logo

Category Sivil Toplum Alt Sektörü

Türkiye ve Avrupa Birliği Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi V (2019-2020)

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim / Sivil Toplum

Proje Faydalanıcısı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
2019 –
2021

AB Katkısı (Avro)

7.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Türkiye’den ve AB üyesi/AB’ye aday ülkelerden STK’ların ortaklaşa uygulayacakları diyalog projelerinin desteklenmesidir.

Yer

Proje, tüm Türkiye’deki STK’ları ve AB’deki potansiyel ortaklarını kapsamıştır. Projelerin faydalanıcılarının 32’si Türkiye’den, 7’si AB üyesi ülkelerden ve 1’i Bosna Hersek’ten gelmiştir.

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Diyalog geliştirme ve iş birliği temalarına odaklanılması
Engelliler, yaşlılar, mülteciler gibi dezavantajlı gruplara yönelik sosyal konularda çalışmalar yapılması
Toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim, sağlık, tarım, gıda ve çevre gibi alanlarda projelerin uygulanması
Türkiye ve AB üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının ortak bir konu etrafında bir araya getirilmesi, toplumların birbirini tanımalarını, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmalarını ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayacak bir platformun oluşturulması
Read More

Sivil Toplum Destek Programının Uygulanması

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim / Sivil Toplum

Proje Faydalanıcısı

Avrupa Birliği Başkanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
2018 –
2020

AB Katkısı (Avro)

540.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Projenin temel amacı, AB Başkanlığı bünyesinde uygulaması süreklilik kazanan “Sivil Toplum Destek Programı – CSSP” projesinin uygulamasına destek olmaktır. Proje, demokratik katılım ve karar alma mekanizmalarının güçlendirilmesi yoluyla sivil toplum kuruluşlarını desteklemektedir.

Yer

Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Proje kapsamında; CSSP’nin uygulaması desteklenecek ve CSSP altındaki iki hibe bileşeninin etkili bir şekilde uygulanması sağlanacaktır. Proje kapsamında, söz konusu bileşenler için bir görünürlük planı hazırlanması, hibe yararlanıcılarının eğitimi ve kendilerine canlı destek sağlanması, projelere izleme ziyaretleri yapılması, değerlendirme raporu hazırlanması, web sitesinin ve sosyal medya hesaplarının yönetimi gibi destekleyici faaliyetler yer almaktadır.
Read More

Kamu – STK İşbirliği için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Yardım Projesi

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim/Sivil Toplum

Proje Faydalanıcısı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
Mayıs 2018 –
Mayıs 2020

AB Katkısı (Avro)

2.700.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Proje, genel olarak kamu ve STK’lar, özelde ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile sosyal politika alanında çalışmalar yürüten STK’lar arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Proje, politika oluşturma ve karar verme süreçlerine daha aktif bir demokratik katılım yoluyla ve temel haklar ve diyalog kültürünü teşvik ederek sivil toplumun gelişimini desteklemeyi hedeflemektedir.

Yer

Erzurum, İstanbul, Bursa, Ankara, Trabzon, Diyarbakır, Antalya, Gaziantep, İzmir, Adana

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve STK’ların karşılıklı politika oluşturma, yürütme, izleme ve değerlendirme anlamında kapasitelerinin arttırılması
STK’ların hukuki yardım ve danışmanlık alanlarında kapasitelerinin arttırılması
Read More

AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim/Sivil Toplum

Proje Faydalanıcısı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
21 Aralık 2018 –
21 Aralık 2020

AB Katkısı (Avro)

5.805.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Proje, Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nün kuruluşunu ve sürdürülebilirliğini sağlayacak, bu alandaki bilimsel ve akademik çalışmalar için kurumsal ve organizasyonel bir altlık, bir koordinasyon üssü ve kolaylaştırıcı ortam yaratacak, bu çabaları etkin bir şekilde desteklemek için Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerindeki eskiçağ bilimcileri ve sivil toplum arasında bağ kuracaktır.

Yer

Gaziantep

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

İlk milli arkeoloji ve kültürel miras enstitüsünü, uluslararası standartlarda ve köklü uluslararası enstitülerle işbirliği geliştiren, rekabet edebilir bir yapı ile kurmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
Türkiye’deki bilim insanları, arkeolojik çalışmalar ve müzeler arasında bir koordinasyon ve işbirliği ağı yaratmak,
Kültürel miras çalışmaları için uluslararası bir meslek ağı kurarak, bu ağlarda temsiliyet sağlamak,
Kültürel ve doğal kaynakların sosyo-ekonomik kullanımının en güncel yaklaşımlarına dayanarak arkeolojik tur rotaları tasarlamak,
İlgili kişiler için staj, eğitim programları ve inceleme ziyaretleri düzenlemek
Read More

Türkiye ve AB Arasında şehir Eşleştirme (TWIN)

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim

Proje Faydalanıcısı

Avrupa Birliği Başkanlığı

Diğer Faydalanıcılar

Türkiye Belediyeler Birliği

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

33 ay
Nisan 2018 –
Aralık 2020

AB Katkısı (Avro)

4.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme projesi, Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında sürdürülebilir yapılar oluşturmayı hedeflemektedir.

Yer

Tüm Türkiye’deki ve AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecine sağlayacağı katkıların anlatılacağı Şehir Eşleştirme Buluşması
“Şehir Eşleştirme” ve “AB Müktesebatı” konulu kapasite geliştirme eğitimleri,
Şehir Eşleştirme alanında 2 adet çalıştay,
Etki Değerlendirme çalışması,
Dört çalışma ziyareti,
İki haftalık staj programı,
Şehir Eşleştirme Yol Haritası,
Yerelde AB sitesi içerisinde geliştirilen internet tabanlı şehir eşleştirme aracı,
Hibe projelerinin süreçlerini takip etmek ve uygulama-izleme kapasitesini artırmak amacıyla düzenlenecek eğitimler,
Hibe projelerini tanıtan bir compendium hazırlanması,
Uluslararası Şehir Eşleştirme Konferansı
Ayrıca projenin hibe bileşeni altında yer alan yararlanıcılara, 130.000 avroya kadar hibe desteği.
Read More