logo

Category IPA II Projeleri

Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi

Öncelik Alanı

Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politika

Proje Faydalanıcısı

Milli Eğitim Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay
1 Ağustos 2019

AB Katkısı (Avro)

12.940.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarında rol alan öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve diğer aktörlerin gelişimlerinin desteklenmesi yoluyla yenilikçi, sürdürülebilir ve bütünleştirici bir eğitim sistemine katkı sağlanmasıdır.

Yer

Ankara, Adana, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Samsun ve Trabzon

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Özel eğitim ve kaynaştırma ve bütünleştirme uygulamaları konusunda çeşitli hedef grupların farkındalığının arttırılması
Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi
İlgili sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle özel eğitim ve kaynaştırma ya da bütünleştirme uygulamalarında koordinasyon ve iş birliği sağlanması
Read More

Türkiye’de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi

Öncelik Alanı

Sosyal Politika

Proje Faydalanıcısı

Sağlık Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay
20 Mart 2019

AB Katkısı (Avro)

4.755.982

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Türkiye’de kan transfüzyon yönetim sisteminin kalite ve kapasitesinin arttırılması, kan ve kan bileşenlerinin uygun klinik kullanımının sağlanmasıdır.

Yer

İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Kayseri, Gaziantep, Erzurum, Trabzon, Diyarbakır, Malatya, Van, Samsun, Antalya, Bolu ve Eskişehir

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

2.620 sağlık personeline eğitim verilmesi
2 adet ortak kullanımlı veri ve yönetim sistemi
Kampanya ve etkinliklerle 15.000 kişiye ulaşılması, saha çalışması ve raporları
6 adet ulusal düzeyde adapte edilmiş kan transfüzyon rehberi
Read More

Madencilik Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Geliştirilmesi

Öncelik Alanı

İstihdam

Proje Faydalanıcısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay – Hizmet bileşeni
30 ay – Doğrudan hibe bileşeni
18 ay – Hibe

AB Katkısı (Avro)

17.558.110

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

İş yerlerinde daha iyi çalışma koşullarının çağdaş yaklaşımlarla teşvik edilmesi, özellikle madencilik sektöründeki tüm paydaşların farkındalık ve iş sağlığı güvenliği konusunda bilgi düzeylerinin arttırılmasıdır.

Yer

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Kurumsal kapasite geliştirme faaliyetleri ile hedef grupların yetkinliğinin arttırılması
Madencilik sektörü ile ilgili kurumlar, üniversiteler, devlet kurumları ve STK’lar arasında koordinasyonun ve işbirliğinin arttırılması
Farkındalık arttırma ve bilinçlendirme faaliyetleri ile ülke çapında güvenlik kültürünün oluşturulması
İş sağlığı ve güvenliği konusunda işyerlerinin kapasitelerinin arttırılması ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi
Çok tehlikeli iş yerlerinde iş sağlığı güvenliği ve iş koşullarının iyileştirilmesi
Read More

Türkiye’de Okula Katılımın Artırılması için Şartlı Nakit Transferinin Etkisinin Güçlendirilmesi

Öncelik Alanı

Sosyal Politika

Proje Faydalanıcısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Diğer Faydalanıcılar

Milli Eğitim Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

12 ay
Hibe bileşeni başlangıç tarihi: 19 Haziran 2019

30 ay
Hizmet alımı bileşeni

AB Katkısı (Avro)

29.600.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Okula katılımın arttırılması amacıyla en fazla 360.000 lise öğrencisine, kırtasiye masraflarını karşılamak üzere 2019-2020 eğitim yılının her bir döneminin başında sırasıyla 50 ve 25 Avro olmak üzere ödeme yapılmasıdır.

Yer

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Yerel düzeyde hizmet sağlayıcılar için farkındalığın arttırılması
Şartlı Eğitim Yardımı Programı’nın ulusal düzeyde etki değerlendirmesinin yapılması, bir izleme değerlendirme mekanizması çalışmasının yapılması
Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin entegrasyonu için model geliştirilmesi
Read More

Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması

Öncelik Alanı

Eğitim

Proje Faydalanıcısı

Milli Eğitim Bakanlığı

Diğer Faydalanıcılar

UNICEF

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay
1 Kasım 2020 –
30 Eylül 2023

AB Katkısı (Avro)

25.400.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Dezavantajlı çocuklar başta olmak üzere tüm çocukların erken çocukluk eğitimi hizmetlerine erişiminin ve sunulan eğitimin kalitesinin arttırılmasının yanı sıra erken çocukluk eğitimi hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yer

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Konya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Özellikle en dezavantajlı durumdaki 0-6 yaş arası çocuklar için Erken Çocukluk Eğitimi (EÇE) hizmetlerinin yaygınlaştırılması
Standartların iyileştirilmesi, programın güncellenmesi ve yeni materyaller geliştirilmesi yoluyla EÇE hizmetlerinin kalitesinin arttırılması
Özellikle dezavantajlı ailelerin EÇE hizmetlerinin kalitesi ve değerine ilişkin düşünce ve tutumlarının olumlu yönde değiştirilmesi
Read More

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Öncelik Alanı

İstihdam

Proje Faydalanıcısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Hizmet bileşeni: 36 ay
Tedarik bileşeni: 6 ay
3 Mart 2020 –
2 Mart 2023

AB Katkısı (Avro)

3.800.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

İş sağlığı ve güvenliği alanında istihdam politikalarının oluşturulması ve uygulanması süreçlerine destek sağlanmasıdır.

