logo

Category Enerji Sektörü

BOTAŞ için Starter ve Vortex Temini

Öncelik Alanı

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi

Proje Faydalanıcısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Diğer Faydalanıcılar

BOTAŞ

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

İhale dokümanları hazırlık aşamasında

AB Katkısı (Avro)

1.041.250

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

BOTAŞ’ın kompresör istasyonlarındaki gaz türbinlerinin konvansiyonel starter sistemlerinin verimli starter sistemleri ile değiştirilmesi,
BOTAŞ’ın basınç düzenleme ve ölçüm istasyonlarında kullanılmak üzere basınç düşürme amaçlı vortex ekipmanının temini.

Yer

BOTAŞ’ın farklı şehirdeki tesisleri

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

BOTAŞ’ın kompresör ve basınç düşürme ve ölçüm tesislerinde starter ve vortex ekipmanlarının tesisi ve kullanımı ile tesislerde enerji verimliliğinin artırılması.
Read More

BOTAŞ, TEMSAN ve Bazı Belediyeler İçin Fotovoltaik Uygulamalar İçin Ekipman Temini

Öncelik Alanı

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi

Proje Faydalanıcısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Diğer Faydalanıcılar

BOTAŞ ve TEMSAN
Adıyaman, Sivas ve Isparta Belediyeleri

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

İhale hazırlık aşamasında

AB Katkısı (Avro)

5.539.450 (BOTAŞ TEMSAN)
2.925.300 (Belediyeler)

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

BOTAŞ ve TEMSAN tesisleri ile bazı belediye tesislerinde fotovoltaik (güneş enerjisi) uygulamaları tesis edilerek, elektrik ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmasını teşvik edilmesi.

Yer

BOTAŞ ve TEMSAN’ın dokuz farklı şehirdeki tesisleri,
Adıyaman, Sivas ve Isparta Belediyeleri.

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

BOTAŞ ve TEMSAN ile bazı belediyelerin hizmetlerinde pilot yenilenebilir enerji uygulamaları yapılarak, bu kaynaklarının kullanımının artırılması.
Read More

BOTAŞ İçin Baca Atık Gazının Geri Kazanımı İçin Fizibilite, Mühendislik ve Maliyet Tahmini Çalışması

Öncelik Alanı

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi

Proje Faydalanıcısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
(Dünya Bankası ile birlikte yürütülecek)

Diğer Faydalanıcılar

BOTAŞ

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

İhale dokümanları hazırlık aşamasında.

AB Katkısı (Avro)

250.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

BOTAŞ’ın atık baca gazının yeniden kullanımı imkanlarına dair fizibilite ve maliyet çalışmalarının yapılması.

Yer

Daha sonra belirlenecek

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

BOTAŞ’ın tesislerinde baca atık gazının geri kazanımı için fizibilite, mühendislik ve maliyet tahmini çalışması
Read More

TEİAŞ’ın Planlama İle İlgili Faaliyetlerinin, Ar-Ge Uygulamalarının, İletim ve Üretim Planlamasının İyileştirilmesi

Öncelik Alanı

Pazara Entegrasyon ve Enerji Altyapılarının Geliştirilmesi

Proje Faydalanıcısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
(Dünya Bankası ile birlikte yürütülecek)

Diğer Faydalanıcılar

TEİAŞ

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

İhale dokümanları hazırlık aşamasında.

