logo

Category IPA II Projeleri

Kalabalık Kontrolüne İlişkin Mülki İdare Amirlerinin ve Etkili Soruşturmaya İlişkin Mülkiye Müfettişlerinin Kapasitelerinin Artırılması

Öncelik Alanı

Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar Sektörü / Temel Haklar Alt Alanı

Proje Faydalanıcısı

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
Haziran 2017 –
Haziran 2019

AB Katkısı (Avro)

1.425.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Kalabalık kontrolüne ilişkin mülki idare amirlerinin ve etkili soruşturmaya ilişkin mülkiye müfettişlerinin kapasitelerinin arttırılması yoluyla söz konusu alanda Türkiye’deki uygulamaların AB’deki uygulamalara yakınlaşmasını sağlamak.

Yer

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Kalabalık kontrolünün ve etkili soruşturmanın temel bileşenleri belirlenerek rehberlik prosedürleri oluşturulması
AB’deki iyi uygulamalarla uyumlu olarak kalabalık kontrolü ve etkili soruşturmalar konusunda uygulamada etkinliğin sağlanması
Read More

Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Öncelik Alanı

Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar Sektörü / Temel Haklar Alt Alanı

Proje Faydalanıcısı

Türkiye Barolar Birliği

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

48 ay
Mart 2018 –
Mart 2022

AB Katkısı (Avro)

3.150.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Genel amaç, Türkiye’de Avrupa insan hakları (İH) standartlarının etkili bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunmaktır.
Özel amaç ise Türkiye’deki baroların ve avukatların Avrupa insan hakları (İH) standartlarını uygulama kapasitelerini güçlendirmektir.

Yer

Pilot İller: Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Mersin, Trabzon, Van

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

7 pilot ildeki baroların İnsan Hakları Merkezleri (İHM)’nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve aralarındaki koordinasyonun iyileştirilmesi
Avukatların günlük çalışma ortamlarında Avrupa insan hakları standartlarını uygulama kapasitelerinin arttırılması - Türkiye Barolar Birliği ile barolardaki İnsan Hakları Merkezleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi
Read More

İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi III.Aşama

Öncelik Alanı

Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar Sektörü / Temel Haklar Alt Alanı

Proje Faydalanıcısı

İçişleri Bakanlığı

Diğer Faydalanıcılar

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay
Aralık 2018 –
Aralık 2021

AB Katkısı (Avro)

5.400.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Genel amaç, iyi yönetişim ilkelerine ve insan odaklı güvenlik ve toplumsal asayiş anlayışına dayalı, sivil ve demokratik bir iç güvenlik gözetimi sistemine geçişi sağlamaktır.
Özel amaç ise iç güvenlik kuvvetlerinin (İGK) sivil ve demokratik gözetiminin kurumsallaşmasını sağlamak ve vatandaş odaklı katılımcı planlama ve uygulamaların AB müktesebatı ve en iyi uluslararası uygulamalara uygun olarak bu sürece dâhil edilmesidir.

Yer

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

İGK’nın hesap verebilir ve şeffaf biçimde faaliyet göstermesi için yasal çerçevenin; AB standartları ve uluslararası standartlar tarafından sunulan sivil ve demokratik gözetim ve hesap verebilirlik ilkeleri ile en iyi uygulamalar ışığında geliştirilmesi
Türkiye'deki iç güvenlik kuvvetlerinin gözetimi için beş yıllık organizasyonel strateji hazırlanması
İçişleri Bakanlığı tarafından İGK’lerin değerlendirilmesinde tutarlılık sağlayacak spesifik, ölçülebilir, kabul edilebilir, gerçekçi ve zamana bağlı (SMART) göstergelere dayalı performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi
Ulusal Suç Önleme Ofisi için yasal çerçevenin, AB standartları ve uygulamalarına uygunluk analizi temel alınarak geliştirilmesi
Seçilen 10 yeni il/ilçede, Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulları’nın kurulması
İçişleri Bakanlığı ve İGK'dan 500 profesyonel personele İGK'nın sivil/demokratik gözetimi ve vatandaş odaklı güvenlik hizmetleri konularında eğitim programları sunulması
İGK'ya yönelik etkin ve tam işleyen Meclis gözetimi stratejisinin geliştirilmesi
Vatandaşlar, sivil toplum ve yerel basının sivil ve demokratik gözetim konusundaki farkındalığının arttırılması
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) müfredatının, sivil ve demokratik gözetim konuları açısından iyileştirilmesi
Read More

Jean Monnet Burs Programı

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim / Sivil Toplum

Proje Faydalanıcısı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

2 yıl, sürekli olarak tekrarlanan bir projedir.