Yer

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanlarına ve diğer ilgili sosyal aktörlere, STK’lara eğitim verilerek kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi
Araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Read More

İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi

Öncelik Alanı

İstihdam

Proje Faydalanıcısı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Hizmet alımı: 36 ay
7 Ekim 2020 –
6 Ekim 2023

AB Katkısı (Avro)

5.057.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

İŞKUR merkez personelinin politika yapma kapasitesinin ve yerel personelin uygulama kapasitelerinin geliştirilmesidir.

Yer

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Nitelikli iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri ve iş süreçleri konusunda günlük teknik danışmanlık sağlanması
Mesleki test bataryalarının geliştirilmesi ve çevrimiçi danışmanlık uygulamalarının gerçekleştirilmesi
İŞKUR’un mevcut iletişim stratejisinin geliştirilmesi, farkındalık arttırılması
Read More

Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi

Öncelik Alanı

İstihdam

Proje Faydalanıcısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Diğer Faydalanıcılar

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

40 ay
1 Ekim 2020 –
31 Ocak 2024

AB Katkısı (Avro)

25.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Mevsimlik tarımda en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması ve risk altındaki çocuklar ve ailelerine hizmet sağlamak için ulusal ve yerel kapasitenin güçlendirilmesidir.

Yer

Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Mersin, Hatay, İzmir, Manisa, Ankara, Eskişehir, Konya, Malatya, Ordu, Bursa ve Düzce

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

12.000 çocuğa yerinde eğitim (on-site education), danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanması
Mevsimlik tarımda çalışan/çalışma riski olan çocukların 2.000 aile üyesinin, yaşam ve mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla mesleki ve jenerik eğitim programlarına yönlendirilmesi
200 tarım aracısı, 500 işveren ve 200 köy muhtarına mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin olumsuz yönleri ve ilgili mevzuat ile ilgili eğitimlerin verilmesi
12.000 çocuğa ilgili donanımların sağlanması ve yerleşim alanlarındaki mevsimlik tarım ailelerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi
En kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik planlama, yönetim, koordinasyon, uygulama ve izleme alanında AÇSHB'nin merkezi ve yerel kapasitesinin iyileştirilmesi
Jandarma ve STKlar’ın çocuk işçiliği ile mücadele kapasitesinin geliştirilmesi
Çocuk İşçiliği Mücadele Birimleri (ÇİMUB) ve İzleme Sisteminin kurulması ve var olan e-METİP sisteminin geliştirilmesi
Kamuoyuna, çocuklara, ailelere, işverenlere, karar vericilere, okul müdürlerine, öğretmenlere, aracılara ve medyaya yönelik bir iletişim kampanyası geliştirilmesi ve uygulanması
Çocuk işçiliğinin değerlendirilmesi, nedenleri, sonuçları ve iyi uygulamaların gözden geçirilmesi ile mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına ve yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik politika önerilerinin geliştirilmesi için bilimsel ve teknik çalışmalar yapılması
Mevcut çocuk işçiliği raporlama mekanizmalarını haritalamak, olumsuz teşvikleri belirlemek ve tarımsal üretim tedarik zincirinin her noktasında etkili uygulama mekanizmaları önermek için sektörler arası çalışma gruplarının oluşturulması
Read More

TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşvik Edilmesi

Öncelik Alanı

İstihdam

Proje Faydalanıcısı

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA)

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Hizmet alımı: 36 ay
1 Temmuz 2020 – 30 Haziran 2023

Mal alımı: 4 ay
24 Ağustos 2020 – 22 Aralık 2020

AB Katkısı (Avro)

3.800.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

TRC3 Bölgesi’nde genç istihdamını ve istihdam edilebilirliğini desteklemek, genç nüfusun iş gücü piyasasının ihtiyaçları yönünde mesleki ve kişisel becerilerini geliştirmek, bölgede genç girişimciliği ve girişimcilik kapasitesini geliştirerek istihdam olanaklarını arttırmaktır.

Yer

Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Çeşitli alanlardaki mesleki eğitimler aracılığıyla gençlerin beceri düzeylerinin artırılması ve genç istihdamının desteklenmesi amacıyla yerel aktör ve paydaşların politika kapasitelerinin iyileştirilmesi
Dicle Kalkınma Ajansı ile Siirt, Batman, Şırnak ve Mardin Artuklu Üniversitelerinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi
Ekipman temini yoluyla Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’taki Halk Eğitim Merkezlerinin fiziki kapasitesinin artırılması
Read More

Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması (TUYEP)

Öncelik Alanı

Eğitim

Proje Faydalanıcısı

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

25 Kasım 2019
Hizmet bileşeni – 36 ay
Hibe bileşeni – 18 ay
Doğrudan hibe bileşeni – 48 ay

AB Katkısı (Avro)

12.700.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin, MYK’nın ve paydaşlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin (TYÇ) uygulanmasının desteklenmesi, VOC-Test Merkezlerinin kurulmasının desteklenmesi ve bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmalarının desteklenmesi yoluyla işgücü piyasasına nitelikli işgücü sağlanmasıdır.

Yer

Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

50.000 bireyin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alması
MYK ve paydaşlarının kurumsal kapasitelerinin artırılmasına destek olunması, Ulusal Yeterlilik Sisteminin (UYS) güçlendirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin (TYÇ) uygulanmasının geliştirilmesi
Yaklaşık 20 yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun kurulması
Read More