AB Katkısı (Avro)

1.500.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

TEİAŞ’ın planlama ile ilgili faaliyetlerinin, Ar-Ge uygulamalarının, iletim ve üretim planlamasının iyileştirilmesi.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

TEİAŞ’ın Ar-Ge biriminin organizasyon yapısı ve operasyonlarının değerlendirilmesi; TEİAŞ’ın Ar-Ge yeniden yapılanması için ihtiyaç analizi ve bir fizibilite çalışması raporu hazırlanması,
TEİAŞ’ın üretim planlamasının değerlendirilmesi; TEİAŞ personeli için yeni üretim planlama metodolojileri ve uygulamaları hakkında eğitim; TEİAŞ’ın üretim planlamasının iyileştirilmesi için ihtiyaç değerlendirmesi ve fizibilite çalışması raporu,
TEİAŞ’ın iletim planlamasının değerlendirilmesi; TEİAŞ personeli için yeni tür iletim planlama metodolojileri ve uygulamaları hakkında eğitim; TEİAŞ’ın iletim planlamasının iyileştirilmesi için ihtiyaç analizi ve bir fizibilite çalışması raporu.
Read More

Doğal Gaz Piyasasında Şeffaflık ve Rekabet Mevzuatının Uygulanmasına ve Doğal Gaz Şeffaflık Platformunun Kurulmasına Destek

Öncelik Alanı

Pazara entegrasyon ve enerji altyapılarının geliştirilmesi

Proje Faydalanıcısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
(Dünya Bankası ile birlikte yürütülecek)

Diğer Faydalanıcılar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

İhale dokümanları hazırlık aşamasında.

AB Katkısı (Avro)

500.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Doğal gaz piyasasında şeffaflık ve rekabet mevzuatının uygulanmasına ve doğal gaz şeffaflık platformunun kurulmasına destek sağlanması.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

EPDK personeline, doğal gaz piyasalarında şeffaflık ve rekabet ile doğal gaz piyasası işlemleri ile ilgili mevzuat hazırlama konusunda eğitim verilmesi,
Etki değerlendirmeleri ile iç ve dış istişarelerin ardından, doğal gaz piyasasında şeffaflık ve rekabet ile doğal gaz piyasası işlemlerine ilişkin mevzuat taslağının hazırlanması; daha iyi şeffaflık ve daha aktif ve likit bir piyasa sağlamak için pazarda yapılacak iyileştirmeler için bir yol haritasının hazırlanması; çok paydaşlı çalıştayların düzenlenmesi,
Doğal gaz piyasası şeffaflığını ve işlemlerini izlemek için bir yazılımın/platformun tasarımı ve geliştirilmesi.
Read More

Hanehalkının Enerji Verimliliği Alanında Bilincinin Artırılması Amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının (ETKB) Uygulama ve Etki Ölçümü Konusunda Kapasitesinin Artırılması

Öncelik Alanı

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi

Proje Faydalanıcısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
(Dünya Bankası ile birlikte yürütülecek)

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

İhale dokümanları hazırlık aşamasında.

AB Katkısı (Avro)

1.376.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Bakanlığın kamuda enerji verimliliği bilincinin artırılması çalışmalarını yapabilmesi için uygulama ve etki ölçümü konusunda kapasitesinin geliştirilmesi.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

