logo

Category Yargı Alt Sektörü

Bağımlılıkla Mücadele için Ceza ve İnfaz Sistemindeki Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım

Öncelik Alanı

Yargı

Proje Faydalanıcısı

Adalet Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

AB Katkısı (Avro)

2.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Soruşturma, hüküm ve infaz aşamalarında karşılaşılan sorunların çözümlenmesine odaklanan proje ile kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Yer

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

İnfaz kurumlarında bulunan uyuşturucu bağımlısı tutuklu ve hükümlüler ile denetimli serbestlik kapsamında serbest kalan failler konusunda kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi
İnfaz sisteminde bulunan kurumların iştirakiyle İzleme ve Entegrasyon Sistemi kurulması
Hakim ve savcıların uyuşturucu bağımlılığı konusunda eğitilmesi
Uyuşturucu bağımlılığı konusunda yasal düzenlemeler hazırlanması
Read More

Ceza İnfaz Kurumları Personel Eğitim Merkezlerinin Kurumsal Kapasitelerinin Güçlendirilmesi

Öncelik Alanı

Yargı

Proje Faydalanıcısı

Adalet Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 Ay
28 Ağustos 2019 –

AB Katkısı (Avro)

2.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Cezaevi personelinin hizmet niteliğinin geliştirilmessi ve AB uygulamaları doğrultusunda eğitim merkezlerinin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesidir.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

5 eğitim merkezinde aynı kalitede eğitim verilmesini sağlayacak iyi yapılandırılmış standart bir eğitim sisteminin oluşturulması
Nitelikli eğitmenler ile etkili bir insan kaynakları yönetim sisteminin geliştirilmesi
Read More

Annesinin Yanında Kalan Çocuklar İçin Kurum Modeli Geliştirilmesi

Öncelik Alanı

Yargı

Proje Faydalanıcısı

Adalet Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

AB Katkısı (Avro)

4.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Projenin amacı; cezaevlerinde anneleriyle birlikte kalan çocuklar için kurumsal bir model geliştirilerek, bu sürecin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasını sağlayacak bir destek modelinin tasarlanmasıdır.

Yer

Diyarbakır Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Sağlıklı bir anne-çocuk ilişkisi geliştirilmesi için bir model yaşam alanının inşa edilmesi
İnşa edilecek binadaki anne ve çocuk ünitelerinin tefrişatının yapılması
Anneleriyle birlikte cezaevinde kalan çocukların yaş gruplarına uygun şekilde günlük aktivitelerin ve eğitim programlarının tasarlanması, çocuklar için destek programlarının geliştirilmesi
Çocuklarıyla cezaevinde kalan anneler için eğitim ve iyileştirme programlarının geliştirilmesi, mesleki eğitim ihtiyaç analizlerinin yapılması
Kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik faaliyetler düzenlenmesi ve bu konuda farkındalığın arttırılması
Read More

Ceza Konularında Uluslararası Adli İşbirliğinin Geliştirilmesi

Öncelik Alanı

Yargı

Proje Faydalanıcısı

Adalet Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

AB Katkısı (Avro)

2.700.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Avrupa Konseyi tarafından Doğrudan Hibe sözleşmesi aracılığıyla yürütülecek olan proje ile ceza konularında bölgesel ve karşılıklı adli işbirliğinin güçlendirilmesi ve sınır ötesi adli ihtilafların daha hızlı çözümünün sağlanmasını amaçlanmaktadır.

Yer

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Türkiye ile AB arasındaki bilgi akışına yönelik kapsamlı ve yeterli bir Merkezi İzleme Sistemi kurulması
Hakim ve savcılar ile diğer yargı çalışanlarına yönelik seminerler düzenlenmesi
Adalet Bakanlığı’nın uluslararası işbirliği konusunda etkin bir iletişim noktası olmasının sağlanması
Yabancı uzmanlar ve kamu görevlilerinin de katılımıyla tecrübe paylaşımına yönelik toplantılar düzenlenmesi
Read More

Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi

Öncelik Alanı

Yargı

Proje Faydalanıcısı

Adalet Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

AB Katkısı (Avro)

3.600.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Proje ile ceza adalet sisteminde mahkemelerin yükünün azaltılması ve sistemin etkinliğinin arttırılması amacıyla alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