AB Katkısı (Avro)

12.000.000 (2020)

12.000.000 (2018)

12.000.000 (2016)

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Türkiye’de AB’ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile ilgili konularda gerçekleştirilecek akademik çalışmaları bir burs programı ile desteklemektir.

Yer

Tüm Türkiye’den bursiyer alınmakta ve öğrenciler tüm AB ülkelerinde eğitim alma imkanına kavuşmaktadır.

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Avrupa ülkelerinde akademik faaliyette bulunacak öğrencilerin okul ücretleri (20.000 Avro’ya kadar) ile yaşam giderlerinin karşılanması ve vize-seyahat gibi çeşitli giderler için 3000 Avro’ya kadar tek seferlik ödeme yapılması
AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi kişi sayısının arttırılması ve gerekli idari kapasitenin geliştirilmesi
Read More

Türkiye’de Demokratik Yerel Yönetişimin Güçlendirilmesi için Sivil Katılım ve Gönüllülüğün Güçlendirilmesi

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim / Sivil Toplum

Proje Faydalanıcısı

İçişleri Bakanlığı – Türkiye Belediyeler Birliği

Diğer Faydalanıcılar

Sivil toplum örgütleri

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
2022 –
2024
arasında uygulanması planlanmaktadır.

AB Katkısı (Avro)

6.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Türkiye’de sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları arasında yerel düzeyde işbirliği ve sürdürülebilir diyaloğun geliştirilmesi projenin ana hedefini teşkil etmektedir. Projenin özel amacı ise yerel ve ulusal düzeyde gönüllülüğün teşvikidir.

Yer

Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Proje içerisinde; sivil toplum örgütleri için bir sivil katılım stratejisi ve iki yıllık aksiyon planı geliştirilmesi, yerel katılım mekanizmalarının değerlendirilmesi, sivil toplum örgütlerinin ve yerel otoritelerin kararlar katılım kapasitelerinin geliştirilmesi, gönüllülük için çerçeve bir yasal doküman hazırlanması gibi faaliyetler yer almaktadır.
Read More

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme (Yeşil Bir Gelecek için Eşleştirme)

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim / Sivil Toplum

Proje Faydalanıcısı

Avrupa Birliği Başkanlığı

Diğer Faydalanıcılar

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Vilayetler Birliği

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
2022 –
2024

AB Katkısı (Avro)

4.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Türkiye ve AB Arasında şehir Eşleştirme Projesi, Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında; çevrenin korunması ve iklim değişimi ile mücadele alanlarında sürdürülebilir yapılar oluşturmayı hedeflemektedir.

Yer

Tüm Türkiye’deki ve AB Üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Türkiye ve AB’deki yerel yönetimler arasında ortaklılar kurulması,
Hibe bileşeni ve finansal olmayan destek yardımı ile yapılan oluşturma ziyaretleri,
İklim ve çevre temelli konularda planlama dokümanları geliştirilmesi
Kapasite geliştirme eğitimleri
İklim finansmanı konusunda yol haritası hazırlanması,
Ayrıca, projenin hibe bileşeni altında yer alan yararlanıcılara, 100.000 avroya kadar hibe desteği.
Read More

Sivil Toplum Diyaloğu – VI

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim / Sivil Toplum

Proje Faydalanıcısı

Avrupa Birliği Başkanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
2020 –
2021

AB Katkısı (Avro)

4.500.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

AB Başkanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında, geliştirilen yeni yaklaşımla, ülkemizin AB sürecini ilgilendiren hemen hemen tüm alanlarda diyalog eksenli projeler desteklenmektedir.