AB’nin ekodizayn ve enerji etiketlemesi mevzuatına uyum için bir yol haritasının hazırlanması, verimsiz olan elektrikli ev aletlerinin verimli olanlarla değiştirilmesi sonucunda ortaya çıkacak olan enerji tasarrufu potansiyelinin izleme ve hesaplama modelinin tasarlanması,
Ofis ekipmanları, aydınlatma, ev aletleri ve tüketici elektroniği dahil olmak üzere enerji verimli ürünlerin kamu alımlarına yönelik bir satın alma rehberi ve hesaplama aracının geliştirilmesi; iletişim stratejisi ve planlarının hazırlanması, farkındalık yaratma ve halkla ilişkiler kampanyalarına yönelik eğitimlerin düzenlenmesi,
Evsel elektrik yüklerinin denetimi, ev aletlerinin talep tarafı katılımı ve yük kaydırma potansiyelinin incelenmesi ve bunların ulusal elektrik yük eğrisi üzerindeki olası etkilerinin analizi; tüketiciler tarafından yük kaydırmanın parasal tasarruf potansiyelinin belirlenmesi; ulusal düzeydeki yük kaydırma potansiyelinin hesaplanması,
Hanehalkına yönelik bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenmesi için iletişim planı ve bilinçlendirme kampanyasının tasarlanması,
Enerji verimliliği ve hanelerin tüketim alışkanlıklarının temel itici güçleri konusunda hanehalkı bilinç düzeyini değerlendirmek için hanehalkı için sosyo-ekonomik ve coğrafi faktörleri göz önünde bulundurarak ön / son anketlerin geliştirilmesi; anketin seçilmiş bir hanehalkı grubu üzerinde uygulanması; bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi; anketin seçilen haneler üzerinde yeniden uygulanması; farkındalık düzeyini ölçmek için bir bilinç indeksinin geliştirilmesi,
Verimsiz ev aletlerinin, ofis ekipmanlarının, aydınlatmanın ve tüketici elektroniğinin değiştirilmesi için sürdürülebilir bir enerji verimliliği finansman mekanizmasının geliştirilmesi; mevcut durumun ve teşvik programlarının gözden geçirilmesi; engellerin belirlenmesi; uluslararası en iyi uygulamaların incelenmesi; yasal ve mali reformlarla ilgili tavsiyeler.
Read More

Belediyeler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği için Ekipman Alımı

Öncelik Alanı

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi

Proje Faydalanıcısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Diğer Faydalanıcılar

Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Manisa, Şanlıurfa ve Trabzon Büyükşehir Belediyeleri

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

22 ay
17 Mart 2019 –
28 Ocak 2021

AB Katkısı (Avro)

7.900.241

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Belediyelerde yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji verimliliği yatırımlarının desteklenmesidir.

Yer

Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Manisa, Şanlıurfa ve Trabzon

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Belediyelerin tesislerinde güneş ve hidroelektrik enerji kullanımının desteklenmesi ile belediye hizmetlerinde yenilenebilir enerji kullanımına destek olunması ve yüksek verimli su pompalarının tedariki ile elektriğin verimli kullanımının sağlanmasıBelediyelerde yenilenebilir enerji kullanımının ve enerji verimliliğinin arttırılması
Read More

Enerji Verimliliğinde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi

Öncelik Alanı

Pazara Entegrasyon ve Enerji Altyapılarının Geliştirilmesi

Proje Faydalanıcısı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

19 ay
24 Nisan 2019 –
24 Kasım 2020

AB Katkısı (Avro)

1.800.300

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Sosyal tarifeyi de içeren performans bazlı bir tarife mekanizması geliştirilmesi ile EPDK’nın etkin tarife belirleme ve piyasayı izleme kabiliyetinin arttırılmasıdır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Mevcut tarife yapısının, piyasa izleme yönetmeliklerinin analizi ve boşluk ve engellerin çalıştaylar ve çalışma ziyaretleri ile tespit edilmesi
Enerji piyasası tarife (elektrik ve gaz) izleme siteminin iyileştirilmesi için tavsiyeler ve eğitimler verilmesi Elektrik ve gaz piyasaları tarife yapısına Ar-Ge ve inovasyonu teşvik eden mekanizmaların eklenmesine yönelik tavsiyeler verilmesi, çalıştaylar ve eğitimlerle geliştirilmesi
Elektrik ve doğal gaz piyasaları için akıllı şebeke yol haritası hazırlanması ve çalıştaylar düzenlenmesi
Elektrik ve doğal gaz piyasasında kırılgan tüketici eylem planının (sosyal tarife), ilgili paydaşlarla çalıştaylar düzenlenerek hazırlanması
Diğer paydaşlar tarafından uygulanması gereken sosyal tarife metodolojisine yönelik tavsiyelerin hazırlanması
Türk elektrik piyasasındaki son kaynak tedariki sisteminin etkinliğinin arttırılması için tarife yapısına yönelik tavsiyeler verilmesi
Tüketici şikayet mekanizmasının geliştirilmesi ve çıktılarının tarife hesaplamalarına yönelik çalışmalar yapılması
EPDK’nın kapasitesinin, sosyal tarife de dahil olmak üzere, yeni bir performansa dayalı tarife hesaplama mekanizması geliştirilerek desteklenmesi
Read More

