logo

Category Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı

Gıda Sanayisinin Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Artırılabilmesi için Araştırma ve Yenilik Tesislerinin Kurulması (INNOFOOD)

Öncelik Alanı

Gıda ve İçecek Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmeler

Proje Faydalanıcısı

TUBİTAK MAM

Diğer Faydalanıcılar

Giresun Ticaret Borsası, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Borsası

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

44 Ay
28 Haziran 2019 –

AB Katkısı (Avro)

20.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Gıda ve içecek sektöründe hizmet veren KOBİ’lerin; ürün kalitesini ve güvenliğini iyileştirmelerine, Ar-Ge temelli ürün/üretim teknolojisi geliştirmelerine, uluslararası ve ulusal pazarda rekabet etme gücünü arttırmalarına destek olunmasıdır.

Yer

Kocaeli (Gebze), Giresun, Gaziantep, Şanlıurfa

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Gıda ve içecek sektöründe yer alan tüm aktörler için bir iletişim ağı ve kümelenme platformu oluşturulması
İleri gıda güvenliği laboratuvarı ve pilot tesisinden oluşan Gıda Yenilik Merkezi ile bölgesel laboratuvarlar ve sistemler kurulmasıBölgesel laboratuvar ve sistemler kapsamında Giresun'da yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı pilot ölçekli yenilikçi bir fındık kurutma tesisi ve gıda test/analiz laboratuvarı kurulması
Gaziantep'te Antepfıstığı için bilimsel ve teknolojik açıdan tam donanımlı, pilot ölçekte işleme hattı kurularak fıstık işleme koşullarının iyileştirilmesi
Şanlıurfa'da da mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerin gerçekleştirildiği bir gıda laboratuvarı kurulması
Malatya kuru kayısı lisanslı deposunun ve borsasının kurulması ve yerel üreticilerin kullanımına sunulması
Gıda sektöründe araştırma ve yenilikçilik kapasitesini arttıracak altyapıların oluşturulması, geliştirilmesi, yenilikçi ürünlerin geliştirilerek ticarileştirilmesi
Read More

Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası Projesi

Öncelik Alanı

Malatya Kuru Kayısı Üreticileri, Satıcıları ve İhracatçıları

Proje Faydalanıcısı

Malatya Büyükşehir Belediyesi

Diğer Faydalanıcılar

Malatya Ticaret Borsası

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

32 Ay
28 Ağustos 2019 –

AB Katkısı (Avro)

10.500.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Malatya kuru kayısı pazarının rekabet gücünün arttırılmasıdır.

Yer

Malatya

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Kuru kayısının bölgeye sağlayacağı rekabet gücünü arttırma amacıyla daha sağlıklı koşullarda saklanıp daha uzun dönemlerde piyasaya arz edilebilmesinin sağlanabilmesi için kuru kayısı lisanslı deposunun, işleme ve paketleme tesislerinin kurulması
Soğuk hava depolarının kurulması
Elektronik spot borsasının kurulması
Yerel üreticilerin ortak kullanım alanlarından yaralanma kabiliyetlerinin arttırılması için eğitimlerin verilmesi ve teknik destek sağlanması
Malatya kuru kayısı lisanslı deposunun ve borsasının kurulması ve yerel üreticilerin kullanımına sunulması
Read More

UFUK 2020 (Horizon 2020) Teknik Destek Projesi

Öncelik Alanı

Müktesebat ve sektör yaklaşımı ile ilgili kapasite geliştirme

Proje Faydalanıcısı

TUBITAK

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

1 Temmuz 2019 –
6 Ocak 2022

AB Katkısı (Avro)

3.226.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Türkiye’nin Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa Programlarından daha fazla istifade etmesinin ve bu fonlardan azami düzeyde faydalanmasının sağlanması
Türkiye Araştırma Alanının (TARAL) Ufuk 2020’deki payını arttırarak Avrupa Araştırma Alanına entegrasyonunun kolaylaştırılması

Yer

Tüm Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Türkiye Araştırma Alanı paydaşlarına, akademik çevrelere, araştırmacılara, KOBİ’lere, kamu kuruluşlarına ve STK’lara, Ufuk 2020 ve diğer gelecek Avrupa Birliği Çerçeve Programları hakkında farkındalığın arttırılmasına yönelik proje başvurusu yazma eğitimlerinin verilmesi, proje pazarı etkinliklerinin düzenlenmesi, ulusal danışma grubu toplantıları gibi faaliyetlerin hayata geçirilmesi,
TÜBİTAK'ın kapasitesini artırmak için ihtiyaç analizi, fikri mülkiyet hakları, finansa erişim gibi konularda eğitim verilmesi ve Avrupa’ya çalışma ziyaretlerinin düzenlenmesi
Read More

COSME Programının Koordinasyonunun Güçlendirilmesi, Tanıtımı ve Yararlanıcıların Kapasitesinin Arttırılması

Öncelik Alanı

Müktesebat ve sektör yaklaşımı ile ilgili kapasite geliştirme

Proje Faydalanıcısı

KOSGEB

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

16 Mayıs 2019 –
5 Mayıs 2022

AB Katkısı (Avro)

2.197.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Türk KOBİ’lerinin iş ortamlarında rekabet gücünü artırmak için COSME Programının etkin kullanmasının teşvik edilmesi

Yer

Tüm Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Aracı kuruluşların ve KOBİ'lerin COSME Programı ile ilgili bilgi ve farkındalığının artırılması, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
Programa daha etkin katılım için ülkedeki koordinasyon kapasitesinin artırılması,
KOSGEB'in kapasitesinin güçlendirilmesi
Program faydalanıcılarına yönelik COSME programının çeşitli konuları hakkında eğitimler, genel bilgilendirme ve proje yazma atölyeleri, network kurma oturumları, tanıtım çalışmaları, yurtdışında bağlantılar ve işbirlikleri kurma konusunda asistanlık hizmetlerinin sağlanması
Read More