logo

Category Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı

Bismil Atık Su Projesi

Öncelik Alanı

Su (Altyapı Faaliyetleri) / Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

30 ay
Haziran 2020 –
Aralık 2022

AB Katkısı (Avro)

11.427.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Atık su arıtma tesisi inşası
Halihazırda deşarj edilen atık sudaki kirlilik yükünün azaltılarak Dicle nehrinin su kalitesinin artırılması ve halk sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunulması.
Atık su şebekesinde yapılacak kısmi yenileme ile kanalizasyon sistemindeki operasyonel
sıkıntıların giderilmesi.

Yer

Bismil (Diyarbakır)

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Atık su arıtma tesisi ve atık su şebekesi.
Atık su arıtma tesisi inşa edilerek bölgenin 2047 yılına kadar atık su arıtma ihtiyacı karşılanmış olacaktır.
Read More

Türkiye’de Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Tür Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi

Öncelik Alanı

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Çevre Yönetimi
Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay
Kasım 2019 –
Kasım 2022

AB Katkısı (Avro)

2.125.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Türkiye’de karasal ortamlarda ve iç sularda bulunan istilacı yabancı türlerin 1143/2014 sayılı AB Tüzüğü doğrultusunda kontrol altına alınmasıdır.

Yer

Ankara ve proje kapsamında saha çalışması yapılacak 6 türün bulunduğu bölgeler

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Türkiye’de karasal ortamlarda ve iç sularda bulunan istilacı yabancı türlerin kontrolü için yasal zeminin hazırlanması
Proje kapsamındaki istilacı türlerin kontrol altına alınması
Konu ile ilgili kurumların yönetim kapasitesinin geliştirilmesi ve toplumda farkındalık oluşturulmasının sağlanması
Read More

REACH Tüzüğü Kapsamında Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi için Teknik Destek

Öncelik Alanı

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Çevre Yönetimi
Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
Kasım 2019 –
Kasım 2021

AB Katkısı (Avro)

1.360.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Kimyasal güvenlik değerlendirmesi alanında faaliyet gösteren kamu ve sanayi kuruluşlarının mevcut kapasitelerinin güçlendirilmesidir.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Kimyasal Kayıt Sistemi’nin teknik gelişmeler doğrultusunda güncellenerek, firmaların kimyasal güvenlik raporunu daha kısa sürede ve daha az maliyetle hazırlamalarının sağlanması
Read More

Türkiye’de İklim Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi

Öncelik Alanı

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Çevre Yönetimi
Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Diğer Faydalanıcılar

Birleşmiş Milletler Kalkınma Planı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

48 ay
Ekim 2019 –
Ekim 2023

AB Katkısı (Avro)

3.591.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Sektör ve kent ölçeğinde iklim değişikliğine uyumun güçlendirilmesi yoluyla toplumsal direncin arttırılmasıdır.

Yer

Ankara ve proje kapsamında seçilecek 4 pilot büyükşehir

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Öncelikli sektörlere ilişkin kapsamlı iklim değişikliği etki analizleri yapılması
Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı (UUSEP)’nın güncellenmesi
UUSEP için izleme, değerlendirme, raporlama ve bildirim sistemi oluşturulması
UUSEP için finansman stratejisi geliştirilmesi
Öncelikli sektörler için uyum planlama kılavuzları hazırlanması
İklim değişikliğine uyumun güçlendirilmesi amacıyla politikalar ve paydaşlara ilişkin kapasite ve ihtiyaç analizi yapılması ve bu doğrultuda gerekli kapasite geliştirme ve işbirliği faaliyetlerinin yürütülmesi
Ulusal Uyum Platformu kurulması
Proje kapsamında seçilecek 4 büyükşehir için “Yerel İklim Değişikliğine Uyum Stratejileri ve Eylem Planları (YUSEP)” hazırlanarak izleme ve değerlendirme sistemleri oluşturulması ve uygulamaya ilişkin finansman stratejilerinin geliştirilmesi
Read More

Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK) ile Kirlenmiş Sahaların Tespiti ve İyileştirilmesi Projesi

Öncelik Alanı

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Çevre Yönetimi
Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Diğer Faydalanıcılar

Birleşmiş Milletler Kalkınma Planı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay
Kasım 2019 –
Kasım 2022

AB Katkısı (Avro)

1.725.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

AB Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzüğü ve Toprak Kirliliği Stratejisi’nin uygulanmasına ilişkin kapasitenin geliştirilerek, insan sağlığının ve çevrenin özellikle kirlenmiş sahalarda bulunan Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOK) ve diğer zararlı maddelerin olumsuz etkilerinden korunması ve bu doğrultuda insanların yaşam kalitesinin yükseltilmesidir.

Yer

Ankara ve proje kapsamında Türkiye genelinde seçilecek pilot sahalar

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın (merkez ve taşra teşkilatındaki) teknik ve kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi
Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi üzerinden KOK'larla kirlenmiş sahaların tespitinin ve sınıflandırılmasının yapılması
Türkiye'de kirlenmiş sahaların tespit edilmesi sonrasında seçilecek iki pilot saha için iyileştirme çalışması yapılması
İnsan sağlığı ve çevre için risk oluşturan KOK'lar hakkında kamu farkındalığı oluşturulması
Read More

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Kapsamında Türkiye’nin Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi Projesi

Öncelik Alanı

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Çevre Yönetimi
Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay
Temmuz 2020 –
Temmuz 2023

AB Katkısı (Avro)

3.825.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Türkiye’de Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (EKÖK) yaklaşımının etkin bir şekilde uygulanabilmesine yönelik teknik kurumsal kapasitenin arttırılmasıdır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

EKÖK yaklaşımı çerçevesinde kimya, metalik olmayan mineral ürünler ve diğer sektörler öncelikli olmak üzere sektörel uyum durumları ve belirlenmesine yönelik analiz çalışması yapılması
Proje kapsamında yer alan sektörlerin EKÖK mevzuatı ve EKÖK belgelendirme sisteminin gerekliliklerine tam uyumu için gerekli olacak teknoloji değişikliği ve buna ilişkin yatırım ihtiyaçlarının belirlenmesi
Mevcut En İyi Teknikler (MET)’in kullanımına yönelik olarak belirlenen sektörlere ilişkin sektörel boşluk analizi çalışması yapılması
MET referans dokümanlarının ve ilgili kılavuzların Türkçeleştirilmesi, halihazırda Türkçe versiyonu bulunan dokümanların güncellenerek pilot sektörler ile ilgili MET referans dokümanları için Ulusal Kılavuz hazırlanması
Tüm sektörlere ilişkin ihtiyaç ve maliyet analizinin yanı sıra sektörel uyumlaşma takvimini içeren bir Ulusal Eylem Planı hazırlanması
Read More

Hava Kalitesinin ve Türkiye’de Şehirlerde Toplum Bilincinin Arttırılması Projesi

Öncelik Alanı

Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Yönetimi / Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay
Aralık 2018 –
Aralık 2021

AB Katkısı (Avro)

3.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Türkiye’de hava kalitesinin geliştirilmesi ile hava kalitesi ve hava kirliliği konularında toplumda farkındalık yaratılmasıdır.

Yer

Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, Ege, Orta Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi’nde yer alan 31 şehir

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Emisyon envanterlerinin hazırlanması, veri yönetimi ve raporlama konularında kapasite gelişiminin sağlanması
İlgili kurumlarda hava kalitesi modelleme kapasitesinin arttırılmasının sağlanması
Dış ortam hava kalitesi hakkında kamuoyu farkındalığının arttırılması ve bunun sonucu olarak şehirlerde dış ortam hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik halkın kendi payına düşeni yapması konusunda istekliliğinin artmasının sağlanması
Read More