Geliştirilmiş bir İzleme Sistemi yolu ile EPDK’nın Performans Bazlı Tarife Düzenlemesinin İyileştirilmesi

Öncelik Alanı

Pazara Entegrasyon ve Enerji Altyapılarının Geliştirilmesi

Proje Faydalanıcısı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

19 ay
24 Nisan 2019 –
24 Kasım 2020

AB Katkısı (Avro)

1.800.300

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Sosyal tarifeyi de içeren performans bazlı bir tarife mekanizması geliştirilmesi ile EPDK’nın etkin tarife belirleme ve piyasayı izleme kabiliyetinin arttırılmasıdır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Mevcut tarife yapısının, piyasa izleme yönetmeliklerinin analizi ve boşluk ve engellerin çalıştaylar ve çalışma ziyaretleri ile tespit edilmesi
Enerji piyasası tarife (elektrik ve gaz) izleme siteminin iyileştirilmesi için tavsiyeler ve eğitimler verilmesi Elektrik ve gaz piyasaları tarife yapısına Ar-Ge ve inovasyonu teşvik eden mekanizmaların eklenmesine yönelik tavsiyeler verilmesi, çalıştaylar ve eğitimlerle geliştirilmesi
Elektrik ve doğal gaz piyasaları için akıllı şebeke yol haritası hazırlanması ve çalıştaylar düzenlenmesi
Elektrik ve doğal gaz piyasasında kırılgan tüketici eylem planının (sosyal tarife), ilgili paydaşlarla çalıştaylar düzenlenerek hazırlanması
Diğer paydaşlar tarafından uygulanması gereken sosyal tarife metodolojisine yönelik tavsiyelerin hazırlanması
Türk elektrik piyasasındaki son kaynak tedariki sisteminin etkinliğinin arttırılması için tarife yapısına yönelik tavsiyeler verilmesi
Tüketici şikayet mekanizmasının geliştirilmesi ve çıktılarının tarife hesaplamalarına yönelik çalışmalar yapılması
EPDK’nın kapasitesinin, sosyal tarife de dahil olmak üzere, yeni bir performansa dayalı tarife hesaplama mekanizması geliştirilerek desteklenmesi
Read More

Doğalgaz Altyapı Şebekesinin Güçlendirilmesi için Ekipman Alımı​

Öncelik Alanı

Pazara entegrasyon ve enerji altyapılarının geliştirilmesi

Proje Faydalanıcısı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
7 Aralık 2018 –
1 Aralık 2020

AB Katkısı (Avro)

6.807.725

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Doğal gaz iletim sisteminin sürdürülebilirliğinin ve güvenilirliğinin arttırılmasıdır.

Yer

Ankara ve yerelde çeşitli istasyonlar

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Gaz ağı içinde, dağıtım noktaları, kompresör istasyonları ve boru vanalarından gelecek verilerin toplandığı bir modüler veri merkezinin kurulması ve işletilmesi
SCADA sistemine eklenecek yeni veri merkezi güvenlik ürünlerinin alınması ve tesisi
BOTAŞ’ın operasyonel prosedürlerinin incelenerek tavsiyelerde bulunulması
Çevrimçi ve çevrimdışı çalışmasına izin verecek şekilde gerçek zamanlı bir ağ simülasyon yazılımının alınması
Eş zamanlı veri toplanabilmesi için, SCADA sistemiyle uyumlu, talep tahmin yazılımı satın alınması
Uzak terminal birimlerinin (RTU) ve yedeklerinin alınması
Doğal gaz iletim sisteminin sürdürülebilirliğinin ve güvenilirliğinin arttırılması
Read More