logo

Category Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumsal Kapasite Geliştirme Alt Sektörü

Ortak Balıkçılık Politikasının Ortak Piyasa Düzeni Bileşeni Kapsamında İl Tarım Müdürlükleri ve Üretici Örgütleri için Kurumsal Kapasite Oluşturulması

Öncelik Alanı

Tarım ve Kırsal Kalkınma

Proje Faydalanıcısı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

30 ay
Nisan 2019 –
Kasım 2021

AB Katkısı (Avro)

1.600.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Balıkçılık ve su ürünleri sektörlerinin dinamikleri dikkate alınarak düzenli olarak güncellenen ve Ulusal Eylem Planı’nı da içeren bir sektör stratejisinin uygulanması yoluyla üretici örgütleri ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bölge müdürlüklerinin teknik ve idari kapasitesinin arttırılmasıdır.

Yer

Ankara ve 27 kıyı şehri

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bölge müdürlükleri ve mevcut su ürünleri üretici örgütlerinin teknik ve idari kapasitesinin arttırılması
Sektörün dinamikleri çerçevesinde sektör stratejisinin incelenmesi ve güncellenmesi
Balıkçıların faaliyetlerine dair verileri (av miktarı, fiyat vb.) ilgili oldukları kooperatif veya üretici örgütlerine iletebilmelerini sağlayacak bir sistemin kurulması
Bir takas modelinin tasarlanması
Read More

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı: Hedef 2020

Öncelik Alanı

Tarım ve Kırsal Kalkınma

Proje Faydalanıcısı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

18 ay
Şubat 2020 –
Ağustos 2021

AB Katkısı (Avro)

2.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA)’nın kullanımı ve işlevselliği ile veri kalitesinin arttırılmasıdır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

ÇMVA’ya dair merkez ve bölge müdürlüğü seviyesindeki algının iyileştirilmesi
Bölge müdürlüklerinin CMVA uygulaması anlamındaki kapasitelerinin güçlendirilmesi ve eğitimler vasıtasıyla ÇMVA kullanımının arttırılması
Seçilen çiftliklerde yapılacak yerinde izlemelerle veri kalitesinin kontrolü ve iyileştirilmesi
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın karar mekanizmalarının ÇMVA verilerinin kullanılması yoluyla iyileştirilmesi
Veri toplama metodolojisinin incelenmesi, detaylandırılması ve yasal altyapının taslaklanması
Read More

TKDK’nın Risk Yönetimi ve Kontrol Faaliyetlerini Uygulama Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Öncelik Alanı

Tarım ve Kırsal Kalkınma

Proje Faydalanıcısı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
Aralık 2020 –
Aralık 2022

AB Katkısı (Avro)

800.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun risk yönetimi ve kontrol faaliyetleri bakımından kurumsal kapasitesinin arttırılması ve IPARD II programı gereksinimleri çerçevesinde risk göstergelerinin belirlenmesidir.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Risk yönetimi çerçevesinin yeniden oluşturulması
Bir risk yönetim yazılımının kurulması
TKDK personelinin; ISO 31000 standardı, COSO Kurumsal Risk Yönetimi, entegre risk yönetim çerçevesi ve kurulacak risk yönetimi yazılımı konularında eğitilmesi
Read More

Sığırların Nodüler Ekzantemi Hastalığının Kontrolü ve Önlenmesi

Öncelik Alanı

Tarım ve Kırsal Kalkınma

Proje Faydalanıcısı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay
Mart 2019 –
Mart 2022

AB Katkısı (Avro)

12.700.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Sığırların nodüler ekzantemi hastalığının tespiti ve hayvanların aşılanmasıdır.

Yer

Tüm Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Hastalığın takibi, tespiti ve bağlantılı epidemiyolojik değerlendirme, haritalandırma ve raporlama çalışmaları hakkında Bakanlık ve ilgili enstitülerinin teknik ve kurumsal kapasitesinin arttırılması
LSD taşıyıcı vektörlere ilişkin idari kapasitenin arttırılması
Tespit edilen riskli bölgelerde aşılamaların yapılması
Read More

Kuduza Karşı Ağızdan Aşılama

Öncelik Alanı

Tarım ve Kırsal Kalkınma

Proje Faydalanıcısı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

38 ay
Ocak 2019 –
Mart 2022

AB Katkısı (Avro)

13.700.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Kuduz hastalığının sık görüldüğü bölgelerdeki hastalık riskinin azaltılmasıdır.

Yer

Ege, Güneydoğu, Doğu, ve Orta Anadolu bölgelerinde toplam 225.000 km2’lik yaban hayat yaşam alanı

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

3 yıl boyunca yılda iki defa 225.000 km2’lik alanda aşılı yem atımı yapılması
Yaban hayatından bulaşan kuduz vakalarının sıfıra yaklaştırılması
Aşılama bölgelerindeki kuduz vakalarının %85 azalması
Read More

Balıkçılık Faaliyetlerinde Stok Değerlendirme Uygulamaları

Öncelik Alanı

Tarım ve Kırsal Kalkınma

Proje Faydalanıcısı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
Şubat 2019 –
Şubat 2021

AB Katkısı (Avro)

5.800.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Balıkçılık faaliyetlerinde stok değerlendirmesi ve ekosistem izleme alanlarında gerekli idari ve teknik kapasitenin geliştirilmesidir.

