logo

Category İçişleri Alt Sektörü

Uluslararası Standartlar ve Ulusal Mevzuata Uygun Olarak Ulusal İltica Prosedürlerinin Etkinliğini ve Adaletini Güçlendirmek

Öncelik Alanı

İçişleri

Proje Faydalanıcısı

İçişleri Bakanlığı – GİGM

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

AB Katkısı (Avro)

3.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Kayıt prosedürlerine zamanında erişebilmeyi içeren verimli bir sığınma sistemi, AB’nin Türkiye ile vize serbestisi konusunda ikili müzakereleri sırasında belirlediği kriterler arasında yer almıştır. 2019 İlerleme Raporunda belirtildiği gibi, Vize Serbestisi Yol Haritasının gerekliliklerini yerine getirmek için, GİGM’nin hala bekleyen davalardan oluşan devasa bir birikimi işlemesi gerekmektedir. Bu proje kapsamındaki çalışmalar GİGM’in operasyonel ve teknik kapasitesini artırarak ve uluslararası ilkelere ve ulusal mevzuata uyumu sağlayacak araçlarla desteklenerek kayıt ve MSB aşamalarında desteklenmesini amaçlamaktadır. Önerilen müdahale Türkiye’deki iltica prosedürlerinin kalitesini artıracaktır.

Yer

Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Mülteci Statüsü Belirleme (MSB) prosedürlerinin etkinliğinin güçlendirilmesi ve sürdürülmesi
Geliştirilen ilgili ilke ve standartlara göre MSB prosedürlerinde etkili ve sürdürülebilir bir sistem için kalite güvencesi oluşturulması
Dolandırıcılık dahil olmak üzere suistimallere karşı savunmasızlığı en aza indirecek önlemler alınması
Yeniden yerleşim prosedürlerinin etkinliğinin güçlendirilmesi ve sürdürülmesi
Read More

Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü Kontrol Kapasitesinin Geliştirilmesi

Öncelik Alanı

İçişleri – Entegre Sınır Yönetimi

Proje Faydalanıcısı

Ticaret Bakanlığı

Diğer Faydalanıcılar

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, PTT, kargo firmaları ve kolluk kuvvetleri

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Henüz başlamadı.

AB Katkısı (Avro)

1.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Proje ile Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğünün kontrol kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Yer

Tüm Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Proje Türkiye'nin radyasyon kontrol kapasitesi ve posta ve hızlı kargo kontrol kapasitesi geliştirilecektir.
Read More

İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Ulusal Koordinasyon ve Ortak Risk Analizi Merkezi’nin (UKORAM) Kurumsal Kapasitesinin Desteklenmesi

Öncelik Alanı

İçişleri – Entegre Sınır Yönetimi

Proje Faydalanıcısı

İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Diğer Faydalanıcılar

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Henüz başlamadı.

AB Katkısı (Avro)

1.200.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Proje, özellikle Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Ortak Entegre Risk Analizi Modeli başta olmak üzere, en iyi AB uygulamalarının paylaşılması dâhil olmak üzere, UKORAM’ın operasyonel kapasitesinin geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

UKORAM kapsamında çok taraflı işbirliğinin gerekliliklerine yönelik bir Boşluk ve İhtiyaç Analizi Raporu hazırlanacaktır. Tüm paydaşlar için kurumsal kapasite geliştirme eğitimleri verilecektir.
Read More

Geri Gönderme Merkezlerinin Kapasitelerinin Desteklenmesi ve İdari Gözetime Alternatiflerin Teşvik Edilmesi

Öncelik Alanı

İçişleri – Göç ve İltica

Proje Faydalanıcısı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Diğer Faydalanıcılar

Adalet Bakanlığı, Barolar, Kolluk Kuvvetleri, Ombudsman, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, ilgili STK’lar

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Henüz başlamadı.

AB Katkısı (Avro)

3.500.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Proje, GİGM’nin geri gönderme merkezlerini yönetme ve idari gözetime alternatif yollar geliştirmede kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Yer

Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Proje, geri gönderme merkezlerinin kurumsal kapasitelerini güçlendirerek, uluslararası korumaya ihtiyaç duyanların iltica prosedürlerine erişim ve hizmetlerin sağlanması dahil olmak üzere haklara erişimin kalitesini artırarak, usul güvencelerinin ve erişimin güçlendirilmesi yoluyla Türkiye'nin düzensiz göç akışına yanıt verme çabalarını destekleyecektir. İdari gözetime alternatif olabilecek sürdürülebilir ve uygun mekanizmaların geliştirilmesi sağlanacaktır.
Read More

Düzensiz Göçmenlerin Yönetimi, Kabulü ve Barındırılmasında GİGM’nin Desteklenmesi

Öncelik Alanı

İçişleri – Göç ve İltica

Proje Faydalanıcısı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Diğer Faydalanıcılar

Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Henüz başlamadı.

AB Katkısı (Avro)

22.300.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Proje, düzensiz göçmenler ve uluslararası korumaya ihtiyaç duyan kişiler için geri gönderme merkezlerindeki koşulları iyileştirmeyi hedeflemektedir.

Yer

Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Proje, düzensiz göçmenlerin Ege Adaları'ndan Türkiye'ye organize transferini ve Türkiye'de yakalanan düzensiz göçmenlerin transferini destekleyecektir. Ayrıca, Geri Gönderme Merkezleri’ne tercümanlar, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, gıda mühendisleri ve teknik personelin işe alınması ve eğitimi sağlanacaktır. Son olarak, yeterli barınma koşullarının sağlanması için geri gönderme merkezlerinin yenilenmesi ve bakımı gerçekleştirilecektir.
Read More

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın Kapasitesinin Artırılması (Kontrol Botları Temini)

Öncelik Alanı

İçişleri – Sınır Yönetimi

Proje Faydalanıcısı

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Diğer Faydalanıcılar

Dışişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Henüz başlamadı.

