logo

Category Sivil Toplum Alt Sektörü

Jean Monnet Burs Programı

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim / Sivil Toplum

Proje Faydalanıcısı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

2 yıl, sürekli olarak tekrarlanan bir projedir.

AB Katkısı (Avro)

12.000.000 (2020)

12.000.000 (2018)

12.000.000 (2016)

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Türkiye’de AB’ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile ilgili konularda gerçekleştirilecek akademik çalışmaları bir burs programı ile desteklemektir.

Yer

Tüm Türkiye’den bursiyer alınmakta ve öğrenciler tüm AB ülkelerinde eğitim alma imkanına kavuşmaktadır.

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Avrupa ülkelerinde akademik faaliyette bulunacak öğrencilerin okul ücretleri (20.000 Avro’ya kadar) ile yaşam giderlerinin karşılanması ve vize-seyahat gibi çeşitli giderler için 3000 Avro’ya kadar tek seferlik ödeme yapılması
AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi kişi sayısının arttırılması ve gerekli idari kapasitenin geliştirilmesi
Read More

Türkiye’de Demokratik Yerel Yönetişimin Güçlendirilmesi için Sivil Katılım ve Gönüllülüğün Güçlendirilmesi

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim / Sivil Toplum

Proje Faydalanıcısı

İçişleri Bakanlığı – Türkiye Belediyeler Birliği

Diğer Faydalanıcılar

Sivil toplum örgütleri

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
2022 –
2024
arasında uygulanması planlanmaktadır.

AB Katkısı (Avro)

6.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Türkiye’de sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları arasında yerel düzeyde işbirliği ve sürdürülebilir diyaloğun geliştirilmesi projenin ana hedefini teşkil etmektedir. Projenin özel amacı ise yerel ve ulusal düzeyde gönüllülüğün teşvikidir.

Yer

Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Proje içerisinde; sivil toplum örgütleri için bir sivil katılım stratejisi ve iki yıllık aksiyon planı geliştirilmesi, yerel katılım mekanizmalarının değerlendirilmesi, sivil toplum örgütlerinin ve yerel otoritelerin kararlar katılım kapasitelerinin geliştirilmesi, gönüllülük için çerçeve bir yasal doküman hazırlanması gibi faaliyetler yer almaktadır.
Read More

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme (Yeşil Bir Gelecek için Eşleştirme)

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim / Sivil Toplum

Proje Faydalanıcısı

Avrupa Birliği Başkanlığı

Diğer Faydalanıcılar

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Vilayetler Birliği

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
2022 –
2024

AB Katkısı (Avro)

4.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Türkiye ve AB Arasında şehir Eşleştirme Projesi, Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında; çevrenin korunması ve iklim değişimi ile mücadele alanlarında sürdürülebilir yapılar oluşturmayı hedeflemektedir.

Yer

Tüm Türkiye’deki ve AB Üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Türkiye ve AB’deki yerel yönetimler arasında ortaklılar kurulması,
Hibe bileşeni ve finansal olmayan destek yardımı ile yapılan oluşturma ziyaretleri,
İklim ve çevre temelli konularda planlama dokümanları geliştirilmesi
Kapasite geliştirme eğitimleri
İklim finansmanı konusunda yol haritası hazırlanması,
Ayrıca, projenin hibe bileşeni altında yer alan yararlanıcılara, 100.000 avroya kadar hibe desteği.
Read More

Sivil Toplum Diyaloğu – VI

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim / Sivil Toplum

Proje Faydalanıcısı

Avrupa Birliği Başkanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
2020 –
2021

AB Katkısı (Avro)

4.500.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

AB Başkanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında, geliştirilen yeni yaklaşımla, ülkemizin AB sürecini ilgilendiren hemen hemen tüm alanlarda diyalog eksenli projeler desteklenmektedir.

Yer

Projenin kapsama alanı tüm Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki potansiyel ortak sivil toplum kuruluşlarıdır ancak Türkiye’de Ankara ve İstanbul dışındaki şehirler öncelikli olanlar desteklenmektedir.