İlgili mevzuat taslaklarının hazırlanması
Hâkim, savcı ve arabuluculara eğitimler verilmesi
Arabuluculuk bürolarının kurulması
AB en iyi uygulama örneklerinin incelenmesi, rapor hazırlanması ve iyi uygulamalara yönelik çalıştaylar düzenlenmesi
Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları konusunda kamuoyunda farkındalığın arttırılması
Read More

İleri Seviye İncelemelere Yönelik Kriminal Uzmanlık Eğitimleri

Öncelik Alanı

Yargı

Proje Faydalanıcısı

Jandarma Genel Komutanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 Ay
14 Nisan 2019 –

AB Katkısı (Avro)

2.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Kriminal soruşturmaların bilimsel ve kanıt temelinin geliştirilmesi, AB en iyi uygulamaları doğrultusunda soruşturma ve yargı süreçlerinde adli bilimlerin verimliliğinin arttırılmasıdır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

İleri inceleme metotlarına göre kapasite geliştirilmesi
Akredite inceleme metotlarının tanıtılması ve arttırılması
Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı ve Adli Tıp Kurumu tarafından sağlanan genel hizmet kalitesinin iyileştirilmesi
Read More

Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Arttırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması

Öncelik Alanı

Yargı

Proje Faydalanıcısı

Adalet Akademisi

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

AB Katkısı (Avro)

2.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Proje ile çeşitli nedenlerle aile mahkemelerinde işlemleri olan çocuk, kadın ve diğer aile üyelerinin hakları konusunda farkındalıklarının arttırılması ve aile içi şiddet, çocuğun yararı ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında hâkim, savcı ve bilirkişilerin farkındalık ve uzmanlıklarının geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Aile mahkemelerine atanan hakimler ve aile içi şiddet konusunda çalışan savcılar için Adalet Akademisi bünyesinde “Aile Hukuku Sertifika Programı” tasarlanması
Aile mahkemelerinin işleyişi ve aile üyelerinin hakları konusunda kamuoyunun farkındalığının arttırılması
Eğitim programları, el kitapları ve rehberler hazırlanması
Read More

Ceza İnfaz Kurumlarında Aşırıcılık ve Radikalleşmenin Önlenmesi

Öncelik Alanı

Yargı

Proje Faydalanıcısı

Adalet Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
21 Ocak 2019 –

AB Katkısı (Avro)

2.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Ceza infaz kurumlarında yüksek risk taşıyan mahkumlar ve terör mahkumlarının yönetimlerinin Avrupa standartları ile uyum içinde iyileştirilmesi, mahkumların ıslah edilerek topluma kazandırılmaları için uygulamaya yönelik bir sistem oluşturulmasıdır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Ceza infaz sisteminin uluslararası ve AB standartlarına uyumlu hale getirilmesi
Şiddete varan aşırıcı mahkumlar ve yüksek risk teşkil eden mahkumların yönetimine yönelik politika tavsiyeleri geliştirilmesi
Radikalleşmenin önlenmesine yönelik risk değerlendirme aracının geliştirilmesi
Ceza infaz kurumu personeline yönelik eğitimlerin planlanması ve verilmesi
Read More

Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Artırılması

Öncelik Alanı

Yargı

Proje Faydalanıcısı

Adalet Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
15 Mart 2019 –

AB Katkısı (Avro)

2.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Yargının bağımsızlığı, etkililiği ve verimliliğinin artırılması amacıyla Avrupa standartlarına uygun olarak hâkim ve savcı adaylarının eğitimlerinin ve stajlarının verimliliğinin artırılması

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Hakim ve savcı adayları için mentorlük kavramına dayalı yeni bir staj modeli tasarlanması ve uygulanması
10 pilot adliyeden mentor ve koordinatörlerin seçilmesi ve eğitilmesi
Read More

Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Öncelik Alanı

Yargı

Proje Faydalanıcısı

Yargıtay Başkanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay
21 Şubat 2019 –

AB Katkısı (Avro)

2.700.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Yargının güçlendirilmesi ve yargının bağımsızlığının, tarafsızlığının, etkinliğinin ve idaresinin daha somut ve görünür kılınmasıdır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Yargıtay’ın işleyişini, yapısını ve istinaf sürecini düzenleyen hukuki çerçevenin gözden geçirilmesi
Avrupa’daki en iyi uygulama örnekleri gözetilerek yeknesak bir uygulama sağlanması amacıyla yeni çalışma usullerinin ve araçlarının tanıtılması
Yargıtay’ın eğitim politikası ve programının kalitesinin en iyi Avrupa uygulamaları dikkate alınarak geliştirilmesi
Read More