AB Katkısı (Avro)

5.950.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Proje, sığ deniz sularında gözetim ve arama kurtarma operasyonlarında Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın kapasitesini artırmayı hedeflemektedir.

Yer

Deniz sınırları

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde 50 adet Kontrol Botu bulunmakta olup, 2023'e kadar 129 Kontrol Botu temin edilmesi planlanmaktadır. Artan sayıda Kontrol Teknesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı filosunun kullanım ömrü yönetim maliyetlerinin azalmasına ve operasyonel etkinliğinin artmasına da katkıda bulunacaktır.
Read More

Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun (CEPO) Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Öncelik Alanı

İçişleri – Yolsuzlukla Mücadele ve Yolsuzluğun Önlenmesi

Proje Faydalanıcısı

Kamu Görevlileri Etik Kurulu

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Henüz başlamadı.

AB Katkısı (Avro)

1.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Proje, CEPO’nun yalnızca kamu görevlileri için değil, aynı zamanda genel olarak toplum için etik kültürü aktarmak ve yerleştirmekten sorumlu olan kurumsal kapasitesini artırarak yolsuzlukla mücadeleye katkıda bulunacak ve Türkiye’deki etik ortamının genel olarak iyileştirilmesini sağlayacaktır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Projenin ana sonuçları, yasal boşluk analizi ve ihtiyaç değerlendirmelerinin uygulanması, CEPO'nun mevcut yasasının değiştirilmesi için bir mevzuat taslağının hazırlanması, CEPO için bir gözetim ve koordinasyon mekanizmasının kurulması, CEPO personelinin gözetim, soruşturma ve mesleki eğitimler, kamu görevlilerine farklı sunum mekanizmaları aracılığıyla etik konusunda eğitim verilmesidir.
Read More

Türkiye’nin Doğu ve Batı Sınırlarında Sınır Gözetim Kapasitesinin Artırılması Faz 3

Öncelik Alanı

İçişleri – Sınır Yönetimi

Proje Faydalanıcısı

İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Diğer Faydalanıcılar

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Henüz başlamadı.

AB Katkısı (Avro)

7.650.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Proje, sınır gözetim sisteminin modernizasyonu yoluyla sınır güvenliğini desteklemeyi ve düzensiz göçün, insan ticaretinin, sınır ötesi suçların, kaçakçılığın önlenmesine katkıda bulunmayı ve AB’nin IBM politikaları doğrultusunda sınır yönetimi ve standartlarının daha da geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Yer

Doğu ve Batı kara sınırları

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Proje ile, önceki AB fonlu projelerden kalan arz açıklarının kapatılması için gözetleme direkleri (radar direkleri, iletişim direkleri ve dahili / harici elektro-optik direkler), sığınak birimleri, saha sensör sistemleri ve sistem odaları (liste gösterge niteliğindedir) gibi ekipmanlar temin edilecektir. Proje, kalan eksik teçhizatın temin edilmesini ve tüm sınırın uygun ekipmanla donatılmasını sağlayacaktır.
Read More

Taslak Ulusal Entegre Sınır Yönetimi Stratejisinin Oluşturulması ve Türkiye’nin Entegre Sınır Yönetimini Uygulaması için Ulusal Eylem Planı’nın Güncellenmesi

 

Öncelik Alanı

İçişleri – Sınır Yönetimi

Proje Faydalanıcısı

İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Diğer Faydalanıcılar

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Henüz başlamadı.

AB Katkısı (Avro)

2.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Proje AB müktesebatına ve AB standartlarına uygun olarak Türkiye’nin entegre sınır yönetimini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Yer

Tüm Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Kurumu ile işbirliği içerisinde, taslak bir Ulusal Entegre Sınır Yönetimi Stratejisinin oluşturulmasını ve akabinde Entegre Sınır Yönetimi Ulusal Eylem Planının AB müktesebatı, stratejileri ve yasal düzenlenmeleriyle uyumlu bir şekilde hazırlanması hedeflenmektedir.
Read More

İnsan Ticareti Mağdurlarının Korunması Faz II

Öncelik Alanı

İçişleri – Göç ve İltica

Proje Faydalanıcısı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Diğer Faydalanıcılar

Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlgili STK’lar

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Henüz başlamadı.

AB Katkısı (Avro)

4.950.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Proje 2016 yılında tamamlanan AB IPA Fonlu Faz 1 projesinin devamı niteliğinde olup, Türkiye’de insan ticaretiyle mücadele alanında faaliyet gösteren kurumların kapasitesini güçlendirmeyi ve insan ticareti mağdurlarını koruma mekanizmalarının iyileştirilmesini hedeflemektedir.

Yer

Tüm Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Proje ile Avrupa Konseyi’nin İnsan Ticaretiyle ilgili Sözleşmesini temel alan 3. Ulusal Eylem Planı taslağı hazırlanacaktır. Ayrıca insan ticareti mağdurlarını koruma alanında faaliyet gösteren STK’ların teknik kapasiteleri artırılarak daha fazla mağdura yardım etmeleri sağlanacaktır. Ulusal ve yerel düzeyde insan ticaretiyle mücadele stratejileri etkili hale getirilerek mağdurlara sağlanan hizmetler iyileştirilecektir. Hassas gruplar ve halk arasında insan ticareti mağdurunu tanıma konusunda farkındalık artırılacaktır. Son olarak proje, 3 ilde kurulacak pilot sığınma evleriyle, mağdurların güvenli şekilde barınmalarını ve temel ihtiyaçlarının sağlanmasını amaçlamaktadır.
Read More