Yer

Projenin kapsama alanı tüm Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki potansiyel ortak sivil toplum kuruluşlarıdır ancak Türkiye’de Ankara ve İstanbul dışındaki şehirler öncelikli olanlar desteklenmektedir.

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Türkiye’den dernekler, vakıflar, derneklerin veya vakıfların federasyonları/konfederasyonları, kar amacı gütmeyen kooperatifler ile AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşların ortaklaşa geliştirecekleri projelere en az 60 bin en fazla 150 bin Avro hibe desteği sağlanacaktır.
Read More

Ortak Kültürel Miras: AB ve Türkiye Arasında Koruma ve Diyalog – Faz II

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim / Sivil Toplum

Proje Faydalanıcısı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

30 ay
2019 –
2021

AB Katkısı (Avro)

7.750.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Program kapsamında Sinop Tarihi Cezaevi’nin restorasyonu tamamlanacak, ayrıca kültür ve sanat alanında diyaloğun geliştirilmesine yönelik bir hibe programı yürütülecektir.

Yer

Restorasyon alanı Sinop’tur, hibe programı ise tüm Türkiye’yi kapsamaktadır.

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Toplam bütçesi 3 milyon Avro olan hibe programı ile kültürel miras konusunda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve ülkemizdeki kültürel değerlerin tanıtılması; kültür, sanat ve kültürel miras yoluyla sivil toplum diyaloğunun teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda sınır ötesi işbirliğinin teşvik edilmesi ve Türkiye ile AB'den sivil toplum kuruluşları arasında yaratıcı sektörler ve kültürel miras konularını içeren kültür ve sanat alanındaki ağların desteklenmesi hedeflenmektedir.
Türkiye’den dernekler, vakıflar, derneklerin veya vakıfların federasyonları/konfederasyonları, kar amacı gütmeyen kooperatifler ile AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşların ortaklaşa geliştirecekleri projelere en az 60 bin en fazla 150 bin avro hibe desteği sağlanmaktadır. Program kapsamında üniversite, belediye ve müzeler de proje ortağı olarak yer alabilmektedir.
Read More

Sivil Toplum Destek Programı – III

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim / Sivil Toplum

Proje Faydalanıcısı

Avrupa Birliği Başkanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
2020 –
2022

AB Katkısı (Avro)

3.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

CSSP III Hibe Programı, sivil toplum kuruluşlarının kurumsal yapılarının, karar alma süreçlerine katılım kapasitelerinin ve ağ kurma becerilerinin güçlendirilmesini amaçlamaktadır.

Yer

Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Program kapsamında; Türkiye’den dernekler; vakıflar; dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları ile kar amacı gütmeyen kooperatifler ve AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşların geliştirecekleri projelere, en az 60 bin avro, en fazla 100 bin avro hibe desteği sağlanmaktadır.
Sivil toplum kuruluşlarının idari ve mali sürdürülebilirlikleri, iletişim ve savunuculuk yetenekleri, karar alma süreçlerine aktif katılımları ile şeffaflık ve hesap verebilirliklerinin geliştirilmesine yönelik projeler desteklenmektedir.
Read More

Sivil Toplum Destek Programı – II

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim / Sivil Toplum

Proje Faydalanıcısı

Avrupa Birliği Başkanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
2019 –
2021

AB Katkısı (Avro)

3.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

CSSP II Hibe Programı, STK’ların kapasitesini geliştirmek üzere genel nitelikte bir yaklaşım geliştirmeyi hedefleyerek ulusal STK’lara hitap etmektedir. Program; daha iyi bir sivil diyalog ve katılım için sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin geliştirilmesine odaklanmıştır. Program içinde sivil toplum kuruluşları desteklenmekte, mevcut kuruluş ve ağların gelişiminin sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.

Yer

Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Program kapsamında; dernekler, vakıflar, dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları ile kooperatiflerin projelerine 60 bin avro ile 150 bin avro arası hibe desteği sağlanmaktadır.
Sivil toplum kuruluşlarının idari ve mali sürdürülebilirlikleri, iletişim ve savunuculuk yetenekleri, karar alma süreçlerine aktif katılımları ile şeffaflık ve hesap verebilirliklerinin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.
Read More