitesinin geliştirilmesi.
Ulusal ve yerel düzeyde Strateji Belgesi’nin izleme ve değerlendirilmesine ilişkin olarak paydaşlar arasında işbirliği, koordinasyon ve iletişimin güçlendirilmesi.
Read More

Türkiye’de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması

Öncelik Alanı

Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar Sektörü / Temel Haklar Alt Alanı

Proje Faydalanıcısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Diğer Faydalanıcılar

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay
Aralık 2020 –
Aralık 2023

AB Katkısı (Avro)

3.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Projenin genel amacı, kadın erkek eşitliği perspektifinin ulusal ve yerel düzeyde politika oluşturma ve bütçeleme süreçlerinin tüm aşamalarına sistematik ve sürdürülebilir entegrasyonu ile Türkiye’de kadınların güçlenmesine ve kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına katkı sunmaktır.

Yer

Pilot İller: Kocaeli, Eskişehir, Gaziantep Edirne

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Merkezi ve yerel yönetimlerde kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme uygulamalarına yönelik farkındalığın artırılması yoluyla kadınların güçlenmesinin desteklenmesi,
Merkezi ve yerel yönetimlerin kadınların ve erkeklerin eşit hak, fırsat ve imkanlara erişimini gözeten plan ve programlar geliştirilme kapasitelerinin artırılması,
Kadın kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesiyle etkin denetim ve izlenebilirlik altyapısının güçlendirilmesi.
Read More

İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi

Öncelik Alanı

Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar Sektörü / Temel Haklar Alt Alanı

Proje Faydalanıcısı

Kamu Denetçiliği Kurumu

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Eşleştirme Bileşeni: 8 ay + Ekim 2018-Haziran 2019

Teknik Destek Bileşeni: 46 ay + Mart 2019-Ocak 2023

AB Katkısı (Avro)

Eşleştirme Bileşeni: 250.000 Avro

Teknik Destek Bileşeni: 1.750.000 Avro

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Genel amaç, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları uyarınca, herhangi bir ayrımcılık olmaksızın tüm bireyler için Türkiye’de temel hak ve özgürlüklere yönelik mevcut saygının daha da güçlendirilmesine katkıda bulunulmasıdır.
Özel amaç ise Kamu Denetçiliği Kurumu’nun insan haklarının korunması ve tanıtılmasındaki rolünün güçlendirilmesidir.

Yer

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Eğitimler, çalışma ziyaretleri ve görevlendirmeleri kapsayan uluslararası işbirliği yoluyla en iyi uygulamalar ve deneyimler konusunda Kamu Denetçiliği Kurumu personelinin bilgi ve tecrübelerinin arttırılması
2. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun görev ve yetkileri hakkında hem kamu kurumları arasında hem de kamuoyunda geniş bir farkındalığın sağlanması
Read More

Bağımsız Polis Şikayet Komisyonu ve Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için Şikayet Sistemi

Öncelik Alanı

Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar Sektörü / Temel Haklar Alt Alanı

Proje Faydalanıcısı

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
Mayıs 2018 –
Mayıs 2020

AB Katkısı (Avro)

2.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Genel amaç; demokratik ilkelere uygun olarak yasaları uygularken polis, jandarma ve diğer kolluk kuvvetlerinin insan haklarına saygıyı esas alarak hareket etmesi için etkin ve etkili bir hesap verebilirliğin sağlanması ve bu sayede kolluk kuvvetlerine yönelik kamu güveninin arttırılmasıdır.
Özel amaç ise Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için yeni bir bağımsız şikayet sistemine ilişkin temel mevzuatın stratejik plan çerçevesinde uygulanmasıdır.

Yer

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Yeni bir vatandaş dostu şikayet sisteminin kurulması ve operasyonel hale getirilmesi
Yeni bir ulusal kayıt ve vaka işleme sisteminin kurulması
İş planları ve stratejik plan taslaklarının hazırlanması
Paydaşların tanımlanması ve kamu bilgi stratejisinin hazırlanması ve uygulanması
Read More

Jandarma Genel Komutanlığı Bünyesindeki Kadın ve Çocuk Kısım Amirliklerinin Kapasitelerinin Artırılması

Öncelik Alanı

Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar Sektörü / Temel Haklar Alt Alanı

Proje Faydalanıcısı

Jandarma Genel Komutanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

26 ay
Nisan 2018 –
Haziran 2020

AB Katkısı (Avro)

Eşleştirme Bileşeni: 1.645.000 Avro

Tedarik Bileşeni: 3.334.975 Avro

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Genel amaç, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK)’nın yetki alanında, kadın mağdurlara, çocuklarına, suça karışmış çocuklara ve şiddete maruz kalmış suç mağduru çocuklara daha etkili ve kaliteli hizmet sunulmasıdır.
Özel amaç ise aile içi şiddet dahil, kadın ve çocuklara yönelik şiddetin engellenmesi ve bununla mücadele edilmesinde etkinlik ve verimliliği yükseltmeyi teminen Kadın ve Çocuk Kısım Amirlikleri’nin kapasitesinin güçlendirilmesidir.

Yer

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Kadın ve çocuk mağdurlar için bir “Savunuculuk ve İletişim Stratejisi” hazırlanması
JGK personelinin Savunuculuk ve İletişim Stratejisi konusunda eğitilmesi
Savunuculuk ve İletişim Stratejisi’nin yaygınlaştırılarak farkındalığın arttırılması
Read More

Temel Eğitim Kurumlarında Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi

Öncelik Alanı

Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar Sektörü / Temel Haklar Alt Alanı

Proje Faydalanıcısı

Milli Eğitim Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

51 ay
Ağustos 2018 –
Kasım 2022

AB Katkısı (Avro)

3.600.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Genel amaç, ortak değerler, temel hak ve hürriyetler ile uyumlu demokratik bir okul kültürünün eğitim sistemine entegre edilmesidir.
Özel amaç ise demokratik değer ve uygulamaların okullarda güçlendirilmesi için öneriler getirilmesi ve eğitim sürecinde yer alan aktörlerin demokratik okul kültürü bağlamındaki kapasitesinin geliştirilmesidir.

Yer

Pilot İller: Adana, Aydın, Burdur, Çanakkale, Iğdır, Kars, Muğla, Sinop, Sivas, Yozgat

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Eğitim sisteminde demokrasi ve insan hakları kültürünün teşviki için politika tavsiyeleri geliştirilmesi
İlkokul ve okul öncesi eğitim için insan hakları, demokrasi ve ortak değerleri teşvik etmek üzere eğitim materyalinin hazırlanması
İlkokul ve okul öncesi eğitim öğretmenlerinin demokratik kültür yetenekleri edinmeleri
İlkokul ve okul öncesi eğitim kurumları ile kamuoyunda demokratik okul anlayışının geliştirilmesi ve farkındalığının yaratılması
Read More