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Türkiye’den dernekler, vakıflar, derneklerin veya vakıfların federasyonları/konfederasyonları, kar amacı gütmeyen kooperatifler ile AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşların ortaklaşa geliştirecekleri projelere en az 60 bin en fazla 150 bin Avro hibe desteği sağlanacaktır.
Read More

Ortak Kültürel Miras: AB ve Türkiye Arasında Koruma ve Diyalog – Faz II

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim / Sivil Toplum

Proje Faydalanıcısı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

30 ay
2019 –
2021

AB Katkısı (Avro)

7.750.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Program kapsamında Sinop Tarihi Cezaevi’nin restorasyonu tamamlanacak, ayrıca kültür ve sanat alanında diyaloğun geliştirilmesine yönelik bir hibe programı yürütülecektir.

Yer

Restorasyon alanı Sinop’tur, hibe programı ise tüm Türkiye’yi kapsamaktadır.

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Toplam bütçesi 3 milyon Avro olan hibe programı ile kültürel miras konusunda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve ülkemizdeki kültürel değerlerin tanıtılması; kültür, sanat ve kültürel miras yoluyla sivil toplum diyaloğunun teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda sınır ötesi işbirliğinin teşvik edilmesi ve Türkiye ile AB'den sivil toplum kuruluşları arasında yaratıcı sektörler ve kültürel miras konularını içeren kültür ve sanat alanındaki ağların desteklenmesi hedeflenmektedir.
Türkiye’den dernekler, vakıflar, derneklerin veya vakıfların federasyonları/konfederasyonları, kar amacı gütmeyen kooperatifler ile AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşların ortaklaşa geliştirecekleri projelere en az 60 bin en fazla 150 bin avro hibe desteği sağlanmaktadır. Program kapsamında üniversite, belediye ve müzeler de proje ortağı olarak yer alabilmektedir.
Read More

Sivil Toplum Destek Programı – III

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim / Sivil Toplum

Proje Faydalanıcısı

Avrupa Birliği Başkanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
2020 –
2022

AB Katkısı (Avro)

3.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

CSSP III Hibe Programı, sivil toplum kuruluşlarının kurumsal yapılarının, karar alma süreçlerine katılım kapasitelerinin ve ağ kurma becerilerinin güçlendirilmesini amaçlamaktadır.

Yer

Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Program kapsamında; Türkiye’den dernekler; vakıflar; dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları ile kar amacı gütmeyen kooperatifler ve AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşların geliştirecekleri projelere, en az 60 bin avro, en fazla 100 bin avro hibe desteği sağlanmaktadır.
Sivil toplum kuruluşlarının idari ve mali sürdürülebilirlikleri, iletişim ve savunuculuk yetenekleri, karar alma süreçlerine aktif katılımları ile şeffaflık ve hesap verebilirliklerinin geliştirilmesine yönelik projeler desteklenmektedir.
Read More

Sivil Toplum Destek Programı – II

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim / Sivil Toplum

Proje Faydalanıcısı

Avrupa Birliği Başkanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
2019 –
2021

AB Katkısı (Avro)

3.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

CSSP II Hibe Programı, STK’ların kapasitesini geliştirmek üzere genel nitelikte bir yaklaşım geliştirmeyi hedefleyerek ulusal STK’lara hitap etmektedir. Program; daha iyi bir sivil diyalog ve katılım için sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin geliştirilmesine odaklanmıştır. Program içinde sivil toplum kuruluşları desteklenmekte, mevcut kuruluş ve ağların gelişiminin sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.

Yer

Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Program kapsamında; dernekler, vakıflar, dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları ile kooperatiflerin projelerine 60 bin avro ile 150 bin avro arası hibe desteği sağlanmaktadır.
Sivil toplum kuruluşlarının idari ve mali sürdürülebilirlikleri, iletişim ve savunuculuk yetenekleri, karar alma süreçlerine aktif katılımları ile şeffaflık ve hesap verebilirliklerinin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.
Read More

Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim / Sivil Toplum

Proje Faydalanıcısı

EUROCHAMBERS

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

30 ay
Temmuz 2018 –
Temmuz 2021

AB Katkısı (Avro)

4.700.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Türkiye’deki odaların ve borsaların kapasite geliştirmesine, AB’deki oda ve borsalarla yeni ortaklıklar kurmasına ve böylece iş dünyasında yeni fırsatlardan yararlanabilmesine imkan sunulmaktadır. Proje ayrıca, Gümrük Birliği’nin modernize edilmesine de katkı sağlayacaktır.