Yer

Tüm Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Balıkçılık faaliyetlerinde stok değerlendirmesi, ekosistem izleme ve yönetimi ile kapsamlı bir danışma kurulunun oluşturulmasına ilişkin olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’nın idari kapasitesinin güçlendirilmesi
Veri toplama, doğrulama, değerlendirme metodolojisinin geliştirilmesi
Balıkçılık faaliyetlerinde stok değerlendirmesinde eğitimlerin uygulanması ve paydaş farkındalığının ve katılımının arttırılması
Bilgisayar tabanlı bir izleme sisteminin kurulması
Read More

Çiftçilerin ve Gıda İşleme Sektörünün, IPARD Destekleri ile AB Çevre ve Hijyen Standartları Konusunda Farkındalıklarının Artırılması

Öncelik Alanı

Tarım ve Kırsal Kalkınma

Proje Faydalanıcısı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

14 ay
Eylül 2018 –
Kasım 2019

AB Katkısı (Avro)

800.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Gıda işleme işletmelerinin ve çiftçilerin, kullanılacak donanımlarla ve uyum gösterilecek yapısal ilkelerle ilgili olanlar dahil, Avrupa çevre ve hijyen standartları hakkındaki bilgilerini güçlendirmektir.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Gıda hijyeni ve çevrenin korunması konusunda AB standartları ve ülke mevzuatının; Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla beraber incelenmesi
Alt sektörler bağlamında çevresel standartların tespiti
AB standartlarına erişilmesi için ihtiyaç analizi
Gıda işletmeleri ve çiftçilerin bahsedilen konulardaki AB mevzuatı anlamında boşluk analizine tabi tutulmasıİhtiyaç ve boşluk analizlerinden hareketle eğitim programları ve eylem belgelerinin oluşturulması
Gıda işletmeleri ve çiftçilere düzenlenecek tanıtım faaliyetleri ile çevre ve hijyen konularında liderlik edilebilmesi için IPARD ajansı uzmanlarına eğitimler verilmesi
Hem IPARD II programı hem de çevre ve hijyen alanındaki AB standartlarında proje teklifi hazırlanması konusunda broşür ve tanıtım materyallerinin hazırlanması.
Türkiye'deki çiftçiler ve gıda işletmecileri arasında, AB gıda hijyeni ve çevre standartları konusunda farkındalığın arttırılması
Read More

Ortak Pazar Gerekliliklerine Uyum Sağlanması Amacıyla Strateji Geliştirilmesi

Öncelik Alanı

Tarım ve Kırsal Kalkınma

Proje Faydalanıcısı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

12 ay
Kasım 2017 –
Kasım 2018

AB Katkısı (Avro)

722.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

AB’nin Ortak Pazar konulu mevzuatına uyum için bir strateji hazırlanması ve gerekli kurumsal kapasitenin tesisidir.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Ortak Tarım Politikası Ortak Pazar bağlamında Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili paydaşların kurumsal kapasitesinde iyileşme sağlanması
Ortak Pazar’a dair AB mevzuatının AB üyelik süreci boyunca kademeli olarak kabul edilebilmesi için atılması gereken adımları, takvimi ve bütçe gereksinimlerini tanımlayan bir stratejinin geliştirilmesi
Read More

Türkiye’deki IPARD II Programı Kapsamında Danışmanlık Servislerinin Kapasitesinin Arttırılması

Öncelik Alanı

Tarım ve Kırsal Kalkınma

Proje Faydalanıcısı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

12 ay
Şubat 2019 –
Şubat 2020

AB Katkısı (Avro)

768.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

IPARD II programında yer verilen danışmanlık hizmetleri tedbirinin uygulanması ile ilgili kurumsal kapasitenin geliştirilmesi

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Danışmanlık hizmetleri konusunda mevcut durum analizi ve kapasite artışı için ihtiyaç analizi yapılması
Danışmanlık hizmeti sağlayıcılarına, IPARD kapsamındaki sektörlerde üretim teknikleri, IPARD programı, proje hazırlama ve ödeme talebi gibi konularda eğitim verilmesi
Tanıtıcı ve eğitici belgelerin tasarlanması, üretilmesi ve dağıtılması
Read More

Türkiye’de Çiftlik Danışmanlık Sisteminin Kurulması

Öncelik Alanı

Tarım ve Kırsal Kalkınma

Proje Faydalanıcısı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

18 ay
Kasım 2017 –
Mayıs 2019

AB Katkısı (Avro)

1.500.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Türkiye’de çapraz uyum kurallarının uygulanmasına çiftçileri destekleyebilecek, AB standartlarında bir Çiftlik Danışmanlık Sistemi’nin kurulmasıdır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Çiftlik Danışmanlık Sistemi için kural ve prosedürlerin belirlenmesiÜreticilere arazi ve işletme yönetimi konusunda danışmanlık sunulması ve Çiftlik Danışmanlık Sistemi’nin etkili ve sürdürülebilir işletilmesi için kurumsal kapasitenin arttırılmasıÇevre, gıda güvenliği, hayvan sağlığı ve refahı, çapraz uyum ve GAEC standartlarına ilişkin materyal akışı ve tarımsal işletme içi işlemler konusunda olası danışmanların ve üreticilerin farkındalığının arttırılması
Read More