Yer

Türkiye’nin 26 ilinden gelen 19 proje aracılığı ile Almanya, Fransa, İtalya, Çekya, Yunanistan gibi AB ülkelerindeki meslek kuruluşları arasında ortaklıklar kurulmaktadır.

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Proje kapsamında teknik desteğin yanı sıra, tamamı AB katkısı olan 2,5 milyon avroluk hibe programı da yer almaktadır. Bu hibe programı ile odalarımıza ve borsalarımıza 50.000’den 150.000 avroya kadar hibe desteği sağlanmaktadır. Söz konusu hibe programına 100’e yakın başvuru alınmış ve bunlardan 19 tanesi fonlanmıştır.
Read More

Sivil Toplum Diyaloğu ve Sivil Toplum Destek Programlarının Uygulanması

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim / Sivil Toplum

Proje Faydalanıcısı

Avrupa Birliği Başkanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay
2019 –
2022

AB Katkısı (Avro)

3.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Projenin temel amacı, AB Başkanlığı bünyesinde uygulaması süreklilik kazanan “Sivil Topum Diyaloğu” ve “Sivil Toplum Destek Programı” projelerinin uygulamasına destek olmaktır.

Yer

Türkiye ve Hibe ortağı-yararlanıcısı olan AB ülkeleri

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Sivil toplum örgütlerinin operasyonel kapasitelerinin artırılması; böylece, temsil yeteneği yüksek, hesap verebilir, etkili ve otonom sivil toplum örgütlerinin oluşmasının desteklenmesidir.
Proje kapsamında; ülke çapında sivil toplum buluşmaları düzenlenmesi, sivil toplum örgütlerine eğitimler verilmesi, değerlendirme raporları hazırlanması, izleme ziyaretleri yapılması ve izleme bilgi sisteminin yeniden düzenlenmesi gibi birçok aktivite yer almaktadır.
Read More

Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek Programı Birlikte

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim / Sivil Toplum

Proje Faydalanıcısı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
15 Mart 2017 –
15 Mart 2019

AB Katkısı (Avro)

1.269.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Program, STGM tarafından yine AB finansmanı ile yürütülen “Yerel STÖ’ler İçin Stratejik Kapasite Geliştirme” Projesi kapsamında bir alt-hibe programı olarak geliştirilmiş ve uygulamaya konulmuştur.

Yer

Adana, Antalya, Samsun, Ankara, Denizli, Kırklareli, İstanbul, İzmir, Mersin, Çanakkale, Diyarbakır, Bursa, Tekirdağ, Trabzon, Giresun, Kars

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

BİRLİKTE Destek Programı’ndayerel STÖ’ler en fazla 30.000 avro, ulusal STÖ’ler ise 36.500 avroya kadar kurumsal hibe desteği almaktadır. Ayrıca iki yıl boyunca kurumsal gelişimlerine hizmet eden bir kurumsal rehberlik (mentorluk) programından da yararlanmışlardır.
STGM’nin 15 yıllık kapasite geliştirme deneyimine dayanan Program, örgütlerin farklı ihtiyaçlarına yanıt üretecek esneklikte tasarlanmıştır. Bu yanıyla Program, yaygın hibe programlarından önemli bir farklılık göstermektedir. STÖ’ler, BİRLİKTE Destek Programı kapsamındaki hibe olanağından belli bir proje faaliyetine bağlı olmaksızın faydalanmışlardır. Dolayısıyla Program, uzun yıllardır özellikle yerel STÖ’ler için bir önemli sorun olan kurumsal sabit giderleri için kullanabilecekleri bir fon sağlamıştır.
Öte yandan BİRLİKTE, sadece bir hibe programı değil, aynı zamanda STÖ’lere rehberlik sağlayan bir destek programı olarak da dikkat çekmektedir.
Read More